Värmepump

Värmepumpar kan påverka dricksvattenförsörjningen och ge oönskade miljöeffekter i närmiljön. Om du vill installera en värmepump för berg- sjö- eller jordvärme måste du anmäla det till kommunens miljö- och samhällsnämnd.

Värmepumpar för berg-, sjö- eller jordvärme är anmälningspliktiga enligt lagen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du ska installera en värmepump ska du därför anmäla det till kommunen.

Luftvärmepumpar är undantagna från anmälningsplikten. Om du ska installera en luftvärmepump behöver du alltså inte anmäla det till oss.

Anmäl installation gärna 6 veckor innan du börjar

Anmäl till oss i god tid innan du ska påbörja arbetet med att installera värme­pump. Vår handläggningstid är cirka två veckor, förutsatt att den anmälan du lämnar in är komplett.

I anmälan anger du var du ska borra eller gräva för värmepump. När vi handlägger din anmälan undersöker vi om installationen är lämplig på den tänkta platsen. Vi tittar till exempel på om området ligger inom vattenskyddsområde och vilken mängd samt vilket köldmedium du tänkt använda i din värmepump.

När vi handlagt din anmälan får du ett beslut och först då får du börja borra eller gräva inför installationen.

Anmäl installation av värmepump för berg-, sjö- eller jordvärme

Du anmäler genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om installation av värmepump.

Till din anmälan ska du också bifoga en situationsplan där du ska rita in:

  • Var du tänkt borra eller gräva för värmekollektorn
  • Eventuella dricksvattenbrunnar eller enskilda avlopp som du eller dina grannar har
  • Om någon av dina grannar redan har jord- eller bergvärme ska du också rita in var dessa ligger och ange avståndet i meter mellan dem.
  • Om du ska borra mindre än 10 meter från din tomtgräns ska du även skicka med ett medgivande från din granne. Be då din granne fylla i blanketten Grannyttrande värmepump och skicka in den till oss i samband med din anmälan.

Har du ingen situationsplan? Det går bra med en enklare karta, till exempel en du ritat själv eller skrivit ut från internet. Det viktiga är att du skriver in avstånden i meter mellan det som du ritar in på kartan.

Du kan använda Östersundskartan för att hämta en karta över din fastighet.

Om du vill kan du också beställa ett kartutdrag för enkla byggärenden av oss och använda som situationsplan.

Beställ kartutdrag för enkla byggärenden via vår e-tjänst

Vi tar ut en avgift enligt miljöbalken för att handlägga ditt ärende. Avgiften motsvarar två timmars handläggningstid.

Läs mer om aktuella avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Om du börjar gräva innan du fått beslut

Om du börjar gräva, borra eller på annat sätt förbereda för installationen innan vi handlagt ditt ärende kan det innebära extra kostnader för dig om vi till exempel kommer fram till att platsen inte är lämplig för installera en värmepump.

Du kan också bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift om du påbörjar arbetet innan vi hunnit handlägga din anmälan.

Tänk på att...

  • Du är själv ansvarig för att ta reda på var eventuella el-, tele-, vatten- eller avloppsledningar som berörs av din värmepump finns.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på om det finns några cisterner, tunnlar, skyddsrum eller liknande som berörs av din anläggning.
  • Om du tänkt använda någon annans mark eller vattenområde för hela eller delar av din värmepumpsanläggning måste ett så kallat servitutsavtal upprättas mellan berörda markägare. Läs mer om servitut.
  • Radontäta rörgenomföringar in till huset är viktiga för att skydda din hälsa!
Sidan uppdaterad 2024-03-04