Vi bygger för hållbar och trygg trafik

Foto: En vintertrampare med en buss i bakgrunden

I Östersunds kommun ska alla kunna känna sig trygga i trafiken. Vi bygger, kontinuerligt, en tryggare trafikmiljö framförallt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. De är oskyddade i trafiken när de går, cyklar eller åker kollektivt. Vi bygger också för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen, för att färdas kortare sträckor inom tätorterna. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Läs mer i kommunens Plan för trafik Pdf, 635.2 kB., Cykeltrafikprogram Pdf, 21.1 MB. och Klimatprogram Pdf, 1.5 MB.

Centralstationen: Gång- och cykelbro över järnvägen

Med en gång- och cykelbro över järnvägen vid Centralstationen kommer det att finnas ännu ett sätt att söka sig ner till sjöstranden.

Här hittar du mer information om gång- och cykelbron över järnvägen.

Ny gång- och cykelbana i Österängsparken

Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

Vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken skapar vi nu en tydligare entré till Prästgatan.

Den väg som idag nyttjas av gångare och cyklister kommer att tas bort och ersättas med en ny. Halva vägen kommer bestå av asfalt för att passa cyklister och andra halvan av betongmarksten för att tydliggöra gränsen för gångtrafikanter. Då vägen har en förhållandevis brant lutning kommer två viloplatser finnas längs vägen inklusive sittbänkar. Dessa kommer bli uppvärmda för bättre komfort. Längs med gångvägen byggs en ledstång för synsvaga att hålla sig i.

Belysningen längs gång- och cykelvägen kommer hänga samman med den som är planerad längs hela Prästgatan och för att få en känsla av helhet flyttas övergångsstället över Gränsgatan några meter för att övergången ska leda direkt in på Prästgatan. Även gång- och cykelvägen som svänger upp från Gränsgatan byggs i samma manér som den nedre. Det bygget kan dock inte färdigställas förrän bron över järnvägen är klar.

Bilvägen Gränsgatan kommer att få en ny refug vid infarten mot Prästgatan. Det innebär att bilar inte kommer kunna svänga vänster från Gränsgatan in mot Prästgatan om man kör från strand-hållet. Ett varv i rondellen krävs för bilar som kommer nerifrån.

Varför

Som ett led i att gestalta Prästgatan behöver starten av gatan en tydligare entré. Det vill vi nu skapa vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken.

Prästgatan kommer också att vara prioriterad för gångare och cyklister och vi önskar minimera biltrafiken längs gatan.

Läs mer om planerna för belysning och utveckling av Prästgatan

När

Arbetet startar vecka 37 och ska göras klart under hösten 2022.

Störningar

Gång- och cykeltrafikanter kommer från och med vecka 37 inte kunna nyttja cykel- och gångbanan. Anvisningar för omdirigering finns på platsen.

Trafiken kommer att påverkas vid korsningen Gränsgatan - Prästgatan när bygget nått dit. Exakt när detta sker är ännu inte klart och mer information kommer kring detta.

Cykelställ under tak i centrum

På Biblioteksgatan, nedanför Prästgatan, sätter vi upp tre nya cykelställ med tak. Ovanför Prästgatan (på Stjärntorget) finns redan cykelställ och nu ska de också få tak.

Arbetet inleds i månadsskiftet november - december och beräknas vara klart till årsskiftet.

Cykelställ med tak
Karta: cykelställen på Biblioteksgatan

Tryggare övergång till Badhusparken

Det här ska vi göra

Vi bygger om korsningen Strandgatan - Samuel Permans gata. Arbetet samordnas med Trafikverkets ombyggnation av Järnvägsövergången till Badhusparken. Cykelöverfarten och övergångsställe kommer att anpassas till järnvägsövergången. Fotgängare och cyklister kommer att slippa byta sida efter järnvägsövergången.

Samuel Permans gata blir även fri från fordonstrafik mellan Strandgatan och Köpmangatan. Cykelvägen placeras i mittsektionen medan gångbanorna placeras på varje sida i yttersektionerna. Det blir därmed säkrare och bättre framkomlighet.

Varför

Syftet är att skapa en tydligare och säkrare utformning av trafikmiljön. Genom att minimera antalet punkter där trafikanterna korsar varandras väg ökar tryggheten och framkomligheten.

Flera korsningar kommer att byggas om längs det centrala cykelstråket som går från Badhusparken, längs Samuel Permans gata, Rådhusgatan och Biblioteksgatan.

Projektet är en del i arbetet för att få fler att välja att cykla, gå eller ta bussen. Det är en del i åtgärderna för att nå målet om ett fossilbränslefritt Östersund 2030

När

Ombyggnad har skett under hösten 2022. Vi blev klara 30 november.

Frösön: Gång- och cykelbana längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan

Karta över östra Frösön med den nya gång- och cykelbanan markerad

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

Det här ska vi göra

 • Bredda befintlig gång- och cykelväg
 • Även bilvägen breddas något
 • Sätta upp ny belysning
 • Dela upp cyklister och gångare längs med Norra Strandvägen
 • Binda ihop Norra Strandvägen med Bergsgatan med en väg genom det lummiga skogspartiet. Uppe på Bergsgatan breddar vi den befintliga gång- och cykelvägen mot berget.
 • Förnya vatten- och avloppsledningar (Jämtkraft passar också på att förnya sina ledningar samtidigt)
 • Tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Per Magners väg.

När?

Bygget av den nya gång- och cykelvägen startade våren 2021.

Varför?

I takt med utbyggnade av området "bakom berget" behöver vi bygga ut gång- och cykelstråket och samtidigt förstärka vägen för att den ska klara ökad trafik.

Störningar

Från den 16 februari och en vecka framåt kommer vi att avverka efter Bergsgatan. Ett körfält kommer att vara avstängt under tiden.

I maj 2023 kommer vi att stänga av ett körfält på Bergsgatan - på sträckan mellan bergrummet och K.rejto - sista fastigheten innan bergrummet. Då gör vi klar den bit av gång- och cykelvägen som inte blev helt färdig under 2022. 

Vi kommer att avverka och ställa i ordning slänten mot berget längs den här delen av den nya gång- och cykelvägen på Bergsgatan. Och vi sätter kantsten och asfalterar.

Informationen uppdateras senare med en mer exakt tidpunkt.

Bild på Bergsgatan med bred gång- och cykelväg efter den branta bergväggen

Bergsgatan med ny, breddad gång- och cykelväg.

Stadsmiljöavtalet

För att främja hållbara stadsmiljöer kan kommuner sluta avtal med Trafikverket - så kallade stadsmiljöavtal. Det handlar om projekt som bland annat leder till "en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik" där Trafikverket står för en stor del av kostnaden.

Östersunds kommun slöt det första stadsmiljöavtalet med Trafikverket i juni 2018. Efter det har flera avtal tecknats. De har bland annat gällt satsningen på elbussar och flera av stans nya gång- och cykelbanor.

Aktuella delprojekt inom avtalet för cykel 2021-2022 är:

 • gång- och cykelbro över järnvägen
 • cykelpendelstråk i centrum
 • cykelgarage på Thoméegränd, mellan Kyrkgatan och Prästgatan
 • säker cykelväg och cykelparkering vid skolor
Sidan uppdaterad 2023-01-27