Cistern, oljetank

Om du ska installera eller ta en cistern ur bruk måste du anmäla det till oss. Vissa typer av cisterner måste du också kontrollera regelbundet, både för miljöns skull och för människors hälsa.

OBS! Nya cisternföreskrifter började gälla 1 januari 2022

Naturvårdsverket har uppdaterat cisternföreskrifterna. De nya föreskrifterna började gälla den 1 januari 2022. Naturvårdsverket har mer information

Syftet med de nya föreskrifterna är framförallt en regelförenkling och arbetet har utförts i nära samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Förändringarna innebär att de tekniska kraven, installationskontroll och de periodiska kontrollerna kommer att styras enbart av MSB:s nya föreskrift (som ersätter MSBFS 2014:5).

Tillsynsmyndigheten, som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, ska dock få en kopia av verksamhetsutövaren på utförda kontroller enligt MSB:s föreskrifter för att myndigheten ska ha kontroll över vilka cisterner som finns inom respektive kommuns område och för att tillsynsmyndigheten ska kunna ställa ytterligare krav med stöd av miljöbalken när så är lämpligt.

Föreskriften innebär att särskilda krav ställs inom vattenskyddsområde. Finns det vattenskyddsföreskrifter som innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter gäller vattenskyddsföreskrifterna.

Det är du som har en cistern som är ansvarig för att se till så att du följer reglerna som gäller för cisterner. Du måste till exempel alltid anmäla om du ska installera en cistern, eller om du ska sluta använda din cistern (ta den ur bruk).

Du måste också själv ta reda på om din cistern hör till de cisterner som behöver kontrolleras, och du ansvarar själv för att se till att kontrollerna utförs i rätt tid.

Cisterner i vattenskyddsområden

Om du bor inom ett vattenskyddsområde måste cisterner i och ovan mark ha ett sekundärt skydd. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. (NFS 2021:10, kap 5, 1§)

Töm och rengör cisternen om den inte används!

Vid till exempel installation av berg-, sjö- eller jordvärme är det vanligt att den gamla oljepannan och cisternen inte längre används. Om du inte längre ska använda din cistern eller oljetank måste du tömma och rengöra den för att undvika olyckor med risk för stora kostnader för dig som fastighetsägare.

Du ska också ta bort ledningar, påfyllningsrör och avluftningsrör så att cisternen inte fylls på av misstag. Efter tömning och rengöring bör du också gräva upp och ta bort cistern om den är nergrävd i marken. Det är annars svårt att kontrollera om marken under är förorenad.

Observera att resterna från rengöringen av tanken är att betrakta som farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Finns det en nivåmätare som innehåller kvicksilver ska den också betraktas som farligt avfall och lämnas till en mottagningsstation för farligt avfall.

Anmäl till oss när du tar en cistern ur bruk

Du ska också anmäla till oss att din cistern är tagen ur bruk. Du anmäler genom att skicka in blanketten Anmälan om cistern ur bruk.

Vi tar ut en avgift enligt miljöbalken för att handlägga ditt ärende. Avgiften motsvarar en timmes handläggningstid. För 2022 är taxan 1 250 kronor per timme.

Vissa cisterner kräver bygglov

Det kan också krävas bygglov för fasta cisterner eller motsvarande där du ska förvara av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen. Det krävs dock inte bygglov för en liten cistern eller en liten fast anläggning som endast är avsedd för en viss fastighets behov.

Exempel på sådana anläggningar är en oljetank till ett bostadshus eller en bensin- eller oljetank på en jordbruksfastighet. De kan dock vara tillståndspliktiga genom annan lagstiftning som till exempel den nämnda förordningen om brandfarliga och explosiva varor.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Läs mer om att söka bygglov.

En invallning till en cistern, till exempel ett betongtråg, kan kräva bygglov om du ska lägga tak över invallningen.

Om du ska förvara brandfarliga eller explosiva varor i en cistern som rymmer mer än 10 m³ måste du också ansöka om tillstånd hos Räddningstjänsten.

Installera cistern - anmälan

Om du ska installera en cistern (villatank, farmartank eller liknande) för att förvara diesel, eldningsolja, spillolja, bensin eller annan brandfarlig vätska så måste du anmäla det till kommunen.

Du anmäler genom i e-tjänsten Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor, du kan även ladda ner en blankett i e-tjänsten.

Tänk på att du ska skicka med en situationsplan i din ansökan. Läs mer på sidan 2 i blanketten. Det räcker med en enklare situationsplan, du kan rita själv så länge du anger mått och andra uppgifter enligt anvisningarna i blanketten.

Hur ofta måste jag kontrollera min cistern?

Efter att du gjort den första installationskontrollen av din cistern ska den sedan kontrolleras återkommande vart sjätte eller vart tolfte år. Kontrollen gäller för alla cisterner i mark som innehåller olja och har en volym på över 1 m³.

Kontroll vart tolfte år gäller för alla cisterner. Kontroll vart sjätte år gäller för äldre cisterner som saknar tillfredsställande korrosionsskydd eller inte är galvaniserade.

Om du inte låter kontrollera din cistern inom rätt intervall kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Är du osäker på vilket kontrollintervall som gäller för din cistern? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Bara ackrediterade företag får kontrollera cisterner

Kontrollen ska utföras av ett kontrollföretag som är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC.

Hitta ackrediterade företag i SWEDAC:s ackrediteringsregister.

Spara kontrollrapporterna som du får!

Tänk på att du ska spara kontrollrapporterna och kunna visa upp den för kommunen på begäran.

Varför måste man anmäla och kontrollera cisterner?

Syftet med anmälningsplikten för cisterner är att kommunen ska veta om vilka risker som finns för till exempel förorening av grundvatten och vattentäkter runt om i kommunen.

Oljeutsläpp kan vara dödligt för djur och växter och läckande cisterner kan påverka grundvattnet och skada vattentäkter för åratal framöver. Cisterner av såväl plast som stål utsätts med tiden för angrepp som rost eller skador av tillsatsämnen i olja eller bensin.

Det är ofta svårt att själv se vilket skick en cistern är i och mindre läckage kan vara svårt att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Därför ska cisterner kontrolleras av ackrediterade kontrollföretag.

Reglerna är också till för att skydda dig som har en cistern från onödiga kostnader. Om det händer olycka med en cistern som inte är anmäld och kontrollerad enligt reglerna kan det uppstå problem med ditt försäkringsbolag och du kan drabbas av mycket dyra saneringskostnader.

Sidan uppdaterad 2024-02-09