Försvarets etablering i Torråsen - FAQ

Här kan du få svar på vanliga frågor om etableringen i Torråsen

Varför ska Försvarsmakten etablera sig i Östersund?

Försvarsmakten har fått i uppdrag av riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker och instabil omvärldsutveckling. Östersund är strategiskt viktigt för att säkra förbindelser till och från Norge.

Det nya regementet i Sollefteå och regementsområdet i Östersund som etaberas kommer att bidra till en mer uthållig försvarsorganisation. Försvarsmakten kommer att kunna utbilda fler värnpliktiga och får en geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden. De skyttebataljoner som ska utbildas och också till uppgift att skydda viktiga totalförsvarsanläggningar.

Varför ska regementsområdet ligga just i Torråsen?

Försvarsmakten och Fortifikationsverket har tittat på tre alternativ för gruppering av det nya regementsområdet i Östersundsområdet. Det alternativ de var överens om att ha bäst förutsättningar för verksamheten och framtida tillväxt är Torråsenområdet, nordost om Östersund mellan väg 87 och väg E45 i anslutning till Dagsådalens övningsområde.

Området ger enligt Försvarsmakten och Fortifikationsverket rätt förutsättningar när det gäller långsiktig ekonomi, hållbarhet och utveckling för den militära verksamheten.

Andra aspekter som talar för Torråsen som plats för regementsområdet är:

  • Närheten till befintlig övningsterräng och skjutbanor i Dagsådalen och Kånkbacken (Skyttecentrum).
  • Östersunds kommun äger stora delar av utpekat markområde i Torråsen.
  • Den relativa närheten till staden; Försvarsmakten vill vara en integrerad del av Östersund där folkförankringen är betydelsefull. Även betydelsefullt med närhet till Östersund för personal och värnpliktiga.
  • Möjlighet att skapa en robust struktur för verksamheten i sin helhet och som möjliggör framtida expansion.

Hur ställer sig Östersunds kommun till valet av Torråsen för Försvarets etablering?

Kommunstyrelsen har beslutat om ett positivt planbesked som innebär att kommunen ser positivt på placeringen och att den ska utredas i en detaljplaneprocess.

Vad händer med skidspåren i Torråsen?

Skidspåren i Torråsen kommer att vara kvar, med en i viss mån justerad dragning. Rekreationsområdet kommer inte att stängslas in utan allmänheten kommer att kunna fortsätta använde dem även när regementsområdet är på plats

Försvarsmakten menar att rekreationsområden är lika viktigt för anställda inom Försvarsmakten som för allmänheten i Östersund. Eftersom fysisk träning är ett krav på anställda och värnpliktiga på regementen vill Försvarsmakten behålla så mycket som möjligt av befintliga rekreationsområden som exempelvis skidspår och avser att skapa nya om så krävs på grund av byggnationerna.

Rekreationsområdena kan nyttjas av både Försvarsmakten och av allmänheten.

När byggandet av regementsområdet kommer igång kan det bli tillfälliga störningar och avstägningar av skidspåren och rekreationsområdet på grund av byggnation.

Hur påverkas närliggande fastigheter? Till exempel när det gäller trafik och buller?

Under tiden regementsområdet byggs kommer det periodvis vara extra buller och trafik, precis som det blir för alla byggen.

Planen är att trafiken in till regementsområdet ska ha nya trafiklösningar från väg 87, för att minska trafik på "byvägen".

Antalet skjutdagar per år på skjutfältet kommer att öka. Men bedömningen är att nivåerna på bullret kommer att vara oförändrad, eftersom skjutningarna kommer att ske med likvärdiga vapensystem som nu.

Försvarsmakten arbetar för att inkludera social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. På Försvarsmaktens hemsida hittar du mer information: Ett hållbart försvar.

Hur stort ska regementsområdet vara?

Den planansökan som Försvarsmakten och Fortifikationsverket har skickat in till Östersunds kommun är på cirka 70 hektar. Inom det området kommer det nya regementsområdet att byggas. Preliminär storlek på själva regementsområdet är cirka 40 hektar, men det finns idag ingen exakt fastställd siffra.

När kommer bygget starta?

Under 2023 och 2024 pågår detaljplaneprocessen och projektering, bland annat med olika utredningsarbeten.

Detaljplanen förväntas kunna antas under 2025 med samråd under hösten/vintern 2024. Från början var förhoppningen att detaljplanen skulle antas vintern 2023/2024, men det har tagit längre tid att göra de nödvändiga utredningarna än vad vi förväntade oss.

När spaden kommer i jorden är svårt att säga och därför kan vi inte säga något om när regementsområdet kommer att vara klart.

Varför inte Grytan?

Försvarsmakten vill använda Grytans läger som ett framtida övnings- och skjutfält. Skulle regementsområdet läggas där skulle möjligheten att använda det som övningsområde minska eftersom delar av fältet skulle behövas för byggnationer.

Speciellt i framtiden, med kommande NATO-medlemskap är det viktigt att ha ett övningsfält att nyttja vid utövandet av "Värdlandsstöd".

Varför inte Lugnvik?

Försvarsmakten vill ha möjlighet till framtida expansion. I Lugnvik bedöms det som svårare på grund av värmeverket och Stadsdel Norr.

Varför inte Dagsådalen?

Området i Dagsådalen mellan väg E45 och Skyttecentrum är inte tillräcklig stort för ett nytt regementsområde. Dessutom behövs det området för Försvarsmaktens övningsverksamhet.

Finns det skisser på hur det ska ser ut?

Det finns inga skisser än men det pågår ett arbete med att ta fram arkitektur, gestaltning och situationsplaner. När detaljplaneförslaget kommer ut på samråd kommer det att finnas skisser på hur det kan se ut.

Hur nära husen i Torråsen kommer regementsområdet att vara?

Det är fortfarande för tidigt att exakt kunna säga vad avståndet till närmsta hus i Torråsen och Mickelgårdsbodarna blir. Det är beroende av de undersökningar som just nu genomförs i det område som FortV (Fortifikationsverket) lämnat in till kommunen i anslutning till planansökan.

Avsikten är inte att bygga i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse utan cirka 100-200 meter från bostadsbyggnaderna. Tanken är att behålla nuvarande skogsbestånd mellan boende och nytt regementsområde.

Kan de som bor i området påverka planprocessen på något sätt?

Planprocessen är en öppen process. Även om det är Fortifikationsverket som har skickat in en ansökan om ny detaljplan så är det samma planprocess som för alla nya detaljplaner.

Under planprocessen kommer det ett samråd då kommunen visar upp förslag på detaljplan. Då kan allmänheten lämna synpunkter. Alla som kommunen bedömer vara berörda bjuds särskilt in att lämna synpunkter.

Läs mer på sidan Planprocessen.

Vad händer om någon annan vill köpa marken?

Om någon annan vill köpa marken kommer kommunen säga nej. Kommunen får själv välja vilka vi vill sälja marken till.

Vad hade kommunen för planer för marken innan Försvarsmakten ville etablera sig?

Den markanvändning som är idag skulle fortsätta, alltså skogsmark.

Sidan uppdaterad 2024-05-24