Lövlunda - provtagning pågår

En provtagning av myrvattnet i Lövlundaområdet visar på förhöjda halter av PCB och flera metaller. Delar av området spärras nu av för att kommunen ska kunna jobba vidare med att provta och utreda föroreningarna under 2023 - 2024. På den här sidan hittar du mer information och svar på vanliga frågor om de föroreningar man upptäckt.

Det röda krysset visar området som kommer att spärras av.

Lövlunda ligger i Rannåsens naturreservat. Innan området blev naturreservat fanns här en deponi för sopor - på den tiden kallad soptipp.

Tippen har tagit emot en blandning av hushålls- och verksamhetsavfall mellan åren 1950 och 1974. Under den här tiden var det inte alls reglerat på samma sätt som idag vad man fick kasta på "soptippen".

Sen 80-talet har Östersunds kommun kartlagt och provtagit gamla tippar, eftersom de kan innehålla rester av olika miljögifter.

Svar på vanliga frågor

Varför spärrar ni av? 

Svar: Vi stängslar av området för att fortsätta undersökningarna samt för att minska risken att de ämnen vi hittat sprids vidare från deponin. När människor rör sig i området kan det spridas vidare.

Det är kommunen som ansvarar för fortsatta undersökningar. Vi kan genomföra undersökningarna först när det är barmark. Medan snön ligger kvar kommer vi att jobba med planering av det fortsatta arbetet.

Vad händer sen?

Svar: Det beror på vad undersökningarna visar. Det kan bli åtgärder för att minska risken att föroreningarna läcker ut.

Hur långt sprids föroreningarna? 

Svar: Det är i dagsläget oklart hur långt föroreningarna sprids. För några år sen tog Länsstyrelsen enstaka vattenprover i utloppet av Rannåstjärn samt längre ner i Rannåsbäcken. Analysresultaten visade inte på några förhöjda halter av ämnen som skulle ha spridit sig hit från deponin på Lövlunda. Men fler provtagningar behövs för att få en bättre uppfattning om spridning från deponin.

Kommer spridningen från deponin fortsätta förändras? Kan det bli värre om några år? 

Svar: Deponier genomgår flera olika faser i takt med att syrenivåerna i deponin förändras och påverkar nedbrytningen. Det här gör att urlakningsnivåerna genomgår stora förändringar. Det medför i sin tur att det kan bli både bättre och sämre.

Kommunen kommer fortsätta att ta regelbundna prover, även efter pågående undersökning.

Hur ser arbetet ut med övriga deponier?

Svar: Östersunds kommun har kartlagt och provtagit gamla deponier (soptippar) sen 80-talet eftersom de kan innehålla rester av olika miljögifter.

Rapporter från undersökningarna sammanställs löpande.

Har ingen provtagning skett tidigare i Lövlunda? 

Svar: Vi har tagit prover i grundvattenrör i deponins utkant sen 2007. De proverna har inte visat på några särskilda föroreningar.

Det senaste provet tog vi på ytvatten och jordar, för att få en mer heltäckande bild. Det var i samband med det som vi upptäckte högre halter av flera metaller och PCB.

I bland kan det vara stora skillnader mellan provpunkter och stora skillnader mellan ytvatten och grundvatten. 

Jag har ofta vistats runt det här området – ska jag vara orolig?

Svar: Vi har i dagsläget ingen information som tyder på att det skulle vara farligt att regelbundet vistas i det avspärrade området. Men man ska inte befinna sig inom den avstängslade ytan för att inte störa fortsatta undersökningar.

Man ska dock naturligtvis inte dricka av vattnet inom området. 

Jag har vistats i området när jag varit gravid – hur farligt är det för mitt barn? 

Svar: Vi har i dagsläget ingen information som tyder på att det skulle vara farligt att vistas i det avstängslade området. Men man ska inte befinna sig inom den avstängslade ytan för att inte störa fortsatta undersökningar.

Jag har åkt mycket skidor genom området – ska jag vara orolig?

Svar: Skidspåret ligger inte inom det område som nu spärras av. I övrigt - se svaret på frågan här ovanför.

Påverkas dricksvattenbrunnar i närheten?

Svar: Det är flera hundra meter till närmsta dricksvattenbrunn, som dessutom är högre belägen än deponin. Vi bedömer därför att det inte finns någon risk för negativ påverkan på enskilt dricksvatten. 

Är det farligt för hundar att dricka av vattnet? 

Svar: Av försiktighetsskäl är det bra om hundar inte får i sig några större mängder av det mest förorenade vattnet. De vatten där man bör minimera intaget för hundar ligger inom det avstängslade området eller har markerats med skyltar. 

Länsveterinären anser inte att det är sannolikt att hundar dricker så mycket vatten att de kan drabbas av förgiftningar här. Men självklart ska du inte låta hunden springa lös och oövervakad i området.

Hur farligt är det om jag själv får i mig av vattnet?

Svar: Miljömedicin gör följande bedömning av proverna; om du av misstag skulle dricka av vattnet någon enstaka gång är risken för akuta hälsoeffekter låg för de flesta av de bedömda ämnena. Men när det gäller just järn är halterna så höga att de skulle kunna leda till akut illamående eller magbesvär. Det gäller om man dricker minst ett glas (2 dl) av det missfärgade vattnet i marken.

Vattnet innehåller flera oönskade ämnen som du bör undvika även om de inte förväntas ge akuta effekter.

Kan jag äta av bär och svamp som jag plockat i området?

Svar: Vi avråder just nu från att plocka och äta bär och svamp i området. Vi återkommer med mer information efter ytterligare provtagning och utredningar.

Hur farligt är det att bada i Rannåstjärnen?

Svar: I dagsläget finns inget som tyder på att det skulle vara farligt att bada i Rannåstjärnen. Vi kommer dock att utreda eventuella risker inför sommaren.

Kan jag äta fisk från Rannåstjärnen?

Svar: I Rannåstjärnen finns väldigt lite fisk eftersom den är mycket grund och delvis bottenfryser. Det är heller inte tillåtet med allmänt fiske i något av de aktuella vattnen

De få fiskar som finns i tjärnen är dessutom mycket små. Om du ätit fisk härifrån behöver du alltså inte vara orolig.

Kan ni ha missat någon typ av förorening vid deponin?

Svar: Vi har genomfört väldigt breda analyser inriktade på de ämnen som brukar förekomma på gamla deponier.

Det är såklart alltid möjligt att missa något, men vi bedömer att vi har en bra bas att stå på. Och vi kommer att genomföra vidare undersökningar. 

Kommer motionsspåren att påverkas av avspärrningen?

Svar: Nej, det kommer inte att ske någon omledning av motionsspåren.

Hur påverkas vilda djur?

Svar: Idag vet vi inte hur djuren i skogen påverkas.

För några år sedan undersökte Länsstyrelsen halterna av PFAS och metaller i smågäddor och småöring i Rannåsbäcken respektive Semsån. Resultaten visade på att halterna av metaller inte var högre i dessa fiskar än i andra delar av länet. Däremot var halterna av PFAS förhöjda och detta beror troligtvis främst på spridning av PFAS från den stora brandövningsplatsen vid Furulund som ligger uppströms.

Varför har vi en deponi i ett naturreservat?

Svar: Naturreservatet instiftades 1981 och då fanns deponin redan på platsen. Deponin slutade användas 1974.

Reservatets syften är att skydda och vårda områdets natur-, friluftsliv- och rekreationsvärden. Länsstyrelsen och kommunen har tidigare bedömt att den gamla deponin inte skulle utgöra ett hinder för att använda området för rekreation.

Fakta:

Vid proverna har Östersunds kommun hittat förhöjda värden av PCB och metaller. Här kan du läsa mer om PCB.

De flesta metaller förekommer naturligt i vår jord och berggrund. Men höga koncentrationer kan innebära risker för miljö och hälsa. De flesta av metallerna binds hårt till partiklar och organiskt material i marken och sprids relativt långsamt.

När metaller sprids så sker det oftast när partiklar transporteras via grundvattnet eller via jord som dammar eller blåser. En mindre del av metallerna kan även lösas i vatten och orsaka problem med förorening av grundvatten och vattendrag. 

Sidan uppdaterad 2024-03-01