Översiktskarta - större byggprojekt

På den här kartan kan du se större bygg- och anläggningsprojekt som är på gång i Östersunds kommun. Klicka dig vidare på kartan - eller under rubrikerna på sidan - så får du mer information om varje enskilt projekt.

Våra projekt - en sammanställning

Här nedanför hittar du en sammanställning över de projekt som presenteras på kartan.

Annersia

Annersia - utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Östersunds kommun har påbörjat planering av en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. På den här sidan kan du läsa mer om projektet och få svar på de vanligaste frågorna.

Projektet omfattar:

Vi kompletterar sidan med mer information allt eftersom projektet tar fart under 2023 med mätningar i fält och planering av detaljer.

KartaFörstora bilden

Åtta kilometer vattenledning Frösön - Fannbyn

Under 2023-2024 bygger vi en sjöledning från gamla färjelägret vid Frösön till Sunne Prästgård.

Det här ska vi göra

Eftersom vattenkapaciteten i Fannbyn och Orrviken är låg behöver kommunen bygga en vattenledning från Frösön till ”Annersia”. Det innebär att vi drar en ny åtta kilometer lång sjöledning från Frösön (vid gamla färjelägret) till Sunne Prästgård. När det blir lågvatten kommer vi att koppla in ledningen. 

När

Projektet startade i december 2022 och beräknas bli klart våren 2024.

Varför

Under torrperioder klarar kommunen i dagsläget inte av att leverera dricksvatten i tillräcklig utsträckning till verksamhetsområdet kring Fannbyn och Orrviken. För att lösa det på bästa sätt kommer kommunen bygga en vattenledning från Frösön till Sunne Prästgård.

Så påverkas förbipasserande

Inga hinder finns längre kvar i vattnet. Allt finns nu på plats under marken och på sjöbotten. Arbetet kommer inte att innebära någon störning för förbipasserande.

Brunflo

Utveckling Brunflo

Brunflo från ovan

Foto: Håkan Wike

Brunflo är länets näst största tätort. Här finns ett stort serviceutbud, goda kommunikationer och flera större arbetsgivare. Utvecklingsplan Brunflo är en del i kommunens arbete för att ge alla kommundelar bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

Utvecklingsplan Brunflo bygger på en helhetssyn på samhället och är ett verktyg för att stärka kommunens utveckling enligt vår gemensamma vision. Den lyder:
"
Med framåtanda och en vision om ett Östersund som växer, skapas en attraktiv och öppen kommun som lockar såväl människor som företag till vår region”.
Målet är att ha 75 000 invånare 2040.

En bred politisk enighet står bakom arbetet med Utvecklingsplan Brunflo, som är en av de tre stora långsiktiga utvecklingsplanerna i Östersunds kommun.

Hur framtiden ska se ut, bestämmer vi tillsammans. Utveckling Brunflo är resultatet av ett gemensamt arbete i form av medborgardialoger, kunskapsutbyten och sakkunnigas spetskompetens. Tillsammans har detta legat till grund för de områden som vi valt att prioritera.

Om utveckling Brunflo

Utvecklingsplanen för Brunflo godkändes av kommunstyrelsen den 6 oktober 2020.

Den bygger på en helhetssyn av samhället och pekar på vilka övergripande områden vi behöver fokusera på i utvecklingsarbetet. Målet? Att Brunflo ska växa demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Utvecklingsplanen är ett verktyg för att stärka utveckling i enlighet med visionen. Planen gäller från och med år 2020 till 2030.

Läs mer:

Nya bostäder i Brunflo

I Brunflo håller Östersunds kommun på att ta fram två detaljplaner för att möjliggöra framtida bostadsbyggande. En vid Mariebyvägen och en vid Karossvägen.

Mariebyvägen

Översiktskarta planområde Karossvägen i Brunflo

Planområde Mariebyvägen, Brunflo (Brunflo-Viken 2:25)

Det här ska vi göra

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra två flerfamiljshus i 4 våningar med centralt läge. Totalt handlar det om cirka 30 lägenheter med tillgång till hiss.

Varför?

Östersunds ökade bostadsbehov gör att kommunen vill möjliggöra fler
bostäder i strategiska lägen som kan nyttja befintlig service.

När?

Planprocessen pågår och planförslaget var ute på samråd under november-december 2022. Innan den nya detaljplanen vunnit så kallad laga kraft är det svårt att säga när bygget drar igång.

Här kan du läsa mer om hur långt planen har kommit i detaljplaneprocessen och se alla handlingar:

Brunflo-Viken 2:25 - Detaljplaner på gång

Karossvägen

Översiktskarta planområde Karossvägen i Brunflo

Planområde Karossvägen, Brunflo (Brunflo-Viken 1:80 m)

Det här ska vi göra

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra radhus, kedjehus eller parhus. Totalt handlar det om 8-14 bostäder i sjönära, vackert läge.

Varför?

För att möta Östersunds ökade bostadsbehov. Kommunen vill möjliggöra fler
bostäder i strategiska lägen som kan nyttja befintlig service.

När?

Detaljplanen antogs vid miljö- och samhällsnämndens sammanträde i december 2022 och vann så kallad laga kraft den 11 januari 2023. I nuläget vet vi inte när bygget drar igång.

Här kan du läsa mer och se alla handlingar:

Brunflo-Viken 1:80 - Klara detaljplaner

Brunflo industrimark

I Brunflo skapar Östersunds kommun en ny industrimark för framtida etableringar. Marken är cirka 12 hektar stor.

Det här ska vi göra

Marken förbereds med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el. Det innebär att framtida köpare lätt kan ansluta sig. De tomter som senare kommer säljas sätts utifrån behov. Det sker alltså ingen avstyckning i dagsläget.

Varför?

Industrimarken i kommunen och framförallt i Brunfloområdet är slut och vi ser att det finns en efterfrågan på industrimark. Därför förbereder Östersunds kommun ny industrimark för framtida behov.

När?

Projektet har blivit uppskjutet på grund av tillståndsproblem och ligger därför vilande.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Ingen påverkan för kommunens invånare.

Kontakt vid frågor: Sebastian Karlsson, projektledare, sebastian.karlsson@ostersund.se
070-330 05 95.

Frösön

Skolbygget: Lövsta skola

Vi planerar att bygga en ny F-6 skola för 350 elever på Lövsta - mellan Vallaskolan och Östbergsskolan.

Aktuellt just nu

Just nu pågår detaljplaneprocessen och skissarbeten för skolbyggnaden och utemiljön.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 11 mars till och med den 5 april 2024.

Här kan du ta del av granskningshandlingarna

Den 12 mars fattade Kommunstyrelsen beslut om investeringen. Investeringen ska slutgiltigt beslutas av Kommunfullmäktige.

Det här ska vi göra

Planen är att den nya skolan på Lövsta blir en två-parallellig F-6 skola för 350 elever. Det innebär att skolan rymmer två klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 6.

Kommunen planerar även för en fullstor idrottshall på befintliga tennisplaner. Befintligt gång- och cykelvägnät byggs ut i området för att säkerställa att barn får en säker väg till sin skola.

Skolbyggnaden blir i två till tre plan där delar av skolan ligger i souterräng, då området är mycket kuperat.

När skolan står klar kommer den till att börja med att agera evakueringsskola vid ombyggnationen av Vallaskolan och Östbergsskolan.

Under delar av dessa perioder kommer skolan på Lövsta att kompletteras med tillfälliga evakueringsmoduler. Mer information om Vallaskolan och Östbergsskolan kommer att läggas ut längre fram.

Området

Norr om fotbollsplanerna på Lövsta IP ligger idag äldre verkstads- och förrådsbyggnader som planeras att rivas för att göra plats för den nya skolan. Målet är att hela området ska upplevas som en helhet där skolområdet skulle kunna nyttjas för aktiviteter som hör till idrottsplatsen utanför skoltid och tvärtom.

Vy över de tänkta skolan med sporthallen snett nedanför. Bakom och runt skolan finns träd och kuperad terräng.Förstora bilden

Vy över nya Lövstaskolan. Klicka på bilden så förstoras den.

Förstora bilden

Här är en skiss över Lövstaområdet med den nya skolan och idrottshallen samt omkringliggande ytor. Klicka på bilden så förstoras den.

Interiör och vyer

Här ser du några interiör- och vybilder av den planerade skolan med idrottshall.

När?

Bygget beräknas starta våren 2025.

Varför?

Behovet av nya och renoverade lokaler på Frösön är stort. I maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om dokumentet ”Slutrapport fullmäktigeberedningens skolstruktur". Där kan man läsa att målbilden för Frösön är att Arnljotskolan avvecklas. Och att kommunen istället bygger en F-6 skola mellan Vallaskolan och Östbergsskolan.

Den nya skolan på Lövsta kommer till att börja med fylla en viktig funktion som evakueringsskola vid planerade ombyggnationer av Vallaskolan och Östbergsskolan.

Nytt bostadsområde på gamla Frösö Zoo

Illustration över hur bostadsområdet kan komma att se ut.

Illustrationsplan. Bild ÅWL arkitekter.

Det här ska vi göra:

Den 4 april 2023 godkände Kommunstyrelsen detaljplaneprogrammet för före detta Frösö Zoo och parkeringen. Ett detaljplaneprogram tar kommunen fram innan den ordinarie detaljplaneprocessen för att vi ska se de stora dragen och ta fram övergripande planeringsförutsättningar, utgångspunkter och mål för kommande detaljplanearbete.

I det detaljplaneprogram som vi tagit fram föreslås nya bostäder, offentlig service i form av exempelvis förskola och särskilt boende samt gröna utemiljöer. Förslaget är att det ska bli blandad bebyggelse med radhus, kedjehus och parhus samt flerbostadshus. På sikt uppskattas 500-600 nya bostäder kunna byggas inom området. Förslaget är att skog och ängsmark ska bevaras i sammanhängande områden och bidra till rekreation, en grön karaktär i området samt till att bevara naturvärden.

När?

Planläggningen av området kommer sannolikt genomföras i etapper eftersom det finns en begränsad kapacitet i vatten- och avloppsledningsnätet i området. Just nu utreds när och i vilken omfattning det är möjligt att gå vidare med att ta fram detaljplaner för området. Samhällsbyggnad kommer gå ut med förnyad information när tidplanen för det kommande detaljplanearbetet är bestämd.

Varför?

Före detta Frösö Zoo har ett bra läge som gör att det är lämpligt att göra en relativt stor utbyggnad av bostäder och offentlig service. Området ligger nära Östersunds stad, samtidigt som det ligger nära stora naturområden som Östberget, norra Frösön och Ändsjön. Möjligheterna att ta sig till området har förbättrats genom den nya cykelbanan längs Bergsgatan och det kommer förbättras ännu mer genom ökad busstrafik.

Hur påverkas medborgarna/omkringboende?

En utbyggnad av före detta Frösö Zoo innebär ett stort tillskott av nya boende i området. Det kommer innebära att området får mer service och iordninggjorda grönområden än vad som finns idag. En utbyggnad får även konsekvenser i form av ökad belastning på gatunätet, naturområden och grönstråk, och ändrar karaktären i delar av området. Planeringen för området är i ett tidigt skede och programförslagets utformning och hur det påverkar omgivningen kommer utvecklas och utredas vidare i kommande planarbete.

Här hittar du alla handlingar till detaljplanearbetet om Frösö Zoo

Furulund

PFAS-sanering Furulund

Kommunen planerar att sanera området runt Furulund, som är förorenat av PFAS.

Det här ska vi göra

Under många år har räddningstjänsten bedrivit övningar på Furulund. Innan PFAS-problematiken blev känd var räddningstjänstens släckskum en källa till PFAS.

2020 gjorde Östersunds kommun en kartläggning av PFAS-föroreningar inom kommunen. Den visade att Furulund, där räddningstjänsten har övningsplats, var starkt påverkat av PFAS-föroreningar. Därför har ett föreläggande kommit från kommunens tillsynsmyndighet Miljö- och hälsa om att området ska saneras. Teknisk förvaltning ansvarar för saneringen.

När

En förstudie genomförs just nu och förväntas bli klar i slutet av 2024. Det är oklart när saneringen blir av. Beslut om det tas efter avslutad förstudie.

Varför

Långvarig exponering av PFAS är skadligt för hälsan.

Här kan du läsa mer om PFAS och den kartläggning som Östersunds kommun gjort tillsammans med Länsstyrelsen.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Under förstudiearbete kommer det förekomma provtagningar i området. Provtagningarna görs med borrvagn och provtagningsområdet sträcker sig ner mot E45. Det gör att skidåkare eller löpare som nyttjar spåren kan stöta på en borrvagn under sin runda.

Räddningstjänsten kommer att bli kontaktad om arbetet påverkar deras verksamhet.

Kontakt vid frågor: Sebastian Karlsson Projektledare sebastian.karlsson@ostersund.se

Gräfsåsen

Biogasanläggning Jämtland Härjedalen

Skiss på biogasanläggning

Östersunds kommun bygger en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning. Här kan du läsa mer om hur ditt matavfall blir fordonsbränsle och biogödsel – alltså cirkulär ekonomi.

Matavfall är rikt på både energi och näring. I stället för att elda upp matavfallet kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser. Läs mer om själva biogasanläggningen. Där kan du också prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Lit

Häggenås skola och Skogsgläntans förskola

Bild på Häggensåsskolan - en stor tegelbyggnad på två våningar

Vi bygger ut och bygger om Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Det här ska vi göra

Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning.

I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad. Här ska bli fyra förskoleavdelningar, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration.

Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämta/lämna-zon, parkeringsutredning och ny lekmiljö.

När

Ombyggnationen startar 2025. Vi beräknar vara klara till höstterminen 2026.

Varför

Ombyggnaden behövs för att uppfylla kraven på god lär- och arbetsmiljö på Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Så påverkas elever och personal

Verksamheten kommer att bedrivas i andra lokaler under byggtiden. I dagsläget är det oklart var. Viss påverkan i form av buller och transporter under byggtiden kan förekomma.

Nytt vattenverk i Häggenås

För vi ska att kunna fortsätta leverera rent och gott vatten till Häggenåsborna i många år till - får Häggenås nu ett nytt vattenverk och ny grundvattenkälla.

Det här ska vi göra

Östersunds kommun bygger ett nytt vattenverk i Häggenås, för att kunna fortsätta leverera rent och gott vatten till Häggenåsborna i många år till.

Vattenverket kommer att ta vatten från en ny vattentäkt, fortfarande grundvattenkälla, och kommer att renas ungefär som tidigare. Med hjälp av membranfilter minskar risken för driftproblem och kalkavlagringar i hushållsapparater. Och UV-ljus ser till så att vattnet är fritt från eventuella parasiter och bakterier.

När

Det nya vattenverket började byggas i november 2022 och beräknas vara klart till årsskiftet 2023/2024.

Varför

Det gamla vattenverket byggdes på 50-talet, i en källarlokal vilket inte är bästa platsen för ett vattenverk. I samband med att fastigheten nu ska renoveras passar kommunen på att bygga ett nytt vattenverk.

Så påverkas trafik och boende

Byggandet kommer att innebära viss byggtrafik.

Under kortare perioder kan vissa områden bli utan vatten eller uppmanade att koka vattnet. Berörda får i så fall meddelande om detta från kommunen.

Odenskog

Gamla Betongstationen

Illustration över hur de nya byggnaderna med Bauhaus och Jysk skulle kunna se ut. Framför byggnaderna är en stor parkering.

Illustration av hur den nya handelsplatsen kan se ut.

Det här ska vi göra:

Östersunds kommun har tagit fram en detaljplan som ska göra det möjligt för sällanköpshandel på tomten som heter Betongen 1 (gamla betongstationen) och som även ska förbättra trafiksituationen och ge trafiken bättre flyt i, och omkring, Odenskogsområdet.

Läs mer om satsningen på trafiken på sidan Trafiklyft norra Odenskog.

I februari 2024 beviljade Miljö- och samhällsnämnden bygglov till Bauhaus och Jysk.

Etableringen av Bauhaus och Jysk

Bygglovet gör det möjligt för en byggnad till Bauhaus och Jysk samt tillhörande parkeringsplatser och skärmtak för cyklar/kundvagnsgarage, nybyggnad av restaurang, nybyggnad av sprinklertank för brandbekämpning, nybyggnad av stödmurar och fasadskyltar samt två skyltpyloner.

I detaljplanen finns det även 700 kvadratmeter att bygga centrumverksamhet (restaurang, bilservice med mera) på.

Ett fint välkomnande

Tomten betongstationen är bland det första man ser på väg in i Östersund och det här innebär även en möjlighet att utforma ett mer attraktivt välkomnande till staden. Både byggnaderna och den yttre miljön ska därför utformas med stor omsorg. I detaljplanen anges det att ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd. Trä ska ingå som fasadmaterial och som inramning för skyltar. Miljön och landskapet ska utformas på ett trevligare och mer tilltalande sätt.

När:

Detaljplanen för Betongen 1 med flera antogs av kommunfullmäktige den 24 maj 2023.

Här finns alla handlingar till detaljplaneförslaget för betongstationen.

Bygglov för Bauhaus och Jysk samt tillhörande ytor godkändes av Miljö- och samhällsnämnden den 28 februari 2024.

Varför:

Den nya detaljplanen ersätter en äldre plan som anger att området ska användas för industri. Att istället göra det möjligt att använda gamla Betongstationen för handel ligger i linje med kommunens översiktsplan och handelspolicy.

Detaljplanen föreslår även en ny trafiklösning med Körfältsvägen som infart till Lillänge, det är en del av ett större arbete med att förbättra trafiksituationen i hela Odenskogs handelsområde. Genom att avlasta stora rondellen (trafikplats Odenskog) avlastas även Hagvägen.

Hur påverkas medborgarna:

Boenden längs Körfältsvägen påverkas genom ökad trafik förbi deras bostäder. Inga bostäder riskerar dock att överskrida riktvärden för trafikbuller.

Mosippans förskola påverkas genom den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. Gatan kommer behöva förses med bullerskydd mot förskolans gård.

Trafiklyft norra Odenskog

Med Trafiklyft norra Odenskog tar vi ett helhetsgrepp för att få bättre flyt i trafiken. Vi genomför förbättringar för alla trafikslag; bilister, cyklister och gående.

Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den. Exploatören ansvarar för bygge av gång- och cykelväg inom lilamarkerat område. Därför kan vi inte ange exakt sträckning av vägarna inom området.

Det stora byggarbetet drar i gång sommaren 2024, men redan i augusti 2023 startade vi genom förbättringar på och runt Körfältsvägen. Här hittar du aktuellt information om allt som händer inom "Trafiklyft norra Odenskog".

Staden

Blomstergården

Karta över området

Det här ska vi göra:

På Blomstergården, Karlslund 1:32, vill Östersunds kommun göra det möjligt att utveckla en ny stadsdel. Förslaget innebär att cirka 500 bostäder och skola, förskola och verksamheter kan byggas. Den nya stadsdelen ska utformas för att minimera bilanvändandet. Vi vill skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och en variation i bebyggelsen.

När:

Detaljplanen för Blomstergården antogs av Kommunfullmäktige den 28 september 2023. Antagandebeslutet är dock överklagat och vi väntar på att ärendet ska hanteras av Mark- och miljödomstolen.

Varför:

Syftet är att utveckla området vid gamla slakteriet för att möjliggöra för fler bostäder i ett centralt läge.

Här hittar du alla handlingar till detaljplaneförslaget för Blomstergården


Framtidens kommunhus

Flygbild över rådhus-området.

Mellan Rådhuset och biblioteket ligger vårt nya kommunhus. På samma ställe som det gamla och byggt på de gamla stommarna, men ändå helt nytt! Hösten 2023 blev det äntligen klart, efter många år av renovering.

Från sjuka hus till inspirerande kontor

Gamla kommunhuset hade en historia med dålig inomhusmiljö och flera medarbetare har blivit sjuka av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Därför har byggnaderna rivits och sanerats så att bara betongstommen blev kvar, det innebär att allt organiskt material och alla installationer revs innan ombyggnaden satte igång.

Målet med det nya kommunhuset är vi ska ha lokaler som är anpassade efter vad kommunens verksamheter och medarbetare behöver för att vi ska kunna göra vårt jobb på bästa sätt. Kommunhuset ska vara tillgängligt och inkluderande och vara en arbetsplats och en mötesplats för alla.

Som medborgare ska det bli lättare att hitta rätt. Det kommer finnas ett Medborgartorg med samtalsrum och en informationsdisk, på Medborgartorget kommer möten med kommunens olika tjänstepersoner ske.

Från och med den 10 november är du som medborgare välkommen till det nya kommunhuset och medborgartorget. Då flyttar Kundcenter tillsammans med Internservice och en del av IT-enheten in. Sen kommer verksamheter löpande flytta in i huset och i början av 2024 är flytten klar.

Sanering av Gasverkstomten inför bygge av bostäder

Den tidigare Gasverkstomten i korsningen Bangårdsgatan/Furutorpsgatan på söder ska ställas i ordning för bostäder.

Karta som anger tomtens läge i korsningen Bangårdsgatan-Furutorpsgatan.Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

Kommunen är huvudman för tomten, medan Diös äger fastigheten. Eftersom det finns föroreningar på tomten behöver den först saneras. Kommunen planerar därför att sanera området under 2024 tillsammans med Diös - och med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.

I saneringen använder vi en metod med biokol för att absorbera föroreningar i kolet. Vi har tidigare gjort försök med metoden i en pilotstudie i samarbete med Örebro universitet.

När saneringen är avslutad tar Diös vid och fortsätter med bostadsplanering för tomten.

När

  • Kommunen har projekterat under 2023
  • Planen är att saneringen startar våren 2024 och pågår året ut.

Varför

Bangårdsgatan, där tomten ligger, är en del av omvandlingen av Söder i Östersund. Tomten som tidigare huserat ett Gasverk används inte idag. Här ser vi en möjlighet att kunna erbjuda fler bostäder i det nya område som växer fram.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Furutorpsgatan kommer att stängas av under arbetet. Vi kommer bara att tillåta bilar som är i behov av att komma fram till fastigheter efter gatan. Företag och näringsidkare i området kommer att bli personligt kontaktade för samordning av arbeten.

Kontakt vid frågor: Sebastian Karlsson projektledare, sebastian.karlsson@ostersund.se

Mer information om störningar kommer också att gå ut via servicemeddelanden

Husbilsuppställning Storsjö Strand

Nu ordnar vi plats för åtta husbilar längs med Storsjöstrand nedanför Inlandsbanans lokstallar.

Det här ska vi göra

De husbilsplatser vi ställer i ordning kommer att vara avgiftsbelagda platser med el. I anslutning till platserna kommer det att finnas möjlighet till latrintömning och tömning av gråvatten (slaskvatten). Här kommer också finnas tillgång till dricksvatten.

I direkt anslutning till husbilsplatserna kommer vi ställa upp en servicebyggnad. Den innehåller två toaletter, som blir tillgängliga både för husbilsägarna och övriga besökare på platsen.

Allmänheten kommer också att ha tillgång till källsortering och grillplats.

När?

För närvarande har vi tekniska problem som gör att vi ännu inte kan öppna anläggningen officiellt. Latrintömningen fungerar inte. Vi kommer erbjuda detta först i samband med invigningen. Datum för invigningen är ännu inte fastställt.

Platserna är avstängda för säsongen och beräknas öppnas igen till sommaren.

Varför?

Utvecklingen av Storsjö Strand och Bangårdsgatan innebär fler boende och därmed fler människor som rör sig i området. Genom att utnyttja den oanvända ytan nedanför Inlandsbanan såg kommunen en möjlighet att skapa en ny mötesplats i området. Samtidigt kan vi tillmötesgå den ökande efterfrågan på ställplatser för husbilar.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Arbetet innebär viss byggtrafik under perioder.

Kretsloppspark

Återvinningscentralen i Odenskog är för liten. Vi har problem med trafik och arbetsmiljö och vi kan inte utveckla återvinningen på den yta vi har idag. Därför vill vi bygga en ny återvinningscentral tillsammans med ett återbrukscentrum. En Kretsloppspark.

Framsidor på rapporten

Ny belysning längs Prästgatan

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Det här ska vi göra

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur vi ska ljussätta den; det vill säga hur vi med belysningen kan skapa trivsel.

Program för Prästgatans belysning

Vi har låtit ta fram ett belysningsprogram som

Armaturer i linor och på fasader istället för på lyktstolpar

Den nya belysningen, med bara en typ av armatur, kommer att binda samman hela gatan, från Färjemansleden, och längs förlängningen via gång- och cykelbanan, till Centralstationen. Armaturerna ska vara fästa på fasaderna och upphängda i linor över gatan. De kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet. Linorna kan även användas för att hänga upp annan utsmyckning vid speciella evenemang.

I korsningarna hänger armaturerna i ett kryss

I korsningarna bryts mönstret med armaturer upphängda i linor i ett kryss över korsningen. Denna belysning riktar uppmärksamheten mot tvärgatorna och från tvärgatorna kommer gågatan att synas tydligt.

Lyktstolpar längs gång- och cykelbanan

Längs gång- och cykelbanan mot Centralstationen monteras lyktstolpar med samma typ av armatur, så att hela stråket blir en helhet.

Stämning och kulturhistoria

Belysningen ska ge ett varmt ljus med hög färgåtergivning. Det gör upplevelsen mjuk och stämningsfull och framhäver fasadernas färger.

Byggnader med särskilt arkitektoniskt värde får också fasadbelysning för att understryka gatans kulturhistoria.

Vi testade den nya belysningen 2022

Mellan Törnstens gränd och Biblioteksgatan samt i korsningen Prästgatan - Biblioteksgatan hänger provbelysningen som vi satte upp 2022. Så blir det längs hela Prästgatan!

Tre första kvarteren har fått sin nya belysning

De tre kvarteren mellan Stortorget till Postgränd har nu sin nya linhängda belysning. Några fasadarmaturer är också på plats längs sträckan. Resterande fasadarmaturer monteras sommaren 2024.

Samtidigt passar vi på

När det ändå ska grävas i gatan för den nya belysningen passar vi på att se över

  • sittplatser
  • ledstråk för tillgänglighet
  • planteringar
  • fordonshinder
  • vatten- och avloppsledningar under gatan

Till exempel gör vi gångfartsgatan mellan Färjemansleden och Residensgränd mer tydlig (en gångfartsgata är en gata på gångtrafikanternas villkor).

Läs mer om Prästgatans gångfartsgata

När blir det klart?

Vi räknar med att vara klara med hela Prästgatan 2027.

Varför?

Prästgatan är den gata som har flest gående och flest affärer och restauranger i Östersunds centrum. Mellan Residensgränd och Thomeegränd är gatan en gågata - det är vårt finrum! Gestaltningen ska göra att gaturummet känns tryggt, den kommer att skapa karaktär och stadskänsla samt göra att gaturummet får en mänsklig skala; allt enligt programmet för Prästgatans belysning.

Nytt vattenverk i Östersund

Vi bygger ett nytt vattenverk och råvattenintag i Östersund och satsar på modern teknik.

Det ska bli ett nytt modernt vattenverk, en pumpstation, ett råvattenintag, en park och en gång och cykelbana längs en del av Storsjöstråket.

Tillsammans med NCC och Sweco planerar Östersunds kommun just nu bygget av det nya vattenverket. Det blir ett vattenverk med ny teknik för rening av vatten. Den nya tekniken är ett nanomembran som renar på mekanisk väg men behandling med UV-ljus kommer också att finnas.

När det nya vattenverket är klart i februari 2026 ska det nuvarande vattenverket rivas, istället anlägger vi en park på platsen. När parken är klar öppnar vi området mellan Tjalmargatan och Nedre Vattugatan för allmänheten, där Storsjöstråket då har byggts om till en gång- och cykelväg.

Sametingets parlamentsbyggnad

Sametingets parlamentsbyggnad kommer att byggas i Staare/Östersund. Den utvalda platsen är nedanför Jamtli, nere vid Storsjön. Planarbete och planering pågår för att förverkliga det nya landmärket.

Sametingets parlamentsbyggnad modell

Det här ska vi göra

Vi skapar förutsättningar för Sametingets parlamentsbyggnad i Östersund.

Sametinget har utifrån några olika förslag på placering valt att gå vidare med alternativet nedanför Jamtli, nere vid Storsjön. Byggnaden väntas bli cirka 3900 kvadratmeter stor och ska förutom plenumssal även rymma kontor för Sametingets administration. 

Parlamentsbyggnaden har ritats av arkitekten Hans Murman på uppdrag av Sametinget.

Etablering av Ecosystem Östersund i Verksmon

Storsjö strand

Storsjö strand är Östersunds nya sjönära bostadsområde. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Senaste nyheterna om Storsjö strand

Det finns inga artiklar att visa

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö strand. Det här är ambitioner som får fysisk form i kvartersstruktur - och i utformning och funktion av byggnader och de offentliga platser. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil.

Tjalmargatans dagvattenpark

Förstora bilden

På grönytan i korsningen Tjalmargatan - Bangårdsgatan jobbar vi på att skapa en dagvattenanläggning - ett grönområde med en sänka. I sänkan ska regn- och smältvatten renas, innan det släpps ut i Storsjön. Och runt sänkan anlägger vi en liten park.

Regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, från stadens tak och gator leds ner i gallerbrunnar och vidare i ledningar som mynnar i Storsjön. Detta vatten är allt annat än rent. Det innehåller skräp som fimpar, snusbussar, plast och papper samt partiklar från asfalt, bildäck och rengöringsmedel men också metaller.

Rening av dagvatten

Vid Minnesgärde finns två sådana utlopp för dagvatten i Storsjön. I det ena utloppet kommer vatten från ett 130 hektar stort område som börjar ända uppe vid Körfältet. I Tjalmargatans dagvattenpark kommer det vattnet att renas innan det fortsätter ut i Storsjön!

Sänkan i dagvattenparken kommer normalt inte att vara fylld med vatten. Istället kommer olika växter och grus att synas på bottnen. I ena kanten leds dagvattnet in i sänkan via ett utlopp, för att strax sjunka igenom bottnen. Då fastnar föroreningarna på växterna och gruset och vattnet renas. Därifrån fortsätter vattnet och kommer att passera ytterligare ett liknande filter som ligger under jord, för att sedan rinna ut i Storsjön via utloppet vid Minnesgärde.

Park också

När vi bygger reningsanläggningen passar vi också på att anlägga en liten park; en liten lugn oas och samtidigt en inbjudande entré till Minnesgärde.

Vi bygger vidare under 2024

Just nu är parken instängslad eftersom brunnarna saknar lock och det finns lite mer arbete kvar för oss att göra. Parken förväntas vara klar under 2024.

Östersundslänken

Torråsen

Försvarsmaktens etablering i Torråsen

Här kan du hitta aktuell information om Försvarsmaktens återetablering i Jämtland och Östersund.

Detaljplaneprocessen

Efter beslut om ett positivt planbesked på Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2022 började detaljplaneprocessen för området.

I det första steget genomförs en rad undersökningar och utredningar för att samla in information om områdets förutsättningar. Under våren 2023 gjordes en geoteknisk undersökning och det kommer att göras utredningar för bland annat buller, dagvatten, trafik och naturvärden.

Ett förslag till detaljplan arbetas fram med stöd av de undersökningar som gjorts. När det finns ett förslag till detaljplan kommer den att skickas ut på samråd. Det innebär att det går att kolla på förslaget till detaljplan och myndigheter, organisationer, sakägare och andra berörda kan lämna sina synpunkter. Under samrådstiden kommer vi även att ha ett informationsmöte då det går att ställa frågor om detaljplaneförslaget.

Efter samrådstiden har tagit slut sammanställer kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse, förslaget till detaljplan bearbetas och skickas sen ut på granskning. Under granskningen går det också att lämna synpunkter.

Efter granskningen sammanställs alla synpunkter i ett granskningsutlåtande och sen kan detaljplanen antas i kommunfullmäktige. Efter att detaljplanen har antagits går det att överklaga antagandebeslutet. Information om hur det går till skickas ut när detaljplanen antas. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft ungefär en månad efter antagandet. Om detaljplanen överklagas prövas frågan i domstol.

Var är vi idag i processen?

Öst, syd, nord och väst. Med vårt geografiska läge betraktats Östersund som en utmärkt strategisk plats att förlägga försvarsresurser på och från slutet av 1600-talet till början av 2000-talet haft betydande militär aktivitet genom olika regementen och förband. Infanteri, artilleri, flyg och arméns tekniska skola har varit en del av staden.

Idag, 20 år senare, tas nya initiativ att återetablera den militära närvaron i det så viktiga öst-västliga stråket mot Trondheim: nu vill Försvaret etablera ett regementsområde i Torråsen.

I december 2021 beslutade riksdagen att Försvarsmakten ska återetablera sig i Östersund genom bildandet av Västernorrlands regemente, med Jämtlands Fältjägarkår som detachement i Sollefteå och Östersund från och med 2022.

Torvalla

Ottfjällets förskola

Behovet av förskola har ökat i takt med att fler flyttar till Torvalla. När nya Ottfjällets förskola står klar kommer nuvarande Ottfjällets förskola att stängas och personal och barn flyttas då till den nybyggda förskolan.

Bild på bygget - en brun vinkelbyggnad i trä med skog bakom.

Aktuellt just nu

Byggnadsarbeten vid nya förskolan pågår. Under hösten har vi lagt grund och rest ytterväggar. Taket är på plats och vi har monterat solceller.

Till våren och sommaren börjar vi med finplanering av förskolegården. Fram till dess håller vi oss inne i byggnaden och skapar rum för framtidens förskola.

Informationsbrev

Tidsplan

Nyheter

Det här ska vi göra

Förskolan är en så kallad SKR-förskola typ D20. Det innebär att förskolan byggs utifrån ett av de fyra typkoncept som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram, och som nu byggs runt om i hela landet. De fyra typkoncepten kallas Alfa, Beta, Cesar och David. Tidigare har Lillsjöns förskola byggts enligt konceptet, som en C-typ, och var då tredje förskolan i landet utifrån SKRs koncept.

Att förskolan byggs enligt ett färdigt koncept innebär för kommunen att det är få möjligheter att göra tillval och ändringar men däremot har vi bra koll på vad kostnaderna kommer att landa på. Det är ett effektivt och prisvärt byggande och från grundkonceptet kan vi göra mindre anpassningar utifrån kommunens behov. Till exempel vill vi ha en fjälliknande miljö och vi har valt fasader som passar den miljö vi bor i.

Söderut väljs ofta sten eller tegel, vi tittar mer på trä. Ottfjällets förskola kommer att inrymma en samisk avdelning. Det är nuvarande avdelning på Lövsta som flyttas till Ottfjället för att möta upp en mer passande miljö. För övrig utsmyckning kommer pedagogerna och barnen att få bidra med idéer och tillsammans skapa den miljö förskolan behöver.

Upphandlad byggherre är Skanska som nu arbetat med projekteringen i fas 1 och kommer få fortsatt förtroende att genomföra bygget i fas 2.

Detaljplan är antagen och utredningar i form av markstudier, dagvatten och biotopinventeringar är gjorda och godkända.

Utsläppsfri arbetsplats

Den här byggarbetsplatsen byggs med utsläppsfria maskiner och arbetsredskap i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att vi tar hit de få eldrivna maskiner som finns i landet idag.

Vi har haft en eldriven grävmaskin på plats vilken var en av två tillgängliga under sommaren 2023. Vi har anpassat byggsättet till eldrivna maskiner och jobbar vidare för att få hit världens enda elektrifierade asfaltsläggare.

En förstudie för utmaningen Utsläppsfri arbetsplats pekar på en besparing på 67 ton CO­­2e och att målet kan uppnås med drygt 95 procent elektrifiering av byggentreprenaden. Detta med de maskiner som idag finns tillgängliga på marknaden.

När

Bygget startade våren 2023 och beräknas vara slutfört och klart för inflytt under första kvartalet 2025.

Varför?

Behovet av förskola har ökat i takt med att fler flyttar till Torvalla. När nya Ottfjällets förskola står klar kommer nuvarande Ottfjällets förskola att stängas och personal och barn flyttas då till den nybyggda förskolan.

Den utsläppsfria arbetsplatsen är ett pilotprojekt som Östersunds kommun driver i utifrån ett samarbete med projektet Klimatledare inom offentlig upphandling, vilket drivs av Fossilfritt Sverige.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Under byggtiden råder en ökning av byggtrafik i närområdet. Under normala arbetstider kan det också förekomma vissa störningar i form av ljud.

Vi kommer att hålla till inom planerat byggområde. Närliggande områden/gator påverkas när vi drar fram infrastruktur till den nya fastigheten. Det gör vi i två etapper - under sensommaren 2023 och sommaren 2024.

Vi ser också över trafikfrågan och återkommer med uppdaterad information om det blir aktuellt med omdragningar eller störningar.

Skissen visar att förskolan har parkering och transportzon på framsidan. På baksidan finns ett stort grönområde med många träd. Närmast förskolan finns en trygg zon. Längre bort finns kreativa zoner och vilda zoner. Det är här som träden växer. Förskolegårdens area är 7324 kvadratmeter.Förstora bilden

Här är en skiss över förskolan med omkringliggande ytor. Klicka på bilden så förstoras den.

Så läser du skissen

Skissen här ovanför är en illustrationskartan för detaljplanen över Ottfjällets förskola med utemiljö.

Ringarna med plustecken är befintliga träd. Zonerna är indelningar som visar vilken typ av lekar som kan ske på förskolegården:

  • Tryggzon= enklare att röra sig, mer iordninggjort, jämnare mark, anpassat för små barn.
  • Kreativ zon = en del träd är borttagna och viss mark anpassad,
  • Vild zon = befintlig skogsmark, passar för vildare lekar för stora barn.

Torvalla industrimark

Karta över industriområdetFörstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den

Som en förlängning av Brosslarvägen i Torvalla tar Östersunds kommun fram ny industrimark för framtida etableringar. Marken är ungefär 8 hektar stor och kommer att förberedas med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el, samt fiber, gatubelysning och fjärrvärme, så att framtida köpare lätt kan ansluta sig.

Det här ska vi göra

Just nu byggs det för fullt! Vi lägger rör, bygger cykelbanor och skapar goda förutsättningar för dagvattenhantering inom området - till exempel ska vi bygga två stora dagvattendammar inom planområdet.

Varför?

Det är ont om Industrimark i kommunen och vi ser att det finns en efterfrågan på mark för industriändamål. Detta gör att Östersunds kommun nu förbereder ny industrimark för framtida behov.

Tidsplan för projektet

Byggstart första kvartalet 2023. Vi beräknar vara klara andra kvartalet 2024.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Det kan bli påverkan på närliggande allmänna vägar under kort begränsad period i samband med att projektet ska ansluta till befintliga vägar och ledningar.

Vägarbetesskylt beskuren

Trafikstörningar och vägarbeten

Läs om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen

Sidan uppdaterad 2024-04-09