Ändra vad en byggnad används till

Här hittar du en guide som är anpassad för dig som ska ändra hur en byggnad används. Det kan till exempel vara från kontor till bostad.

Den här guiden passar även dig som ska inreda ytterligare en bostad eller lokal i ett flerbostadshus, industrihus etcetera.

Guide: Ändra vad en byggnad används till

1. Ta fram kartunderlag

Om du ska ändra hur en byggnad används måste du redovisa vilken byggnad det gäller genom att markera den på en karta.

Karta över Östersund

2. Kontakta och anlita en kontrollansvarig

I de allra flesta fall behöver du en kontrollansvarig när du ska ändra användningen av en byggnad.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.
Certifierade kontrollansvariga hittar du på hemsidan hos de företag som utfärdar certifieringar; Kiwa Sverige eller RISE

3. Ansökan

Du söker bygglov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov eller göra en anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt

4. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

 • Uppgifter om kontrollansvarig
 • Ritningar:
  Alla ritningar ska vara på vitt, ej rutat eller linjerat papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.
 • VA-situationsplan (din handläggare avgör om det behövs i ditt ärende.)

Det kan krävs även ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

Här kan du titta på exempelkontrollplaner.

5. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

6. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi att handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet 21 kalenderdagar. För ändrad användning får du ofta beslut inom 2-6 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

7. Bygglovsbeslut och startbesked

Ett beviljat bygglov betyder att kommunen godkänner det du vill göra, men det betyder inte att du får börja bygga på en gång. Du måste invänta startbeskedet.

Vid enkla ärenden får du startbeskedet samtidigt som lovbeslutet och vid större ärenden får du startbeskedet efter ett tekniskt samråd med handläggaren. Information om vad som gäller hittar du i ditt lovbeslut.

Beslutet vinner inte laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

8. Tekniskt samråd och startbesked

På det tekniska samrådet ska byggherren, alltså du, den kontrollansvariga och handläggaren delta för att diskutera planering och organisation, platsbesök, tekniska krav med mera.

Om alla handlingar som krävs har lämnats in och du har redovisat att du uppfyller de krav som ställs får du ett startbesked efter det tekniska samrådet. Ett startbesked innebär att du kan börja bygga!

9. Arbetsplatsbesök och slutsamråd

Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar din handläggare bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvariga vara med, och gärna byggherren – alltså du.

Slutsamråd

När du har byggt klart ska du eller din kontrollansvarige kontakta handläggaren för att boka in ett slutsamråd. Det är då ni ska gå igenom och kontrollera att byggnaden stämmer överens med beslutat bygglov och startbesked. På slutsamrådet ska bygg­herren och den kontrollansvariga:

 • Redovisa att kontrollplanen är signerad och att eventuella handlingar enligt kontrollplanen är framtagna.
 • Redovisa att lovet följs.
 • Redovisa kontrollansvarigas utlåtande och dokumentation över arbetsplatsbesök.
 • Redovisa intyg på att eventuella villkor enligt startbeskedet följs.

Förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked diskuteras utifrån en rundvandring och de redovisade handlingarna/intygen.

10. Slutbesked

För att få slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av din handläggare. Byggnaden får inte börja användas innan du har ett slutbesked.

Om någon del inte är färdigställd eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett intermistiskt slutbesked. Det ger rätt att börja använda byggnaden under en tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till kommunen. Därefter får du det slutgiltiga slutbeskedet

Mer information

Läs mer om ändrad användning

Mindre förändringar i en byggnads användningsområden kräver inte lov, till exempel om du vill göra en del av din bostad till ett hemmakontor, göra om en sommarstuga till helårsbostad eller göra om en förskola till en skola.

Kravet på bygglov gäller för avsevärda ändringar, som avsevärda förändringar räknas till exempel att:

 • En förskola görs om till ett kontor, bostad, café eller restaurang.
 • En bostad görs om till ett kontor eller hotell.
 • Ett kontor görs om till en butik, ett hotell eller en verkstad.
 • En butik görs om till restaurang eller café.

Är du osäker på om det du vill göra räknas som en avsevärd förändring eller inte kan du alltid ringa kundcenter på 063-14 30 00 och välja knappval tre för att komma till rätt svarsgrupp, eller mejla kundcenter@ostersund.se

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Hur mycket kostar det?

Läs om hur mycket det kostar på sidan Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2024-01-11