Förklaring till vattenprovtagning

 


Förklaring till provtagning på dricksvatten:

1

Odlingsbara mikroorganismer:
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar

2

Långsamväxande bakterier:

Indikerar mikobiologisk tillväxt i ledningsnät och/eller vattenverk

3

Clostridium perfringens:

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

4

Escherichia coli:

Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel.

5

Koliforma bakterier:

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

6

Aktinomyceter:

Bakterier som kan ge lukt och smak och tillväxa lokalt i distributionsanläggningar.

7

Mikrosvamp:

Kan tillväxa lokalt i distributionsanläggningar

8

Alkalinitet, HCO₃:

Anger hur stabilt vattnet är i surhetsgrad.

9

Färg:

Organiska ämnen (t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vattnet färg.

10

Konduktivitet:

Ett mått på salthalten i vattnet.

11

pH bör ligga mellan 7,5 - 9,0. Låga pH-värden medför risk för korrision på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i vattnet.

12

13

Turbiditet:

Grumlighet

14

Aluminium:

Kan lösas ut ur marken vid låga pH-värden.

15

Bly:

Förhöjda blyhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

16

Flourid:

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

17

Järn:

Kan ge färg och grumlighet.

18

Kalcium:

Bidrar tillsammans med magnesium till vattnets hårdhet.

19

Klorid:

Förhöjd halt kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi eller vägsalt.

20

Koppar:

Förhöjda kopparhalter härstammar oftast från fastighetens installation av rör och kan ha samband med låga pH-värden.

21

Magnesium:

Bidrar tillsammans med kalcium till vattnets hårdhet.

22

Mangan:

Kan ge färg och grumlighet.

23

Natrium:

Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten.

24

Nickel:

Förhöjda nickelhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

25

Radon:

Kan förekomma naturligt i grundvatten

26

Ammonium:

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

27

Nitrat, NO₃:

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

28

Nitrit, NO₂:

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

29

Sulfat, SO₄:

Förhöjd halt kan påskynda korrosion på ledningar.

30

PFAS:

Förhöjd halt indikerar påverkan från föroreningskällor.

31

Bekämpningsmedel:

Förhöjd halt indikerar påverkan från föroreningskällor.


Sidan uppdaterad 2024-03-13