حمایت والدین

آیا شما پدر یا مادر و یا بزرگسال دیگری در نقش والدین برای کودکان بین 0 تا 18
ساله هستید؟ آیا در ایفای نقش خود به عنوان والدین به کمک و پشتیبانی نیاز دارید؟

شما به عنوانِ والدین، برای رشد و سلامتی کودک یا کودکانتان بسیار مهم هستید. پدر یا مادر بودن اغلب هم شادی و هم نگرانی در بر دارد، و گاهی برای ساله هستند می 18 تا 0ایفای نقش والدین ممکن است نیاز به اطلاعات و راهنمائی داشته باشید. تمامی والدین می توانند زمانی که کودکانشان بین توانند کمک بگیرند.

مسلماً شما والدین فرزندان خود را بهتر از همه می شناسید. ولی گاهی شاید این که بدانید در هنگام نیاز به کجا مراجعه کنید هم خوب باشد.
پشتیبانی و کمک در پدر و مادر بودن می تواند شاملِ راهنمائی و هدایت در مسائل مختلف باشد. مثلاً می تواند در مورد

 • تعیین حدّ و مرز
 • کودک و اینترنت
 • در رابطه با فرزند خود
 • رابطه با والدِ دیگر یا بزرگسال دیگر
 • تغذیه و سلامتی
 • مقرّرات مدرسه
 • دخانیّات، الکل و مواد مخدّر
 • فعّالیّت های اوقات فراغت

شما حتّی می توانید با والدین دیگر ملاقات کنید و نظرات و تجربیّات خود را در مورد تربیت فرزندانتان و نقش والدی با هم در میان بگذارید.

تمام کسانی که نقش والدی کودکی را دارند می توانند پشتیبانی بگیرند. برای مثال:

 • والدین
 • والدین کمکی یا جایگزین
 • خویشاوندان نزدیک
 • والدین خانوادۀ جایگزین
 • راهنما و مراقب
 • بزرگسال نزدیک دیگر

کمک هایی که می توانید دریافت کنید

مسئول گروه والد

به عنوان والدین، شما یک چند بار با دیگر والدین همراه با یک مسئول رهبر در یک گروه ملاقات می کنید. شما تجربه و آگاهی خود را با یکدیگر مبادله می کنید.

Sidan uppdaterad 2024-03-25