Publicerad 2022-11-25

Östersunds kommun överklagar inte domen om huset i Lillänge

Mark- och miljööverdomstolen har nu avgjort målet gällande kommunens ansökan om inlösen av fastigheten Släpvagnen 9 till syskonen Lignells fördel. Östersunds kommun har beslutat att inte överklaga domen.

I domen framgår att ett flertal krav för inlösen är uppfyllda och kommunen fick också rätt i mark- och miljödomstolen att lösa in fastigheten.

Vi kan nu konstatera att mark- och miljööverdomstolen gör en annan bedömning av kommunens löfte i planbeskrivningen att fastighetsägaren skulle få bo kvar. Domstolen menar att kommunens notering i planbeskrivningen om att fastighetsägaren ges rätt att bo kvar på fastigheten, även omfattar syskonen Lignell.

Domstolen menar även att eftersom kommunen tillmötesgått syskonen Lignells önskemål under arbetet med detaljplanen har syskonen haft anledning att tro att fastigheten får användas för bostadsändamål så länge de äger fastigheten.

Beslutet att huset får stå kvar innebär att kommunen inte kan förbättra trafiksituationen längs Hagvägen som det var tänkt, och att handelsområdet förblir delat.

Kontaktperson i detta ärende:

Bengt Gryckdal, enhetschef Mark och exploatering 070-382 14 76

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-11-25