Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter och rättigheter genom livets alla olika delar.

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kopplat till det övergripande målet finns sex delmål som alla utgör viktiga delar.

  1. Jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Jämställdhetsarbete i Östersunds kommun

Östersunds kommun ska vara en kommun där kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Alla invånare, oavsett könstillhörighet, ska få ta del av kommunens verksamheter och resurser genom likvärdig service och en jämställd fördelning av medel.

Riktlinje för jämställdhet

En gemensam och kommunövergripande riktlinje för jämställdhet är en förutsättning för att lyckas med jämställdhetsarbetet på bästa sätt. Riktlinjen ska verka som ett horisontellt perspektiv och skapa en tydlighet för verksamheter, medarbetare samt medborgare kring vad Östersunds kommun vill uppnå med sitt jämställdhetsarbete.

Riktlinje för jämställdhet Pdf, 607.3 kB.

Jämställdhetsintegrering

För att arbeta aktivt med jämställdhet har Östersunds kommun beslutat att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle, som innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.

Jämställdhetsintegrering innebär alltså att, oavsett verksamhet och oavsett nivå, så ska jämställdhet vara en del i vad vi gör, hur vi gör det vi gör, och varför vi gör som vi gör. Vi behöver vara medvetna om hur våra beslut och ageranden påverkar flickor och pojkar, kvinnor och män. Det handlar om att vi som kommun ska skapa jämställda förutsättningar för våra medborgare och att våra skattemedel används på ett jämställt sätt.

CEMR:s deklaration för jämställdhet

För att ta ytterligare steg i arbetet med jämställdhet har Östersunds kommun skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen har tagits fram av Council of European Municipalities and Regions (CEMR), som är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR:s deklaration för jämställdhet uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare.

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun antog deklarationen hösten 2019. Att underteckna deklarationen är ett sätt för kommunen att offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Kommunen har i och med det tagit på sig att arbeta enligt deklarationens olika delar och att samarbeta med övriga institutioner och organisationer inom Östersunds kommun för att tillsammans skapa en jämställd kommun. Deklarationen är inte ett juridiskt bindande dokument.

Sidan uppdaterad 2024-01-30