Ekosystemtjänster

De fördelar som ekosystemens växter och organismer ger oss människor kallas ekosystemtjänster. Fungerande ekosystem som levererar ekosystemtjänster är avgörande för att kunna hantera olika utmaningar, exempelvis klimatförändringar och mark- och resursanvändning.

Tysjöarna, solig sommardag med vatte, grönska och en spång som leder framåt.

Kunskap - en förutsättning

Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger avgör om vi kan bevara och utveckla ekosystemens möjligheter att leverera ekosystemtjänster. Att öka kunskapen om alla de tjänster som ekosystemen ger, och vilka risker som uppstår om de inte förvaltas på ett hållbart sätt är viktigt. På så sätt skapas ökad förståelse och ökat engagemang för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald och fungerande ekosystem.

Exempel på ekosystemtjänster

Grönområden, grönska och vatten i en stad ger ekosystemtjänster som kan ge bättre luftkvalitet, bättre lokalklimat, bullerdämpning och möjlighet till närodlad mat och naturupplevelser. En skog kan bidra med vattenreglering, kolbindning, pollinering, natur för upplevelser och produktion av livsmedel, träråvara och bioenergi.

Fyra olika kategorier av ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster delas in i fyra kategorier och uppdelningen utgår från på vilket sätt de är till nytta för oss.

  • Försörjande tjänster: att ekosystemen tillhandahåller råvaror för produktion av exempelvis mat, dricksvatten, syre och trämaterial.
  • Reglerande tjänster: den nytta som människan drar av ekosystemens egna regleringsprocesser till exempel rening av luft och vatten, kolbindning och pollinering.
  • Kulturella tjänster: att ekosystemen tillhandahåller naturmiljöer lämpliga för till exempel friluftsliv, rekreation, pedagogik, upplevelser av natur- och kulturarv.
  • Stödjande tjänster: är förutsättningen för att övriga tjänster ska fungera, exempelvis fotosyntes, jordmånsbildning och biogeokemiska kretslopp.

Hur jobbar Östersund kommun med ekosystemtjänster?

Vid beslut som påverkar mark- och vattenområden behöver man ofta göra avvägningar. Det handlar om beslut kopplade till exempelvis planering, exploatering, skötsel och förvaltning av mark och vatten. I arbetet med samhällsplanering i Östersunds kommun vägs ekosystemtjänster in i flera skeden i processen. I planbeskrivningarna som tas fram vid en planläggning av områden beskrivs vilka ekosystemtjänster som finns, påverkas och skapas i planområdet. 

Några exempel på hur vi jobbar

  • I naturområden utförs naturvärdesinventeringar inför arbetet med en detaljplan och resultatet ligger till grund för anpassningar inom planområdet. På det sättet kan vi bevara naturmiljöer som har ekologiska värden eller områden som är viktiga ur ett rekreativt perspektiv.
  • Kommunen arbetar även aktivt för att ta fram och planera för öppna dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster. Regnbäddar, svackdiken och översvämningsytor är exempel på gröna lösningar som ger ekosystemtjänster som reducerar, fördröjer och renar dagvatten.
Sidan uppdaterad 2024-03-04