Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om någons personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till annan verksamhet.

Sekretess

​Alla som arbetar inom Östersunds kommun omfattas på olika sätt av bestämmelser för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga uppgifter som handlar om dig, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

Tystnadsplikt

​All personal som jobbar inom socialtjänst, stöd, omsorg eller vård har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att handlingar eller muntliga uppgifter inte lämnas ut till någon annan om inte du har lämnat ditt samtycke till det.

Tystnadsplikten innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får informera om något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller uppgifter till exempel uppgifter om din hälsa, familjesituation, utbildning, ekonomi, adress och telefonnummer.

Undantag

I vissa särskilda fall kan och ska uppgifter lämnas ut, trots sekretess och tystnadsplikt. Det gäller exempelvis vid misstanke om vissa brott eller barn som far illa. Uppgifterna lämnas då bara till den berörda tjänstemannen inom förvaltningen eller till polisen.

Sidan uppdaterad 2023-04-25