Ansöka om skadestånd

Om du har råkat ut för en skada eller fått egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. I skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om kommunen, eller den entreprenör som anlitats av kommunen, orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet.

Har du drabbats av skada?

En första förutsättning för att Östersunds kommun ska kunna hållas ansvarig är att händelsen inträffat på en plats där kommunen har ett ansvar. Det innebär att skadan ska ha skett på kommunens mark eller på annan plats där kommunen utför arbeten.

En skadeanmälan leder sällan till ersättning

Kommunen vill framhålla att de allra flesta skadeärenden inte leder till att skadestånd utbetalas till den skadelidande. Det är upp till den skadelidande att visa att Östersunds kommun eller dess entreprenörer har orsakat skadan genom uppsåt eller av vårdslöshet. Enbart det faktum att ett olycksfall har inträffat innebär således inte att kommunen kan hållas skadeståndsskyldig och att ersättning till den skadelidande kommer att utbetalas.

Att tänka på innan du gör en skadeanmälan till kommunen

I första hand ska du som skadelidande alltid vända dig till ditt försäkringsbolag. Exempel på försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar. För den del av kostnaderna som skadan föranlett och som försäkringen inte täcker, kan du som skadelidande rikta ett skadeståndskrav till kommunen för den inträffade skadan.

Att tänka på om du beslutar att anmäla en skada

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Östersunds kommun med anledning av inträffad skada, bör ett skriftligt krav skickas till oss. Du kan använda vår e-tjänst för detta. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag:

  • Skadedatum
  • Skadeplats
  • Beskrivning av händelseförloppet och skadeorsak
  • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • Beskrivning av varför kommunen har brustit i sina rutiner eller varit oaktsam
  • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat ersättningskrav (i kronor)
  • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader

Du som skadelidande har ansvaret att bevisa den skada som du anser dig ha drabbats av. Av den anledningen är det viktigt att du fyller i skadeanmälan så detaljerat som möjligt. Spara kvitton, bilder på skadan och annan eventuell information som kan vara av betydelse för ditt skadeärende.

För att utreda kommunens eventuella ansvar gör kommunen en oberoende skadestånds­rättslig prövning i varje enskilt fall. Kommunen kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid. För att påskynda ärendehanteringen ber vi dig att se över huruvida ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.

I skadeståndsärenden utövar kommunen ingen myndighets­utövning

När en anmälan kommer in till Östersunds kommun så regleras ärendet civil­rättsligt. Det rör sig inte om någon myndighetsutövning och förvaltnings­rättsliga regler kan inte tillämpas. I vissa fall lämnar vi över ärendet för hand­läggning till kommunens försäkringsbolag. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende. Är du inte nöjd med kommunens beslut kan du ansöka om stämning mot Östersunds kommun i allmän domstol.

Vanliga skadetyper

Här framgår några av de vanligaste skadetyperna som allmänheten söker ersättning för. I ytterst få fall bedöms kommunen ha brustit i sitt väghållaransvar, varför den skadelidande endast i undantagsfall beviljas skadestånd.

Halkolycka

Östersunds kommun framhåller att kommunen och dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar och planer upprättas.

För att kommunen ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste kommunen haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta snöröjningsåtgärder, alternativt inte anpassat snöröjningen efter rådande väderprognos.

Snubbelolycka

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om den aktuella bristen i väglaget, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Kört på potthål (grop i vägen)

Kommunen framhåller att kommunen eller dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva underhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar.

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om det aktuella potthålet men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Då gropar i körbanan kan uppstå väldigt snabbt blir den ansvarige driftsunderhållaren ofta uppmärksammad på bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Kört på föremål på vägen

Det händer att föremål av olika anledningar hamnar på vägarna, ibland tappar exempelvis trafikanter last på vägen. Kommunen har inte möjlighet att forsla bort föremål om vi saknar kännedom om dessa. Kommunen har inte heller möjlighet att ansvara för samtliga händelser som sker på Kommunens mark orsakade av någon annan.

Patientskada

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som upp­kommer inom sjukvård i exempelvis de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hem­sjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar. Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

När har du rätt till skadestånd?

Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt för att få skadestånd. Den skade­lidande ska kunna bevisa att kommunen agerat försumbart eller försumligt och att olycks­händelsen ägt rum på kommunens mark eller/och en plats där kommunen har under­hålls­ansvar. Det är alltid den som begär ett skadestånd som har bevisbördan.

Skadeståndsanspråket utreds först av kommunen. Men kommunen har i sin tur en ansvars­försäkring som täcker skadeståndskostnader. Därför skickas ditt anspråk i vissa fall vidare till kommunens försäkringsbolag för bedömning av om kommunen kan anses skadeståndsskyldig eller inte.

Sidan uppdaterad 2022-02-07