Publicerad 2022-11-09

Rådhuset ska evakueras

I det systematiska brandskyddsarbetet har det kommit fram avvikelser i brandskyddet som gör att Rådhuset måste evakueras.

Rådhuset är ett byggnadsminne med stora kulturhistoriska värden. Det har gjort att när renoveringar och underhåll gjorts i huset har det bara varit punktinsatser - för att bevara huset så mycket som möjligt. De punktinsatser som har gjorts genom åren har sammanlagt lett till att Rådhuset har brister, både i arbetsmiljö och brandskydd.

Kommunens politiker har sedan tidigare beviljat medel för att för att göra en plan för eventuell renovering av rådhuset. Med bakgrund i det som nu framkommit kommer kommunens tjänstemän snabbt ta fram underlag för att både renovera och åtgärda brandskydd. Detta underlag kommer att gå in i budgetprocessen och fattas beslut om under december.

Bristerna i brandskyddet gör att det inte bedöms vara säkert att arbeta i Rådhuset och därför kommer alla medarbetare på Östersunds kommun och politiker evakueras till andra lokaler under kommande veckor.

Avvikelser i brandskyddet

Fel som har uppdagats i det systematiska brandskyddsarbetet är att flera dörrar som ska vara utrymningsvägar saknar brandklass och dörrar som ska vara brandcellsgränser saknar brandklass, många av dörrarna är även i dåligt skick. Ventilationsutformningen är oklar i vissa delar vilket gör att information om brand- och brandgasspridning saknas, dessutom saknas brandritningar med brandcellsritningar.

- Det kulturhistoriska värdet i huset är inte värt mer än våra medarbetares och medborgares säkerhet, därför måste brandskyddet i huset åtgärdas innan vi kan öppna huset igen, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Under nästa vecka ska ytterligare en fördjupad brandöversyn göras. Därefter kommer tidsplan med mera färdigställas.

Flytt av vigslar, kommunstyrelsens sammanträden och nämnder

Att Rådhuset evakueras och stängs innebär även att det inte kommer att gå ha vigslar eller möten i huset. Mer information om detta kommer på kommunens hemsida framöver.

Dessutom finns det utrymmen som Östersunds kommun inte har tillgång till, som hyrs av Frimurarna, som därför inte har kunnat ingå i brandskyddsgenomgången. Även Frimurarna måste evakueras.

För frågor och ytterligare information, kontakta


Anders Wennerberg,
Kommundirektör: 070-216 90 25

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-17