Snö och halka

Snöröjningsfordon kommer längs gata. Snöhög i förgrunden.

Vi röjer snö och bekämpar halka på gator och vägar samt kombinerade gång- och cykelbanor inom tätbebyggt område. Vi snöröjer också trottoarerna. Sandningen av trottoarerna ska, däremot, skötas av de fastighetsägare vars tomter gränsar till trottoarerna.

I vinterväghållningen jobbar vi efter noga fastställda planer utifrån

 • de resurser vi har
 • ett effektivt arbetssätt
 • likställighetsprincipen - det vill säga att kommunmedborgare, som befinner sig i samma situation, ska behandlas lika

Det innebär att vi inte kan snöröja eller sanda utifrån enskilda medborgars önskemål eller påpekanden.

Snö- och sanddagboken

Fredag 21 januari

Under natten har vi slungat centrala stan och kommer fortsätta med två slungor i Östersund under dagen. Vi forslar också bort alla snöhögar från kommunens fastigheter - till exempel våra skolor.

Vi ser även över behovet av halkbekämpning på gång- och cykelbanorna.

I vår kartjänst nedan kan du se hur vi arbetar med hela vinterväghållningen.

Se också när våra gång- och cykelbanor senast blev åtgärdade

Våra senaste åtgärder

I kartan ovan ser du när vi senast åtgärdade gator, trottoarer, cykelbanor och andra ytor. Du ser också när vi senast åtgärdade inne på kommunens gårdar.

Åtgärden är utifrån behovet

Om det snöar eller har snöat nyligt, så är åtgärden snöröjning. Och om det är halt så är sandning eller annan halkbekämpning på gång. Du kan även se att vi varit ute med våra väghyvlar för att jämna av ytor eller när vi har varit ute med snöslungor för att forsla bort snöplogkanter. Allting visas som åtgärder.

Tidsfördröjning

Fordonen i vinterväghållningen är utrustade med GPS:er (enheter som registrerar var fordonen är). Dessa levererar data till vårt kartsystem och resultatet visar vi i kartan med en viss tidsfördröjning.

Med olika färger visar vi hur länge sedan det var, som vi åtgärdade; om det var upp till 4 timmar sedan, om det var mellan 4 till 8 timmar sedan, 8 till 14 timmar sedan eller om det var mer än 14 timmar sedan vi åtgärdade.

Kartan visar inte allt, men nästan allt

Det är många faktorer som spelar in för att en åtgärd ska synas på kartan. Det är mycket teknik och ibland falerar den, fordon går sönder och ersättningsfordon är inte alltid utrustade med GPS:er, den mänskliga faktorn spelar in, etc.

Hack i en färgad linje betyder oftast att vi gör en översyn och åtgärdar där det behövs. Till exempel gör chaufförerna sådana bedömningar när de sandar.

Vi röjer snö

Prioriterade gång- och cykelbanor

De stora gång- och cykelbanorna är prioriterade vad gäller snöröjning. Där börjar vi ploga vid 3 cm nysnö (4 cm om det fortfarande snöar).

Läs mer och se karta över de prioriterade gång- och cykelbanorna

Övrig snöröjning

Övriga gator, vägar, trottoarer, övriga kombinerade gång- och cykelbanor, parkeringar och torg börjar vi ploga vid 5 cm nysnö (7 cm om det fortfarande snöar).

Tätorterna är uppdelade i distrikt. Vid en snösväng snöröjer vi alla distrikt samtidigt. Då får vi kortast möjliga körsträckor och använder fordon och bränsle på det mest effektiva sättet. Det kan innebära att en liten villagata blir snöröjd före en genomfartsled.

Trottoarer och busshållplatser plogar vi samtidigt med gatan, men ofta med en annan maskin. Vi handskottar busshållplatsernas väderskydd vid behov. Vi använder ofta del av trottarerna för snöupplag. När vi använder hela trottaren som snöupplag hänvisas gångtrafikanter till andra sidan gatan.

Beroende på hur mycket snö som fallit tar snöröjningen allt mellan 5 - 10 timmar.

Ibland vräker snön ner...

Vid ett normalt snöfall får vi ungefär 5 till 7 centimeter snö. Vi har beräknat och anpassat vår snöröjning till dessa normala snöfall. Men nån gång ibland vräker snön ner. Då är vi ute med alla våra fordon men vi hinner ändå inte hålla undan snön. Vid dessa extrema snöfall vädjar vi till medborgarna i Östersund att

 • vara ute i god tid
 • välja rätt skor
 • välja rätt fordon och färdväg
 • ta det lugnt i trafiken och vara extra uppmärksam

Fastighetsägare ska ta hand om sin egen snö

Ett stort problem för oss är när, företrädesvis, villaägare skottar ut snö från sin tomt och ut i gatan. Det försenar och fördyrar vårt arbete. Även takskottning kan bli ett problem för oss när fastighetsägare, vars byggnader gränsar till trottar eller gata, inte kör bort snön efter takskottningen.

Läs mer vilket ansvar fastighetsägare har för vinterväghållningen

Vanliga frågor om snöröjning

Varför har inte kommunen plogat hela gatan?

Om en bit av gatan inte har blivit plogad kan det bero på att bilar varit parkerade där. En annan vanlig anledning är att skrymmande växlighet varit ett hinder för snöröjnings­fordonen. Tänk på att du som äger en fastighet har ett ansvar för växlighet som sticker ut över tomtgränsen, sköter du det inte rätt kan det innebär att din gata får sämre snöröjning.

Varför har kommunen plogat igen min garageuppfart?​

Vi försöker minimera snösläppet när vi plogar men tyvärr har vi inte möjlighet att öppna upp alla garageuppfarter. Du som äger fastigheten får själv fördela den snön längs plogkanterna vid sidan av din infart.

Kom ihåg att du inte får lägga ut snö från din egen tomt på gatan, trottoaren eller i parken!

Varför har kommunen plogat in min bil? min postlåda?​

De flesta snöröjningsfordon lämnar en snöplogkant. Det är ägarens ansvar att skotta fram egna bilar, postlådor, entréer etc.

Vi sandar

Vid stabilt vinterväder med kallgrader behövs inte så mycket sandning. Då sandar vi bara där många fötter eller många däck har polerat snön till is. Så blir det exempelvis på gågatan i centrum eller på vägbanan vid busshållplatser.

Översyn av gator

Varje morgon under vintern, sju dagar i veckan, har vi en sandbil ute i de centrala delarna av stan som ser över behoven av halkbekämpning på genomfartsleder och bussgator. Den sandar där behov finns.

Översyn av gågatan och gång- och cykelbanor

Varje vardag ser vi också över de kombinerade gång- och cykelbanorna samt gågatan, torgen och andra ytor i centrala stan där många fotgängare går.

Halka kommer oftast plötsligt

Mildväder, med temperaturer nära 0 grader, ger halka och i samband med nederbörd slår det om fort och vi kan få blixthalka. I en stad som Östersund med stora höjdskillnader och närheten till Storsjön, kan halkan dessutom slå till lokalt.

Det går sällan att sanda i förebyggande syfte. Vid mildväder smälter sanden snabbt ner i isen eller spolas bort av smältvatten. Vi försöker sanda när sanden gör mest nytta. Då är vi ute med alla våra fordon. Vi sandar först huvudgator, bussgator, busshållplatser, kombinerade gång- och cykelvägar och därefter torg, parkeringar och smågator. Men vi hinner inte sanda överallt på samma gång. Vid sådan extrem halka vädjar vi till medborgarna att

 • vara ute i god tid
 • välja rätt skor - använd broddar
 • välja rätt fordon och färdväg
 • ta det lugnt i trafiken och vara extra uppmärksam

Det tar cirka 5 timmar att sanda alla våra ytor. Om mildvädret håller i sig måste vi oftast börja om från början igen.

Fastighetsägare ska sanda trottoarerna

Överallt i tätbebyggt område, där trottoaren gränsar till en tomt, är det fastighetsägaren som ansvarar för halkbekämpningen på trottoaren. Finns det ingen trottoar, räknas ändå ytan utanför tomten som ett gångbaneutrymme, där fastighetsägaren är skyldig att sanda (halkbekämpa).

Läs mer om fastighetsägares ansvar

Vanliga frågor om sandning

Spara halva trottoaren för sparkåkning?

Våra sandspridare gör att sand sprids över en större yta vilket gör det svårt att spara en sida för att sparkar ska kunna glida lätt. Dessutom är det vårt ansvar att minimera risken att någon halkar och skadar sig vilket gör att vi måste sanda hela bredden.

Grus, sand eller salt?

Vi använder oftast ett krossat stenmaterial. Vid svårare väglag används även natursand med inblandat vägsalt.

Cykelbanor prioriterade i vinterväghållningen

De stora gång- och cykelstråken är prioriterade i vår vinterväghållning. Där börjar vi ploga vid 3 cm nysnö (4 cm om det fortfarande snöar).

I vår karttjänst nedan ser du när de prioriterade gång- och cykelbanorna senast blev åtgärdade. Och åtgärden är utifrån behovet; om det snöar eller har snöat nyligt så är åtgärden snöröjning. Och är det halt så är det halkbekämpning (sandning eller hyvling) på gång.

Karta med tecknade figurer på

Klicka på bilden så kommer du direkt till kartan med vinteråtgärder

Vi hyvlar hårdpackad snö och is

Vid stora snöoväder eller besvärliga perioder med mildväder och halka prioriterar vi snöröjning och halkbekämpning. Under mer normala väderförhållanden och normala snöfall har vi några riktlinjer att hålla oss till, se nedan.

Om det är kallare än -20 grader kan vi inte hyvla på grund av risk för skador på maskinerna. 

Spårigt och knottrigt

När det blir spårigt och knottrigt isriver vi med en väghyvel.

 • På gator och parkeringar hyvlar vi bort ojämnheter över 5 cm inom 3 dygn.
 • På kombinerade gång- och cykelbanor hyvlar vi bort ojämnheter över 3 cm inom 2 dygn.
 • Busshållplatser och vägbulor ägnar vi särskild omsorg och hyvlar bort isvallar så fort vi hinner.

För att avgöra behovet av isrivning, mäter vi både i längs- och i tvärled med en 60 cm:s rätskiva. Vi hyvlar inte om det är enstaka ojämnheter utan det ska vara ett generellt problem i stora områden.

Tjockt med snö eller is

När vägbanorna har ett is- eller snötäcke som är tjockare än 10 cm hyvlar vi. Höga snöplogkanter som uppstår vid hyvling, tar vi bort i gatukorsningar och vid garageinfarter. Ibland uppstår nivåskillnader mot exempelvis garageinfarter. Vi åtgärdar inte sådana nivåskillnader.

Halka

Att isriva kan också vara en effektiv halkbekämpning. Då river vi bort den släta och glatta isen och lämnar en rå och ojämn yta där däck och skosulor får bättre fäste.

Vi kör bort snö

I de centrala delarna av Östersund kör vi bort snön efter nästan varje plogning. Det gör vi oftast dagen efter plogning med hjälp av snöslunga och lastbilar. Vid behov forslar vi även bort snö från gatorna utanför centrum.

Efter större snöoväder eller flera snöoväder efter varandra, tar det längre tid för oss att köra bort snön.

På smågator tar vi bort snöplogkanter när gatans bredd blivit mindre än 4 meter.

Så jobbar vi med vinterväghållningen

När vi snöröjer, sandar eller hyvlar, arbetar vi alltid utifrån en noga fastställd plan där vi nyttjar maskiner, chaufförer och bränsle på effektivast möjliga sätt utifrån de ekonomiska resurser vi har samt tidsåtgången. Vi iakttar också likställighetsprincipen - det vill säga att kommunmedborgare, som befinner sig i samma situation, ska behandlas lika.

Totalt jobbar 50 – 60 personer med snöröjning och halkbekämpning på gator och trottoarer. Av dessa är ungefär 20 anställda på kommunen. Vi har alltid samma bemanning i beredskap under vintersäsongen; dygnet runt och sju dagar i veckan. Vi kan alltså ge samma service under kvällar och helger som på vardagar.

Till vår hjälp har vi en vädertjänst med detaljerade prognoser och mätstationer som mäter snödjupet i Lit, Brunflo, Frösön, Torvalla/Odensala, Lugnvik och Östersunds tätort.

En snösväng, när alla fordon är utkallade, kostar ungefär 700 000 kr. Då är cirka 60 maskiner och bilar ute och plogar.

Prioriterade trafikanter

I kommunens Plan för trafik (2005) finns, bland annat, följande utvecklingsområden som vi utgår ifrån när vi planerar vår snöröjning och halkbekämpning:

 • trafiksäkerhet och trygghet
 • tillgänglighet och framkomlighet
 • miljö och folkhälsa

Läs mer i Trafikplan Pdf, 635.2 kB.

Teknik i bilarna

I alla fordon som sköter vinterväghållningen sitter en GPS. Därför vet vi exakt var vi varit, och när. Det underlättar också för förare som ska ta över en viss sträcka. Med denna teknik "glömmer" vi inga gator.

Kommunens fastigheter

Det är samma avdelning inom kommunen som sköter vinterväghållningen på skolgårdar och på alla andra fastigheter som kommunen äger.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-01-21