Publicerad 2022-11-30

Åtgärdsprogrammet för luftkvalitet till KS

Partikelhalterna i luften i Östersund överskrider EU:s gränsvärden för partiklar och utgör en risk för medborgarnas hälsa. När partikelhalterna överskrider gränsen är det lagkrav på att åtgärda problemet inom tre år. Därför har Östersunds kommun tagit fram ett åtgärdsprogram, som ska till Kommunstyrelsen för beslut den 6 december.

— Att vi har så pass höga värden på så många ställen i centrala Östersund gör att vi måste göra vad vi kan för att få ner partikelhalterna. De är en risk för medborgarnas, och framför allt våra barns, hälsa och så kan vi inte ha det, säger Anders Wennerberg, kommundirektör,

Anledningen till att det finns gränsvärden för partikelföroreningar är att de är skadliga för människors hälsa. Höga halter av partiklar i Östersunds kommun är en ökad risk för sjukdomar och besvär relaterade till luftvägarna för de som bor och vistas här. I Sverige dör cirka 6 700 personer varje år till följd av luftföroreningar, ungefär 200 av dem härleds till partikelföroreningar.

Fokus på att minska damm och trafik

Åtgärdsprogrammet var på granskning mellan den 9 juli och 12 september och har varit uppe i Miljö och samhällsnämnden samt Tekniska nämnden. Efter Kommunstyrelsen ska programmet antas av Kommunfullmäktige.

Fokus på åtgärderna är dels att minska damningen från vägarna genom nya strategier för hur vägarna sköts och byggs. Dels att minska biltrafiken och öka gång, cykel och kollektivtrafik. Detta på grund av att den största mängden partiklar kommer från slitage av vägbanan vid trafikrörelser.

Åtgärdsförslag:

 • Optimering av drift och underhåll
 • Grövre vintersand
 • Förbättrad vägbeläggning
 • Regelverk för arbetsplatsparkeringar
 • Mobility management-paket
 • Parkeringsåtgärder för bättre luftkvalitet

Åtgärder som kräver mer utredning

Det finns även en del åtgärder som kräver mer utredning för att kunna genomföras, och som därför inte hinner få effekt i tid för att minska partikelhalterna innan tidsfristen för Östersunds kommun är slut. Dessa åtgärder kommer att utredas vidare under 2023 och om möjligt hanteras i budgetprocess för 2024.

 • Pendlarparkering och infartsparkeringar
 • Subventioner för kollektivtrafiken
 • Skynda på planerad utbyggnad och upprustning av cykelvägnätet
 • Fler och säkrare cykelparkeringar
 • Utöka Storgatans gångfartsområde
 • Krav på dammförebyggande åtgärder vid större bygglov
 • Utredning samordnade varutransporter

För frågor och mer information:

Kjell Svanberg,, förvaltningschef Samhällsbyggnad: 070 190 32 75

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-17