Publicerad 2023-10-11

Fem Norrlandskommuner enas om gemensam strategi för stadsutveckling

Fem av de största städerna i de fyra nordligaste länen, har tagit fram en gemensam strategi för hållbar stadsutveckling. Nu ska strategin bli verklighet med stöd från EU:s regionalfond.

Bakom strategin står Luleå, Umeå, Östersund, Örnsköldsvik och Sundsvalls kommun. En av de som är glad för samarbetet är Kjell Svanberg, förvaltningschef på Samhällsbyggnad i Östersunds kommun:

Det känns väldigt positivt att vi fem kommuner enas kring en gemensam strategi. Vi delar ofta utmaningar, men med en gemensam strategi har vi verktyg att vända dem till möjligheter. Tillsammans blir vi en starkare kraft för ökat Norrlandsfokus.

Fokus på fyra områden

Strategin fokuserar på insatser inom fyra områden där man bedömer att samverkan kan ge stor effekt:

  • Kompetensförsörjning och befolkningstillväxt
  • Byggande, exploatering och finansiering.
  • Sociala värden och civilsamhälle
  • Mobilitet, infrastruktur och energi

Inom de fyra insatsområdena föreslås en rad möjliga insatser, till exempel utvecklade utbildningsformer i samverkan med näringslivet för att matcha regionala behov, gemensamma insatser för ökat bostadsbyggande, gemensamt formulerade krav på hållbar upphandling och utvecklingen av öppna innovativa mötesplatser för civilsamhället.

– Vi hoppas på ökad tillväxt och vill bli fler med befolkningsmål om 75 000 invåndare. Samtidigt måste vi minska vår klimatpåverkan och säkerställa att Östersund erbjuder hög livskvalitet. Det ställer höga krav på vår förmåga, både till omställning och att bygga ett robust samhälle, fortsätter Kjell Svanberg.

Godkänd strategi möjliggör att söka pengar för genomförande

Den strategi som Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvalls kommuner tagit fram gemensamt är nu godkänd hos Tillväxtverket. Det möjliggör nästa steg, att kunna söka medel för genomförande av strategin från Europeiska regionalfonden.

Cirka 700 miljoner kronor, åtta procent av Sveriges regionalfondsmedel, är avsatta hos Tillväxtverket för hållbar urban utveckling. Det är dessa pengar man nu kommer att försöka få del av.

– Vi är stolta och glada över att under våren lyckats samla oss kring en gemensam strategi för hållbar urban utveckling, som kan lyfta och utveckla hela norra Sverige. Att Tillväxtverket nu också säger att man vill vara med och finansiera genomförandet av den, är vi jätteglada för, säger projektledaren för strategiarbetet, Susanne Thurén från Umeå kommun.

Strategin bygger på en förstudie som kommunerna gjorde under våren med finansiering av Tillväxtverket. I strategin konstateras att de fem kommunerna, som utgör tillväxtnoder i övrigt glest befolkade områden, har stor möjlighet att dra med sitt omland och bidra till hela norra Sveriges utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:

Kjell Svanberg, förvaltningschef Samhällsbyggnad, Östersunds kommun
kjell.svanberg@ostersund.se, 070 - 190 32 75

Susanne Thurén, projektledare för förstudien, Umeå kommun
susanne.thuren@umea.se, 090 - 16 12 55

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-10-11