Så utvecklar vi gator och torg

Här presenterar vi våra utvecklingsprojekt som vi arbetar med för att öka trivseln och tryggheten i den offentliga utemiljön.

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Ny belysning längs Prästgatan

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Det här ska vi göra

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur vi ska ljussätta den; det vill säga hur vi med belysningen kan skapa trivsel.

Program för Prästgatans belysning

Vi har låtit ta fram ett belysningsprogram som

Armaturer i linor och på fasader istället för på lyktstolpar

Den nya belysningen, med bara en typ av armatur, kommer att binda samman hela gatan, från Färjemansleden, och längs förlängningen via gång- och cykelbanan, till Centralstationen. Armaturerna ska vara fästa på fasaderna och upphängda i linor över gatan. De kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet. Linorna kan även användas för att hänga upp annan utsmyckning vid speciella evenemang.

I korsningarna hänger armaturerna i ett kryss

I korsningarna bryts mönstret med armaturer upphängda i linor i ett kryss över korsningen. Denna belysning riktar uppmärksamheten mot tvärgatorna och från tvärgatorna kommer gågatan att synas tydligt.

Lyktstolpar längs gång- och cykelbanan

Längs gång- och cykelbanan mot Centralstationen monteras lyktstolpar med samma typ av armatur, så att hela stråket blir en helhet.

Stämning och kulturhistoria

Belysningen ska ge ett varmt ljus med hög färgåtergivning. Det gör upplevelsen mjuk och stämningsfull och framhäver fasadernas färger.

Byggnader med särskilt arkitektoniskt värde får också fasadbelysning för att understryka gatans kulturhistoria.

Vi testade den nya belysningen 2022

Mellan Törnstens gränd och Biblioteksgatan samt i korsningen Prästgatan - Biblioteksgatan hänger provbelysningen som vi satte upp 2022. Så blir det längs hela Prästgatan!

Tre första kvarteren har fått sin nya belysning

De tre kvarteren mellan Stortorget till Postgränd har nu sin nya linhängda belysning. Några fasadarmaturer är också på plats längs sträckan. Resterande fasadarmaturer monteras sommaren 2024.

Samtidigt passar vi på

När det ändå ska grävas i gatan för den nya belysningen passar vi på att se över

  • sittplatser
  • ledstråk för tillgänglighet
  • planteringar
  • fordonshinder
  • vatten- och avloppsledningar under gatan

Till exempel gör vi gångfartsgatan mellan Färjemansleden och Residensgränd mer tydlig (en gångfartsgata är en gata på gångtrafikanternas villkor).

Läs mer om Prästgatans gångfartsgata

När blir det klart?

Vi räknar med att vara klara med hela Prästgatan 2027.

Varför?

Prästgatan är den gata som har flest gående och flest affärer och restauranger i Östersunds centrum. Mellan Residensgränd och Thomeegränd är gatan en gågata - det är vårt finrum! Gestaltningen ska göra att gaturummet känns tryggt, den kommer att skapa karaktär och stadskänsla samt göra att gaturummet får en mänsklig skala; allt enligt programmet för Prästgatans belysning.

En mjukare övergång till gågatan på Prästgatan

Nu ska gående och cyklister får mer utrymme på Prästgatan, mellan Färjemansgatan och Residensgränd. Denna del av Prästgatan kommer att bli en mjukare övergång till gågatan, som fortsätter förbi torget och söderut.

Mindre trafik med motorfordon

Det kommer att råda förbud mot motorfordon på denna del av Prästgatan samt på Residensgränd, mellan infarten till P-huset och Prästgatan.

Karta där Prästgatan mellan Färjemansgatan och Residensgränd är markerad

Vi bygger om korsningen Färjemansleden - Prästgatan så att Prästgatan blir enkelriktad i södergående riktning i detta kvarter. Men den blir enkelriktad bara för behöriga motorfordon, vilket i detta fall blir endast för buss och taxi. Den trafiken kan sedan svänga ut via Residensgränd.

Cykla åt alla håll

Cykla på Prästgatan och Residensgränd ska det däremot gå att göra i båda riktningarna.

Plats för av- och påstigning

Vi tar också bort busshållplatsen för flygbussarna - de trafikerar inte längre Prästgatan. Istället bygger vi en plats för av- och påstigning på Prästgatans västra sida, närmare Stortorget.

Några nyplanterade träd och en stor blomlåda kommer att bidra till trivseln längs denna del av Prästgatan.

Bygget kommer att pågå under hösten 2023.

Ny belysning blir det på denna sträcka sommaren 2024.

Läs mer om belysningen på Prästgatan

Kyrkparken blir ljusare och får nya sittplatser

Foto: Nya sittplatser i Kyrkparken

Kyrkparken med alla träd och buskar har gett ett lummigt intryck, men kunde också upplevas som mörk, skum och otrygg. Nu har Kyrkparken öppnats upp för luft och ljus så att den uppfattas som snygg och trygg. Vi har redan tagit bort buskar och fällt träd. Som ett led i vårt trädföryngringsprogram ska vi ersätta de fällda träden med nya. Målet är att få träd i olika åldrar. En del av de gamla träden stod också för nära Gamla kyrkan.

De stora, fina popplarna har fått lite beskärning; dels av säkerhetsskäl och dels för att minska ned trädkronorna och därmed förlänga deras livslängd.

Fler sittplatser

Kyrkparken har också fått nya sittplatser och vi utökar antalet så att fler kan vila benen i Kyrkparken. Nu finns här 5 bänkar, 6 stolar och 2 bord. Och en kungatron!

Foto: Den pampiga "tronen" i Kyrkparken

Ny belysning

Vi har förnyat och förstärkt utebelysningen i parken. Och den trista transformatorstationen har fått en spektakulär belysning som kommer att pigga upp den!

När vi ändå gräver för den nya belysningen kommer vi att snygga till gångvägarna i parken.

En transformatorstation i kvällsmörker med projicerade bilder av kala träd

Arbetet i Kyrkparken påbörjades hösten 2020 och kommer att pågå under några år.

Brunflos centrumområde

En stor del av utveckling Brunflo har handlat om att föra dialog med både boenden, näringsliv och föreningar. I dessa dialoger har det efterfrågats fler sittplatser, mer grönska och samligsplatser som passar olika åldrar i centrum, samt att de olika delarna av området ska knytas samman till en mer välkomnande helhet.

Idag består delar av centrum av trafik- och parkeringsytor för bil medan vistelseytor för ortens invånare är sparsamma. En modernisering av centrumområdet har länge diskuterats. För att öka trivsel för invånarna måste fokus skiftas från hårda ytor till grönska, sittplatser, gångstråk för att isttället ge plats åt den nya infrastrukturen där människan står i fokus är tanken att ytor för parkering ska minskas.

Tidsplan

Planering, dialog och projektering har påbörjats och ombyggnad är planerad till 2026.

Har du frågor?

Kontakta kundcenter@ostersund.se, skriv ”Postvägens lekplats” i ämnesraden.

Skiss över Brunflo centrum, kvinna som går med hund bland gröna omgivningar

Torvalla centrum rustas upp

Den gamla torrlagda dammen har fått liv igen. Vi har renoverat dammen och under dammen finns nu en vattentank som, sommartid, förser dammen med vatten. Det är ett slutet system där vi pumpar runt samma vatten mellan tanken och dammen. Återanvändning av vatten, helt enkelt!

Sittplatserna runt dammen har vi renoverat och till sommaren kommer vi att plantera lite grönt. Vid dammen har också bronsskulpturen Liten Karin fått en ny plats.

Trädallé

Gångvägen mellan biblioteket och hälsocentralen har fått en fin stenläggning och där kommer vi att plantera en trädallé till sommaren, med ligustersyren på ena sidan och pelarrönn på den andra.

Insatserna ingår i en större upprustning av Torvalla centrum.

Vi jobbar effektivt med drift och underhåll

Utifrån den budget vi har, sköter vi drift och underhåll av parker och grönområden men också planteringar och utsmyckningen av stadsmiljön.

Fem fokusområden

För att kunna göra lite mer, har vi delat in kommunen i fem geografiska fokusområden.

  • Odensala, Torvalla
  • Frösön, Orrviken
  • Södra Östersund: Odenslund, Körfältet. Lit och Häggenås
  • Norra Östersund: Karlslund, Stadsdel Norr, Lugnvik.
  • Brunflo, Ope, Tandsbyn 2024

Varje år koncentrerar vi resurserna lite extra på ett fokusområde då vi ger just dessa parker, grönområden och den offentliga miljön en extra ansiktslyftning.

Centrala staden med Badhusparken samt Lillsjöns naturreservat har vi ett extra öga på varje år.

Sidan uppdaterad 2024-04-03