Bauhaus, Jysk och ett attraktivt välkomnande

Illustration över hur de nya byggnaderna med Bauhaus och Jysk skulle kunna se ut. Framför byggnaderna är en stor parkering.

Illustration av hur den nya handelsplatsen kan se ut.

Det här ska vi göra:

Östersunds kommun har tagit fram en detaljplan som ska göra det möjligt för sällanköpshandel på tomten som heter Betongen 1 (gamla betongstationen) och som även ska förbättra trafiksituationen och ge trafiken bättre flyt i, och omkring, Odenskogsområdet.

Läs mer om satsningen på trafiken på sidan Trafiklyft norra Odenskog.

I februari 2024 beviljade Miljö- och samhällsnämnden bygglov till Bauhaus och Jysk.

Etableringen av Bauhaus och Jysk

Bygglovet gör det möjligt för en byggnad till Bauhaus och Jysk samt tillhörande parkeringsplatser och skärmtak för cyklar/kundvagnsgarage, nybyggnad av restaurang, nybyggnad av sprinklertank för brandbekämpning, nybyggnad av stödmurar och fasadskyltar samt två skyltpyloner.

I detaljplanen finns det även 700 kvadratmeter att bygga centrumverksamhet (restaurang, bilservice med mera) på.

Ett fint välkomnande

Tomten betongstationen är bland det första man ser på väg in i Östersund och det här innebär även en möjlighet att utforma ett mer attraktivt välkomnande till staden. Både byggnaderna och den yttre miljön ska därför utformas med stor omsorg. I detaljplanen anges det att ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd. Trä ska ingå som fasadmaterial och som inramning för skyltar. Miljön och landskapet ska utformas på ett trevligare och mer tilltalande sätt.

När:

Detaljplanen för Betongen 1 med flera antogs av kommunfullmäktige den 24 maj 2023.

Här finns alla handlingar till detaljplaneförslaget för betongstationen.

Bygglov för Bauhaus och Jysk samt tillhörande ytor godkändes av Miljö- och samhällsnämnden den 28 februari 2024.

Varför:

Den nya detaljplanen ersätter en äldre plan som anger att området ska användas för industri. Att istället göra det möjligt att använda gamla betongstationen för handel ligger i linje med kommunens översiktsplan och handelspolicy.

Detaljplanen föreslår även en ny trafiklösning med Körfältsvägen som infart till Lillänge, det är en del av ett större arbete med att förbättra trafiksituationen i hela Odenskogs handelsområde. Genom att avlasta stora rondellen (trafikplats Odenskog) avlastas även Hagvägen.

Hur påverkas medborgarna:

Boenden längs Körfältsvägen påverkas genom ökad trafik förbi deras bostäder. Inga bostäder riskerar dock att överskrida riktvärden för trafikbuller.

Mosippans förskola påverkas genom den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. Gatan kommer behöva förses med bullerskydd mot förskolans gård.

Sidan uppdaterad 2024-06-14