Asfalt, marksten, gatsten

En asfalterad gata och en trottoar med marksten

Helst ska beläggningen på gator och trottoarer vara hel och slät. Men all beläggning slits och måste underhållas. Dessutom ska ytor återställas efter vägarbeten.

Vi har naturligtvis en underhållsplan för vägbeläggning på de gator och vägar där vi står för väghållningen. Vi prioriterar utifrån den budget vi har samt utifrån planerade vägarbeten. Vi lägger inte ny asfalt där exempelvis Jämtkraft vill gräva för att utföra ledningsarbeten.

Potthål

Det är när snön smälter bort på våren, som de värsta potthålen i asfalten visar sig. I och med klimatförändringarna har vi fått ständiga växlingar mellan plusgrader och minusgrader under vintrarna. Då går våra gator och vägar sönder. Vi fyller potthålen provisoriskt så att nivåskillnaden inte ska vara så stor att fordon eller trafikanter riskerar att skadas. Dessa provisoriska lagningar kan hålla i flera år.

Gör gärna en felanmälan av potthål, se nedan.

Nivåskillnader och asfaltsramper

Där gångbanor och cykelbanor korsar gator är vår strävan att nivåskillnaderna ska vara så små som möjligt så att cyklar, rullstolar och barnvagnar lätt ska ta sig fram.

Många fastighetsägare har önskemål om asfaltsramper vid sina infarter.

Läs mer om hur vi jobbar med nivåskillnader
och hur vi ser på önskemål om asfaltsramper vid infarter

Det grävs i våra gator

Vi gräver i gatorna för att exempelvis renovera vatten- och avloppsledningar, renovera ledningar för gatubelysning, plantera träd eller för att bygga cykelbanor. Och är det inte kommunen som gräver, så är det Jämtkraft som lagar el- eller fjärrvärmeledningar, eller leverantörer av bredband som lägger fiberkabel.

Vi samordnar alla vägarbeten

Alla vi som gräver i gatorna försöker att samordna våra arbeten när det går. Det innebär att en del grävarbeten kan upplevas som långdragna, eftersom flera verksamheter turas om att arbeta i samma grop. Men då behöver vi inte gräva i gator som nyss har fått ny beläggning efter ett tidigare grävningsarbete.

Efter vägarbetet

När arbetet är klart fylls gropen igen, men det dröjer innan ytan får tillbaka sitt ursprungliga utseende. Ytan täcks först med grus och nivåskillnaden ska vara så liten som möjligt så att inte fordon eller trafikanter riskerar att skadas.

Större gator kan få en tillfällig lagning med kallasfalt. Dessa provisoriska lagningar kan hålla i flera år. Har gropen varit djup vill vi att en tjällossningsperiod ska passera, så att marken sätter sig, innan den ursprungliga beläggningen återställs. Efter grundare gropar återställs beläggningen tämligen omgående, om inte vintern har hunnit komma.

Det händer att fyllningen sjunker ihop

Efter en djupare grävning och när marken har satt sig, kan gropen behöva fyllas på med grus igen, upp till gatans nivå. Det är den som har grävt som ansvarar för att fylla upp gropen.

Gör gärna en felanmälan av gropar som behöver fyllas på med grus

Vi lagar och återställer vägbeläggningen

Allt beläggningsarbete utförs under sommarhalvåret. Vi engagerar en entreprenör som under några veckor lägger ny beläggning där skador har uppstått under det senaste året.

Skötsel av grusvägar

De grusvägar och grusplaner som kommunen ansvarar för, hyvlar vi och jämnar till på våren. För att binda damm och åstadkomma en hård yta, vattnar vi samtidigt vägarna med en lösning som innehåller lignosulfonat; ett ämne som framställs ur trä. Det inverkar inte på miljön och är biologiskt nedbrytbart.

Medlet orsakar inga rostangrepp på fordon och sköljs enkelt bort med vatten.

Felanmälan av utemiljön

Har du sett något fel på gator, torg eller i parker? Något som saknas eller är trasigt? Gör en felanmälan

Vad är en felanmälan?

Illustration på nedklottrad parkbänk, vintercyklist, knäckt trädgren mot en kartbakgrund.

Klicka på bilden för att felanmäla

Sidan uppdaterad 2024-04-11