Lövlunda - provtagning fortsätter

Provtagningar visar att Lövlunda är ett förorenat område, på grund av en soptipp som funnits i området till 1974. Inom förorenade områden ska man undvika att vistas och inte plocka bär eller svamp. På den här sidan hittar du mer information och svar på vanliga frågor om de föroreningar man upptäckt.

Det röda krysset visar det avspärrade området.

Lövlunda ligger i Rannåsens naturreservat. Innan området blev naturreservat fanns här en deponi för sopor - på den tiden kallad soptipp.

Tippen har tagit emot en blandning av hushålls- och verksamhetsavfall mellan åren 1950 och 1974. Under den här tiden var det inte alls reglerat på samma sätt som idag vad man fick kasta på "soptippen".

Sen 80-talet har Östersunds kommun kartlagt och provtagit gamla tippar, eftersom de kan innehålla rester av olika miljögifter.

Svar på vanliga frågor

Varför ska jag inte vistas här?

Svar: Området är förorenat eftersom det är en gammal soptipp. Det finns inget som tyder på att det skulle vara farligt att vistas här. Men av försiktighetsskäl ska man ska inte vistas på förorenad mark.

Vad händer sen?

Svar: Vi undersöker om föroreningarna stannar inom området.

Hur långt sprids föroreningarna? 

Svar: Det är i dagsläget oklart hur långt föroreningarna sprids. För några år sen tog Länsstyrelsen enstaka vattenprover i utloppet av Rannåstjärn samt längre ner i Rannåsbäcken.

Analysresultaten visade inte på några förhöjda halter av ämnen som skulle ha spridit sig hit från deponin på Lövlunda. Men fler provtagningar behövs för att få en bättre uppfattning om spridning från deponin.

Kommer spridningen från deponin fortsätta förändras? Kan det bli värre om några år? 

Svar: Deponier genomgår flera olika faser i takt med att syrenivåerna i deponin förändras och påverkar nedbrytningen. Det här gör att urlakningsnivåerna genomgår stora förändringar. Det medför i sin tur att det kan bli både bättre och sämre. Kommunen kommer fortsätta att ta regelbundna prover, även efter pågående undersökning.

Hur ser arbetet ut med övriga deponier?

Svar: Östersunds kommun har kartlagt och provtagit gamla deponier (soptippar) sen 80-talet eftersom de kan innehålla rester av olika miljögifter.

Har ingen provtagning skett tidigare i Lövlunda? 

Svar: Jo sen 2007 har vi tagit grundvattenprover i deponins utkant. Men de proverna har inte visat på några särskilda föroreningar.

Det senaste provet tog vi på ytvatten och jordar, för att få en mer heltäckande bild. Det var i samband med de proverna som vi upptäckte högre halter av flera metaller och PCB.

Ibland kan det vara stora skillnader mellan provpunkter och stora skillnader mellan ytvatten och grundvatten. De senaste provet vi tog under 2023 visade på stora variationer i resultat vilket gör att vi vill ta lite fler prover för att få mindre osäkerheter

Jag har ofta vistats runt det här området – ska jag vara orolig?

Svar: Vi har i dagsläget ingen information som tyder på att det skulle vara farligt att regelbundet vistas i det här området. Men den allmänna rekommendationen för ett förorenat område är att man inte ska vistas i området - och man ska absolut inte dricka av vattnet där.

Du behöver inte vara orolig för att vistas runt det avspärrade området.

Jag har vistats i området när jag varit gravid – hur farligt är det för mitt barn? 

Svar: Vi har i dagsläget ingen information som tyder på att det skulle vara farligt att regelbundet vistas i det här området. Men den allmänna rekommendationen för ett förorenat område är att man inte ska vistas i området - och man ska absolut inte dricka av vattnet där.

Du behöver inte vara orolig för att vistas runt det avspärrade området.

Jag har åkt mycket skidor genom området – ska jag vara orolig?

Svar: Skidspåret år inte i området för förorenad mark. I övrigt - se svaret på frågan här ovanför.

Påverkas dricksvattenbrunnar i närheten?

Svar: Det är flera hundra meter till närmsta dricksvattenbrunn, som dessutom är högre belägen än deponin. Vi bedömer därför att det inte finns någon risk för negativ påverkan på enskilt dricksvatten.

Är det farligt för hundar att dricka av vattnet? 

Svar: Av försiktighetsskäl är det bra om hundar inte får i sig några större mängder av det mest förorenade vattnet. De vatten där man bör minimera intaget för hundar ligger inom markerade området eller har markerats med skyltar. Länsveterinären anser inte att det är sannolikt att hundar dricker så mycket vatten att de kan drabbas av förgiftningar här. Men självklart ska du inte låta hunden springa lös och oövervakad i området.

Hur farligt är det om jag själv får i mig av vattnet?

Svar: Miljömedicin gör följande bedömning av proverna; om du av misstag skulle dricka av vattnet någon enstaka gång är risken för akuta hälsoeffekter låg för de flesta av de bedömda ämnena. Men när det gäller just järn är halterna så höga att de skulle kunna leda till akut illamående eller magbesvär. Det gäller om man dricker minst ett glas (2 dl) av det missfärgade vattnet i marken.

Vattnet innehåller flera oönskade ämnen som du bör undvika även om de inte förväntas ge akuta effekter.

Hur farligt är det att bada i Rannåstjärnen?

Svar: I dagsläget finns inget som tyder på att det skulle vara farligt att bada i Rannåstjärnen, men vi undersöker vidare.

Kan jag äta fisk från Rannåstjärnen?

Svar: I Rannåstjärnen finns väldigt lite fisk eftersom den är mycket grund och delvis bottenfryser. Det är heller inte tillåtet med allmänt fiske i något av de aktuella vattnen

De få fiskar som finns i tjärnen är dessutom mycket små. Om du ätit fisk härifrån behöver du alltså inte vara orolig.

Kan ni ha missat någon typ av förorening vid deponin?

Svar: Vi har genomfört väldigt breda analyser. Det innebar att vi provtar för alla föroreningar som genom åren visat sig finnas vid gamla deponier. Vi provtar även för ytterligare föroreningar som vi misstänker finns just vid Lövlunda.

Det är såklart alltid möjligt att missa något, men vi bedömer att vi har en bra bas att stå på.

Kommer motionsspåren att påverkas av det förorende området

Svar: Motionsspåren går inte inom det förorenade området, så de kommer inte behöva ledas om.

Hur påverkas vilda djur?

Svar: Idag vet vi inte hur djuren i skogen påverkas.

För några år sedan undersökte Länsstyrelsen halterna av PFAS och metaller i smågäddor och småöring i Rannåsbäcken respektive Semsån. Resultaten visade på att halterna av metaller inte var högre i dessa fiskar än i andra delar av länet. Däremot var halterna av PFAS förhöjda. Det beror troligtvis främst på spridning av PFAS från den stora brandövningsplatsen vid Furulund som ligger uppströms.

Varför har vi en deponi i ett naturreservat?

Svar: Naturreservatet instiftades 1981 och då fanns deponin redan på platsen. Deponin slutade användas 1974.

Reservatets syften är att skydda och vårda områdets natur-, friluftsliv- och rekreationsvärden. Länsstyrelsen och kommunen har tidigare bedömt att den gamla deponin inte skulle utgöra ett hinder för att använda natureservatet för rekreation. Även om det inte rekomenderas att vistas i det förorenade området.

Fakta:

Vid proverna har Östersunds kommun hittat förhöjda värden av PCB och metaller. Här kan du läsa mer om PCB.

De flesta metaller förekommer naturligt i vår jord och berggrund. Men höga koncentrationer kan innebära risker för miljö och hälsa. De flesta av metallerna binds hårt till partiklar och organiskt material i marken och sprids relativt långsamt.

När metaller sprids så sker det oftast när partiklar transporteras via grundvattnet eller via jord som dammar eller blåser. En mindre del av metallerna kan även lösas i vatten och orsaka problem med förorening av grundvatten och vattendrag.

Sidan uppdaterad 2024-07-04