خشونت در روابط نزدیک

آیا از سوی کسی که نزدیک به شما است مورد خشونت قرار گرفته اید؟ شما می توانید با گروه خدمات اجتماعی تماس بگیرید در این صفحه اطلاعاتی در مورد کمک هایی که می توانید از ما دریافت کنید، خواهید یافت.

Leave page - how the button works

The button takes you to the home page of ostersund.se

The button clears the history in some cases

When you click on the "Leave the page quickly" button, this page will in some cases be cleared from the history automatically. This is especially true if you are using a browser other than Firefox and if you clicked the "Leave the page quickly" button without first clicking on other links on the page.

If the page has been cleared, you cannot see it in the history, nor can you use the back button to go back to the page.

Clear your history if you want to keep your visit secret

Mobile phones, tablets and computers remember which pages you have visited, and you need to clear your history if you don't want anyone to see that you have visited a particular page.

Here's what to do if your history hasn't been cleared even though you've used the leave page button:

Clear history in Chrome:

1. Click on the three items in the top right corner (menu).

2. Select "More tools" and then “Clear browsing data".

3. Select the time range and click on "Clear data".

Clear history in Safari (iPhone and iPad):

1. Go to the "Preferences" app.

2. 2. Click on "Safari" and then on "Clear history and website data".

Once you've done a cleanup, it won't show which pages you've visited, but there's a chance that someone using your computer/tablet/phone will see that a cleanup has been done.

Open the page in anonymous mode if you do not want to clear your history

If you choose to open this page in anonymous mode, the browser will not save pages you have visited. This is called, for example, "New login window" or "New private window", depending on the browser you are using.

اگر کمک و حمایت می خواهید، می توانید تماس بگیرید با

خدمات اجتماعی گروه خشونت در روابط نزدیک

پیش ما می توانید از جمله تماس های حمایتی، کمک های عملی و امکان اقامت در پناهگاه دریافت کنید. ما همچنین می توانیم در مورد کمک هایی که از طریق مرکز مبارزه با خشونت می توانید دریافت کنید تصمیم بگیریم.

ما می توانیم ارائه دهیم:

  • پشتیبانی مکالمه در مرکز مبارزه با خشونت،
  • مشاوره و پشتیبانی
  • کمک های تأميناتي
  • محافظت اضطراري
  • اقامتگاه اضطراري
  • درمان برای شما که در معرض خشونت هستید.

شما می توانید روزهای هفته از ساعت 08:00 تا 17:00 با تلفن 063-143000 (مرکز مشتریان کمون) با ما تماس بگیرید.

کمون Östersund همچنین پشتیبانی ارائه می دهد به؛

  • کودکان و نوجوانانی که خشونت را تجربه کرده اند
  • شما به عنوان والدین کودکان که خشونت را تجربه کرده اید
  • شما به عنوان یک اقوام خانواده ای که خشونت را تجربه کرده اید

مرکز خشونت در استان Jämtland

ارائه می دهیم ازجمله برای دریافت تماس های حمایتی، راهنمایی و حمایت برای کسانی که در معرض خشونت قرار دارند و برخی از کمک های دیگر، ابتدا باید با خدمات اجتماعی تماس بگیرید- در زیر تیتر بالا ببینید.

فعالیت های گروهی برای زنان نیز وجود دارد. شما می توانید بدون تماس با خدمات اجتماعی از فعالیت های گروهی استفاده کنید. وقتی به ما زنگ میزنید، میتوانید ناشناس باشید. ما وظیفه حفظ اسرار داریم.

شما می توانید در روزهای کاری از ساعت 08:00- 17:00 با شماره تلفن 0200-120145تماس بگیرید.

در صورت وضعیت اضطراري

با شماره 112 تماس بگیرید ، در غیر اینصورت با شماره 11414 با پليس تماس بگیرید.

خدمات اجتماعی خارج از ساعات کاری

در خارج از ساعات کاری می توانید با شماره SOS Alarm (112) در روزهای کاری بین ساعت های 08:00- 17:00 صبح و در تعطیلات آخر هفته تماس بگیرید. روز قبل از تعطیلات، آماده باش ساعت 15:00 صبح شروع می شود.

آمادگی اجتماعی برای موارد اضطراري است که نمی توانند تماس را تا روز بعد صبر کنند.

نگران اين هستيد که يه کودک آسیب ببیند؟

برای اطلاعات بیشتر در این صفحه مراجعه کنید: در مورد کودکان و نوجوانان آسیب دیده.

کمک های ملی

در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد کمک های ملی در صورت تهدید یا خشونت در رابطه نزدیک پیدا خواهید کرد Pdf, 39.7 kB.

Sidan uppdaterad 2022-12-14