Så utvecklar vi gator och torg

Här presenterar vi våra utvecklingsprojekt som vi arbetar med för att öka trivseln och tryggheten i den offentliga utemiljön.

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Ny belysning längs Prästgatan

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Det här ska vi göra

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur vi ska ljussätta den; det vill säga hur vi med belysningen kan skapa trivsel.

Program för Prästgatans belysning

Vi har låtit ta fram ett belysningsprogram som

Armaturer på fasader istället för på lyktstolpar

Den nya belysningen, med bara en typ av armatur, kommer att binda samman hela gatan, från Färjemansleden, och längs förlängningen via gång- och cykelbanan, till Centralstationen. Armaturerna ska vara fästa på fasaderna och upphängda i linor över gatan. De kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet. Linorna kan även användas för att hänga upp annan utsmyckning vid speciella evenemang.

I korsningarna hänger armaturerna i linor

I korsningarna bryts mönstret med armaturer upphängda i linor i ett kryss över korsningen. Denna belysning riktar uppmärksamheten mot tvärgatorna och från tvärgatorna kommer gågatan att synas tydligt.

Lyktstolpar längs gång- och cykelbanan

Längs gång- och cykelbanan mot Centralstationen monteras lyktstolpar med samma typ av armatur, så att hela stråket blir en helhet.

Stämning och kulturhistoria

Belysningen ska ge ett varmt ljus med hög färgåtergivning. Det gör upplevelsen mjuk och stämningsfull och framhäver fasadernas färger.

Byggnader med särskilt arkitektoniskt värde får också fasadbelysning för att understryka gatans kulturhistoria.

Ritning som visar provbelysning vid Prästgatan 26 - 33Förstora bilden

Här har vi satt upp provbelysningen - Klicka för större bild

Vi testade den nya belysningen 2022

Mellan Törnstens gränd och Biblioteksgatan samt i korsningen Prästgatan - Biblioteksgatan hänger provbelysningen som vi satte upp 2022. Så blir det längs hela Prästgatan!

Samtidigt passar vi på

När det ändå ska grävas i gatan för den nya belysningen passar vi på att se över

  • sittplatser
  • ledstråk för tillgänglighet
  • planteringar
  • fordonshinder
  • vatten- och avloppsledningar under gatan

Det kan tänkas att vi gör förändringar även där.

Varför?

Prästgatan är den gata som har flest gående och flest affärer och restauranger i Östersunds centrum. Mellan Residensgränd och Thomeegränd är gatan en gågata - det är vårt finrum! Gestaltningen ska göra att gaturummet känns tryggt, den kommer att skapa karaktär och stadskänsla samt göra att gaturummet får en mänsklig skala; allt enligt programmet för Prästgatans belysning.

Karta som visar arbetsområdet på Prästgatan mellan Stortorget och Postgränd Förstora bilden

Första etappen 2023. Klicka för större karta

Första etappen: 2023

Etapp 1 genomför vi våren - sommaren - hösten 2023. Då arbetar vi i de tre kvarteren från Stortorget till Postgränd. Arbetet utförs i tre steg. För varje steg tar vi ett kvarter i taget, med början från torget, och för varje kvarter tar vi en sida av gatan i taget.

1. Vi förbereder på fasaderna

Vi kommer att arbeta från en lift och vi kommer att borra i fasaderna och dra ledningar. Vi räknar med att detta steg pågår från mitten av mars till slutet av april.

2. Vi gräver i gatan för att dra nya ledningar

Därefter är det dags för markarbete som drar igång efter steg 1 och efter att tjälen har gått ur marken. Den mesta grävningen kommer att ske under maj månad.

Sommaruppehåll

Östersundsbor och besökare får flanera i lugn och ro längs gågatan under vår semesterperiod.

3. Vi monterar armaturerna och tänder upp belysningen

Det arbetet påbörjas i mitten av augusti och pågår in i september.

Så påverkas butiker och boende samt gående och rullande trafik under etapp 1

Framkomligheten i de aktuella kvarteren kommer att vara begränsad men alla entréer kommer naturligtvis att vara tillgängliga. I det kvarter där vi är aktiva, kommer Prästgatan att vara stängd för fordonstrafik under vardagar mellan kl. 07 - 16. Under steg 1 när vi förbereder fasaderna kommer det att bullra av borrningar.

När blir det klart?

Vi räknar med att vara klara med hela Prästgatan 2027.

Under augusti - september 2023 stängs ungefär 15 meter av Prästgatan, från Gränsgatan mot Brunnsgränd, under fyra veckors tid.

Under avstängningen kommer det inte vara möjligt att använda denna del av Prästgatan som genomfartsled, men bostäder kommer att vara åtkomliga med infart från Brunnsgränd.

Kyrkparken blir ljusare och får nya sittplatser

Foto: Nya sittplatser i Kyrkparken

Kyrkparken med alla träd och buskar har gett ett lummigt intryck, men kunde också upplevas som mörk, skum och otrygg. Nu har Kyrkparken öppnats upp för luft och ljus så att den uppfattas som snygg och trygg. Vi har redan tagit bort buskar och fällt träd. Som ett led i vårt trädföryngringsprogram ska vi ersätta de fällda träden med nya. Målet är att få träd i olika åldrar. En del av de gamla träden stod också för nära Gamla kyrkan.

De stora, fina popplarna har fått lite beskäring; dels av säkerhetsskäl och dels för att minska ned trädkronorna och därmed förlänga deras livslängd.

Fler sittplatser

Kyrkparken har också fått nya sittplatser och vi utökar antalet så att fler kan vila benen i Kyrkparken. Nu finns här 5 bänkar, 6 stolar och 2 bord. Och en kungatron!

Foto: Den pampiga "tronen" i Kyrkparken

Ny belysning

Vi har förnyat och förstärkt utebelysningen i parken. Och den trista transformatorstationen har fått en spektakulär belysning som kommer att pigga upp den!

När vi ändå gräver för den nya belysningen kommer vi att snygga till gångvägarna i parken.

En transformatorstation i kvällsmörker med projicerade bilder av kala träd

Arbetet i Kyrkparken påbörjades hösten 2020 och kommer att pågå under några år.

Torvalla centrum rustas upp

Den gamla torrlagda dammen har fått liv igen. Vi har renoverat dammen och under dammen finns nu en vattentank som, sommartid, förser dammen med vatten. Det är ett slutet system där vi pumpar runt samma vatten mellan tanken och dammen. Återanvändning av vatten, helt enkelt!

Sittplatserna runt dammen har vi renoverat och till sommaren kommer vi att plantera lite grönt. Vid dammen har också bronsskulpturen Liten Karin fått en ny plats.

Trädallé

Gångvägen mellan biblioteket och hälsocentralen har fått en fin stenläggning och där kommer vi att plantera en trädallé till sommaren, med ligustersyren på ena sidan och pelarrönn på den andra.

Insatserna ingår i en större upprustning av Torvalla centrum.

Vi jobbar effektivt med drift och underhåll

Utifrån den budget vi har, sköter vi drift och underhåll av parker och grönområden men också planteringar och utsmyckningen av stadsmiljön. Centrala staden med Badhusparken samt Lillsjöns naturreservat har vi ett extra öga på varje år.

Fem fokusområden

Men för att kunna göra lite mer, har vi delat in kommunen i fem geografiska fokusområden.

  • Odensala, Torvalla
  • Frösön, Orrviken
  • Södra Östersund: Odenslund, Körfältet. Lit och Häggenås
  • Norra Östersund: Karlslund, Stadsdel Norr, Lugnvik. 2023
  • Brunflo, Ope, Tandsbyn

Varje år koncentrerar vi resurserna lite extra på ett fokusområde då vi ger just dessa parker, grönområden och den offentliga miljön en extra ansiktslyftning.

Sidan uppdaterad 2023-05-10