Guide rivningslov/ rivningsanmälan

Här hittar du en guide anpassad för dig som ska riva en byggnad eller en del av en byggnad och ska söka rivningslov eller göra en rivningsanmälan. I e-tjänsten anger du var du vill riva och sen hjälper e-tjänsten till med om det är en ansökan eller anmälan du ska göra.

Guide: Sök rivningslov eller rivningsanmälan

1. Ta fram kartunderlag

Du måste märka ut vilken byggnad rivningen gäller på en karta.

Karta över Östersund

2. Vid större åtgärder: Kontakta och anlita en kontrollansvarig

Ska du riva något större, som ett enbostadshus, fritidshus, skola, industribyggnad och liknande måste du anlita en kontrollansvarig.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på hemsidan hos de företag som utfärdar certifieringar; Kiwa Sverige eller RISE

3. Ansökan

Du söker rivningslov eller gör en rivningsanmälan i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende - så att du skickar in en komplett ansökan/anmälan på en gång.Du behöver inte tänka på om du ska skicka in en rivningsansökan eller ett rivningslov, systemet sköter det åt dig!

Vill du istället söka rivningslov eller göra en anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

4. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du rivningslov eller gör en rivningsanmälan i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

 • Uppgifter om kontrollansvarig.
 • Foton på det du vill riva.
 • Kontrollplan för rivningen, där du uppskattar:
  • Inventering av material (vad och hur mycket).
  • Hur material ska tas om hand.
  • Vem som ska ta hand om materialet.

5. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan eller anmälan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten ser automatiskt till att du har med alla handlingar, ritningar och uppgifter.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och du får även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

6. Handläggning

När din ansökan eller anmälan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut för ett rivningslov, fyra veckor för en rivningsanmälan. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor för rivningslov, och fyra veckor för rivningsanmälan. I så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din anmälan eller ansökan i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet 21 kalenderdagar. För rivningslov får du oftast besked inom 2-4 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

7. Beslut och startbesked

Om du har fått ditt rivningslov eller din rivningsanmälan beviljad innebär det att kommunen godkänner det du vill göra. Men du får inte börja riva innan du har fått ett startbesked.

Är det ett större projekt krävs ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat.

Beslutet vinner inte laga kraft förrän fyra veckor efter att beslutet om lov har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

8. Vid större/komplicerade ärenden - Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet ska byggherren, alltså du, och din kontrollansvariga delta och diskutera planering och organisation, platsbesök, tekniska krav med mera tillsammans med byggnadsinspektören. Vid rivning är det extra viktigt att du tar reda på materialet på rätt sätt och lämnar det på rätt ställe.

Om alla handlingar som krävs har lämnats in och du har redovisat att du uppfyller de krav som ställs får du ett startbesked efter det tekniska samrådet. Ett startbesked innebär att du kan börja med din rivning!

9. Vid större/komplicerade ärenden - Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök är oftast inte nödvändigt vid rivning, men kan krävas i vissa fall. Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar din handläggare bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvariga vara med, och gärna byggherren – alltså du.

10. Vid större/komplicerade ärenden - Slutsamråd

Slutsamråd är oftast inte nödvändigt vid enklare rivningar, i ditt rivningsbeslut anges det som krävs vid din rivning. Krävs slutsamråd ska du i god tid innan rivningen är klar kontakta handläggaren för att boka in ett slutsamråd. Det är då ni ska gå igenom och kontrollera att åtgärderna stämmer överens med beslutat rivningslov och startbesked.

På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

 • Redovisa att kontrollplanen är signerad och att eventuella handlingar enligt kontrollplanen är framtagna.
 • Redovisa att lovet följs.
 • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation över arbetsplatsbesök.
 • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följs.

Förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked diskuteras utifrån en rundvandring och de redovisade handlingarna/intygen.

11. Slutbesked

För att få slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av din handläggare.

Mer information

Tänk på att riva varsamt och selektivt

Rivning ska alltid utföras varsamt, så att du inte skadar kulturvärden.

Du måste också riva selektivt, vilket innebär att du ska plocka ner byggnaden bit för bit och sortera materialet.

Tänk på hur du sorterar rivningsmaterialet, det ska följa Östersunds kommuns riktlinjer. Du kan läsa mer om hur rivningsavfall ska sorteras i våra lokala föreskrifter för avfall.

Lokala föreskrifter om avfall

Bygg- och rivningsavfall

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft. Du har totalt fem år på dig att riva färdigt. Vad "laga kraft" är kan du läsa mer om i vår ordlista.

Om du inte har börjat riva inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar riva. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat rivningen inom fem år från datumet för lagakraft.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det.

Olovlig rivning

Om du utan lov river något som du behöver rivningslov för gör du dig skyldig till ett brott. Du kan då bli skyldig att betala byggsanktionsavgift, även om du har rivit på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Sanktionsavgifter

Sidan uppdaterad 2024-01-11