Publicerad 2021-03-09

Nu väntar beslut i KS om nästa fas i detaljplanearbetet för Gustav III:s torg

Gustav lll:s torg finns med på agendan när Kommunstyrelsen (KS) sammanträder den 16 mars. Om KS godkänner planförslaget är det dags för granskningsskedet, som innebär remissrunda nummer två i planprocessen.

Under våren 2020 var förslaget till detaljplan för Gustav III:s torg utskickat på samråd. En del synpunkter kom in och kommunen har nu omarbetat förslaget något. En förändring är att planen har fått en större andel yta för allmän plats, bland annat i form av ett kvadratiskt torg.

De synpunkter som kom in under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Den utgör nu underlag för det nya planförslaget.

- Om Kommunstyrelsen godkänner handlingarna kan detaljplanen skickas ut på granskning i slutet av mars, berättar Kjell Svanberg, förvaltningschef på Samhällsbyggnad.

- Vi hoppas på beslut för granskning av detaljplanen i Kommunstyrelsen för fortsatt arbete gällande Gustav lll:s torg, säger Mats Eriksson, projektchef, Diös.

Granskningen är detaljplaneprocessens andra tillfälle för sakägare, myndigheter, allmänhet med flera att lämna synpunkter på planförslaget, innan planen kan antas i början av sommaren.

Avsiktsförklaring för kollektivtrafiken

Sen samrådet har kommunen och regionen tillsammans enats kring en avsiktsförklaring för kollektivtrafikens behov och det fortsatta arbetet med stadsomvandling för hållbart resande. Tillsammans med regionen ska kommunen utveckla Östersundslänken till ett attraktivt, tillgängligt och tryggt kollektivtrafikstråk som knyter samman viktiga målpunkter i staden och bidrar till målen om en ökad andel hållbart resande.

- Jag är glad att vi, i bra samtal, nu har träffat en avsiktsförklaring med regionen gällande Östersundslänken så att planprocessen nu kan löpa vidare på ett bra sätt, säger kommunalråd Bosse Svensson.

- Vår ambition är att det ska ge busstrafiken ett lyft och förbättrade resmöjligheter. Nu är vi överens om de stora dragen. Detaljlösningarna kommer vi att behöva titta på närmare tillsammans med kommunen och trafikföretagen. Tillgänglighet och attraktivitet ska vara i fokus, säger regionråd Elise Ryder Wikén.

På www.ostersundsrummet.se kan du se bilder, 3D-modellen, Svar på vanliga frågor om Gustav III:s torg och mycket mer!

För mer information:

Svar på frågor kring detaljplanen: Kjell Svanberg, Samhällsbyggnad 070-190 32 75,
Mats Eriksson, Diös 010-470 95 13.

Sidan uppdaterad 2021-03-09