Vi bygger för hållbar och trygg trafik

I Östersunds kommun ska alla kunna känna sig trygga i trafiken. Vi bygger, kontinuerligt, en tryggare trafikmiljö framförallt för barn, äldre och funktionshindrade. De är oskyddade i trafiken när de går, cyklar eller åker kollektivt. Vi bygger också för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen, för att färdas kortare sträckor inom tätorterna. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Läs mer i kommunens Plan för trafikPDF och i kommunens KlimatprogramPDF

Frösön: Gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen

Karta över Frösön där de nya gång- och cykelbanorna är markerade

De blå linjerna markerar de nya gång- och cykelbanorna. Klicka för större karta

Gång- och cykelbanan från centrala stan genom Badhusparken och Dalhemsparken slutar idag i korsningen Frösövägen - Trädgårdsvägen. Gång- och cykelbanan från Valla slutar idag på Mällbyvägen i höjd med Konvaljevägen. Och det finns en snutt gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan mellan Trädgårdsvägen och Nybovägen.

Vi binder ihop gång- och cykelbanor

Nu binder vi ihop dessa banor. Vi börjar med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen med byggstart hösten 2020. 2021 bygger vi gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan och Mällbyvägen. Då får vi ett nytt huvudcykelstråk på Frösön som binder ihop Valla med centrala stan.

Den nya gång- och cykelbanan kommer att ligga på sydvästra sidan längs Trädgårdsvägen.

Vi bygger tryggare korsning

Korsningen Frösövägen - Trädgårdsvägen är en hårt trafikerad och olycksdrabbad korsning. Här bygger vi nu en säkrare överfart för cykeltrafiken.

Översvämningsrisk

Vi passar samtidigt på att bygga bort översvämningsrisken på Frösövägen. Vid snösmältning och kraftigt regn bildas stora vattenpölar i höjd med Frösövägen 18. Nu bygger vi så att det vattnet leds bort i brunnar.

Parkeringsmöjligheterna blir färre

Att bygga in trygghet i trafiken kräver utrymme, vilket innebär att det inte kommer att finnas samma möjligheter att parkera fordon. Parkeringsförbud längs den aktuella sträckan på Trädgårdsvägen gäller från den 24 augusti 2020.

Buller och stök när vi bygger om

Vi började bygga den nya gång- och cykelbanan längs Trädgårdsvägen hösten 2020. Från och med mitten av november pausar vi arbetet över vintern. Några veckors arbete under våren 2021 återstår, innan gång- och cykelbanan är klar. Det blir förstås buller och stök under byggtiden men sen har vi ett sammanhängande cykelbanenät på Frösön och en säkrare trafikmiljö i dessa kvarter.

Frösön: Fritzhemsgatan får gång- och cykelbana och säkrare busshållplatser

Illustration: Fritzhemsgatan som den kommer att se ut med cykelbana och säkrare busshållplatser

Gång- och cykelbanan från centrala stan genom Badhusparken och Dalhemsparken slutar idag i korsningen Frösövägen - Trädgårdsvägen. Gång- och cykelbanan från Valla slutar idag på Mällbyvägen i höjd med Konvaljevägen. Och det finns en snutt gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan mellan Trädgårdsvägen och Nybovägen.

Vi binder ihop gång- och cykelbanor

Nu binder vi ihop dessa banor. Vi börjar med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen. 2021 bygger vi gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan och Mällbyvägen. Då får vi ett nytt huvudcykelstråk på Frösön som binder ihop Valla med centrala stan.

De nya gång- och cykelbanorna kommer att ligga på södöstra sidan av Fritzhemsgatan, mot Storsjön, och på östra sidan av Mällbyvägen.

Karta över Frösön där de nya gång- och cykelbanorna är markerade

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

Säkrare busshållplatser

Vi bygger också mer trafiksäkra busshållplatser. Några busshållplatser kommer att flyttas något och de blir något färre som en anpassning till en modern busstrafik (minst 400 meter mellan hållplatserna gör att bussarna tar sig fram snabbare).

Gröna ytor mellan bilar och cyklar

Bitvis längs sträckan kommer vi att anlägga nedsänkta grönytor mellan vägbanan och gång- och cykelbanan. De kommer att utgöra diken som tar hand om regn- och smältvatten, men ger också utrymmer för grönska i gatubilden.

Parkeringsmöjligheterna blir färre

Att bygga in trygghet i trafiken kräver utrymme, vilket innebär att det inte kommer att finnas samma möjligheter att parkera fordon längs de aktuella sträckorna.

Buller och stök när vi bygger om

Arbetet längs Fritzhemsgatan påbörjas våren 2021. Det blir förstås buller och stök under byggtiden men sen har vi ett sammanhängande cykelbanenät på Frösön och en säkrare trafikmiljö i dessa kvarter.

Bygget finansieras delvis med statliga medel via det s.k. Stadsmiljöavtalet.

Frösön: Gång- och cykelbana längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan

Karta över östra Frösön med den nya gång- och cykelbanan markerad

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

I arbetet med att bygga ut gång- och cykelstråken på Frösön, förbättrar vi nu gång- och cykelmöjligheterna efter Bergsgatan. 

Förbättringar kommer att göras från bron i Dalhemsparken och efter hela Norrastrandvägen. Befintlig gång- och cykelväg kommer breddas, det blir ny belysning och efter Norrastrandvägen ska en uppdelning av gångare och cyklister ske.  

Norrastrandvägen binds ihop med Bergsgatan med en serpentinväg genom det lummiga skogspartiet. 

Väl uppe på Bergsgatan breddas den befintliga gång- och cykelvägen mot berget.

Säkrare busshålplatser

Busshållplatsen vid Per Magners väg kommer att bli tillgänglighetsanpassad.

Parkeringsmöjligheterna blir som tidigare

Parkeringsmöjlgheterna efter Norra Strandvägen kommer att vara desamma som tidigare.

Buller och stök när vi bygger om

Vi börjar att bygga den nya gång- och cykelvägen våren 2021 och beräknar att vara klara vintern 2021.  

Arbetet efter Bergsgatan kommer vara omfattande. På utsidan av vägen utanför bergrummet sätter vi en stödmur. På så sätt motverkar vi rasrisk i slänten nedanför.  Längre upp kommer vi att spränga för att bredda den befintliga gång- och cykelvägen.  

Detta gör att Bergsgatan kommer vara helt avstängd under lång period i sommar. Boende vid Hjälmtorpet och runt Tanne kommer därför få köra runt berget. Busstrafiken kommer att vända vid Per-Magners väg.  

Det här gör vi för att garantera säkerheten för allmänheten och för dem som har sin arbetsplats mitt i trafiken.  

Arbetet kommer ske etappvis. Personer som bor inom avstängt område kommer att ha tillgång till sin fastighet under byggtiden. Du som direkt berörs av avstängningen kommer att kontaktas av oss per telefon cirka två veckor innan.

Vi hoppas på din förståelse under byggtiden. Det blir förstås buller och stök men sen har du en säkrare trafikmiljö i dina kvarter.  

Bild på Bergsgatan med bred gång- och cykelväg efter den branta bergväggen

Bergsgatan med ny, breddad gång- och cykelväg.

Krondikesvägen: Gång- och cykelbana - pausat

Karta där de tänkta gång- och cykelbanorna längs Krondikesvägen är markerade med texten Bygget pausas

De blå linjerna markerar de planerade gång- och cykelbanorna. Klicka för större karta


Bygget av gång- och cykelbanorna pausat tills vidare

Gröna ytor mellan bilar och cyklar

Krondikesvägen kommer att smalnas av för att ge plats för diken och träd mellan väg och cykelbana på båda sidor vägen. Det kommer att ge ett trevligare intryck. Den östra sidan är prioriterad.

Säkrare busshållplatser

Busshållplatsernas läge kommer att justeras och hållplatserna kommer att tillgänglighetsanpassas.

Förbättrat trafikflöde

För att förbättra trafikflödet kommer vi att bygga ett vänstersvängfält för trafiken som kommer norrifrån och ska svänga till vänster vid Tegelbruksvägen. 

Buller och stök när vi bygger om

Under byggperioden kommer vi att stänga av vägen etappvis för att säkra arbetsmiljön för dem som har sitt arbetsplats mitt i trafiken. Du som bor inom avstängt område kommer att ha tillgång till din fastighet, även med bil, under byggtiden.  

Vi hoppas på din förståelse under byggtiden. Det blir förstås buller och stök men sen har du en säkrare trafikmiljö i dina kvarter.  

Illustration över korsningen Krondikesvägen - Tegebruksvägen, med vänsterfil för den som svänger vänster till Tegelbruksvägen

Så här kommer det att se ut före korsningen Krondikesvägen - Tegelbruksvägen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-20