Etablering i Verksmon

Företagen EcoDataCenter och WA3RM vill satsa på Östersund och bygga datacenter och växthus i Verksmon industri­område.

Satsningen förväntas ge 800-1000 arbetstillfällen i Östersund och ska bidra till ökad svensk livsmedels­produktion, snabbare digitalisering och minskade globala utsläpp. Om allt går enligt plan räknar EcoDataCenter med att påbörja bygget av den första datahallen under 2025 och WA3RM bygget av det första växthuset 2027.

Tillsammans bildar datahallarna och växthusen en cirkulär industri där spillvärmen från datahallarna används för att värma upp växthusen.

Fördjupad information

Möjlighet att påverka

Du som kommuninvånare har möjligheter att skicka in synpunkter kring kommunens förslag på detaljplan i samband med att det skickas ut på samråd och granskning. När samrådet och sen granskningen startar kommer information om det på kommunens webb och i lokaltidningar.

Samrådet för detaljplanen avseende det utökade industriområdet i Verksmon som berör Spikbodarna, sker tidigast hösten 2024.

Betydelsen för Östersund

Vårt mål och uppdrag är att verka för en bibehållen och ökad livskvalitet i Östersund. Utveckling är vår väg framåt! Vi behöver - och vill, bli fler för då blir vi också starkare och hållbarare som samhälle. Rätt etableringar ger oss möjlighet till utveckling och inflyttning.

Målet i översiktsplanen är 75 000 invånare i kommunen till år 2040 och att inflyttare kommer från andra platser än Jämtland. Det är en utmaning som kräver arbete på flera fronter.

Varför vill vi växa?

Det korta svaret är att handlar om att vi behöver bli fler för att kunna bibehålla och utveckla välfärd och kommunal service. Att vi blir fler är också mycket viktigt för vårt växande näringsliv. Näringslivet får större möjligheter till kompetensförsörjning och den lokala marknaden blir större.

Satsningarna i Verksmon blir de största företagsinvesteringarna någonsin i kommunen. Livsmedelsproduktionen har potential att bli regionens största privata arbetsgivare.

Regionen får två nya branscher, vilka har hållbara förutsättningar att långsiktigt och påtagligt bidra till regionens försörjning. Dels genererar etableringarna många arbetstillfällen och skattekraft, dels kommer självförsörjningsgraden inom livsmedelsproduktion att öka. Östersund har förutsättningar att bli en betydande plats för svensk grönsaksodling.

Etableringarna är också de första tydliga resultaten av regionens mångåriga satsning på The Power Region, vilken handlar om att attrahera elintensiva företagsetableringar. Genom etableringarna drar Östersund nytta av det överskott av lokalt producerad förnybar elkraft som finns i regionen.

Hur behåller Östersund sin attraktivitet kring friluftsliv?

Vi vet att det omfattande stadsnära friluftslivet är en viktig anledning till att flytta till Östersund. I den utvecklingsresa som vi nu alla är med om kommer vi även fortsättningsvis att fokusera på att utveckla skidåkningen, cyklingen, vandringen och andra aktiviteter som bidrar till välbefinnande och ökad livskvalitet i hela kommunen. Kommunen har nyligen avsatt tio miljoner kronor till att utveckla friluftslivet.

Sidan uppdaterad 2024-02-23