Bistånd till boende

Om du helt saknar boende eller riskerar att bli av med ditt boende kan du vända dig till Kundcenter för rådgivning eller för att ansöka om bistånd till dig och din familj.

Kundcenter tar emot din ansökan och en handläggare på socialtjänsten utreder om du har rätt till bistånd till boende enligt socialtjänstlagen (SoL).

Viktigt att veta!

 • Du som ansöker ska vara i akut hemlöshet eller riskera akut hemlöshet
 • Du som söker bostad i Östersund ska i första hand vända dig till ordinarie bostadsmarknaden.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om bistånd till boende måste du ha gjort allt du kan för att själv hitta en bostad. När du ansöker behöver du kunna redovisa vad du har gjort för att lösa din bostadssituation.

Det här ska du göra innan du ansöker:

 • Sök bostad på den ordinarie bostadsmarknaden, tex bostadsbolag och privata hyresvärdar.
 • Sök bostad via ditt nätverk och via internetsajter
 • Undersök om du kan få bostad via andrahandskontrakt eller som inneboende.
 • Sök bostad i hela Östersunds kommun
 • Sök bostad i andra kommuner där bostadssituationen kan vara bättre.

Situationer när du kan få hjälp

För att komma fram till om du/ni har rätt till bistånd eller inte utreder Socialtjänsten utifrån följande perspektiv:

 • Barnperspektiv
 • Våld i nära relation
 • Brottsofferperspektiv
 • Funktionshinder (Inte sökande med behov av särskilt boende enligt LSS samt SoL)
 • Vårdkedja (missbruk, kriminalvård, placering via Socialtjänsten)

Du måste vara - eller riskera att bli - helt bostadslös

Kommunen kan bevilja bistånd till boende i särskilda fall. För att vi ska kunna göra det måste du;

 • vara eller riskeraratt bli helt bostadslös.
 • ha särskilda svårigheter att ordna en bostad på egen hand. Det räcker
  till exempel inte med att det är brist på bostäder eller att du har för få
  kö-poäng hos hyresvärdar eller att du har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Du har ett eget ansvar


Om din livssituation förändras har du ett eget ansvar för att planera och ordna din bostadssituation. Det gäller till exempel om du får barn, vid separation eller om du planerar att flytta till Östersund.

Om du är folkbokförd i en annan kommun

Om du inte är folkbokförd i Östersund ska du i stället kontakta din hemkommun.

Så går en utredning till

När du ansöker om råd och stöd vid anskaffande av boende har kommunen en skyldighet att utreda och bedöma om du har rätt till bistånd eller inte.

Under utredningen kan du till exempel få frågor om;

 • din sociala situation, dina barn- och familjeförhållanden
 • din ekonomi, om du har skulder och vad du har gjort för att bli av med dem
 • vad du har gjort själv för att lösa din boendesituation
 • var du har bott tidigare och hur det har fungerat
 • vad som behövs för att ditt boende ska fungera så bra som möjligt i framtiden
 • om det finns hinder eller svårigheter som påverkar din situation

Vi kommer också att be om ditt medgivande för att hämta in uppgifter från andra. Till exempel kan vi behöva hämta in uppgifter från myndigheter eller hyresvärdar. Du kan även behöva styrka uppgifter du lämnar kring din situation, till exempel med underlag från hälso- och sjukvården.

Du får besked om beslut efter utredningen

Socialtjänstlagen säger att en utredning ska ske skyndsamt. Men det är viktigt att tänka på att utredningen kan ta upp till fyra månader. Så snart utredningen är klar får du ett beslut på din ansökan från din handläggare. Du kan inte få något förhandsbesked eller information om vad beslutet kommer att bli förrän utredningen är klar.

Det är viktigt att du under tiden vi utreder din ansökan själv fortsätter att söka bostäder som du kan få utan stöd från kommunen.

Om du inte är nöjd kan du överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Det ska du göra skriftligt senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet. Information om hur du överklagar följer med ditt beslut.

Om du blir beviljad en bostad

Du får bara ett erbjudande och om du tackar nej får du inga fler erbjudanden. Du kan inte få förtur till en specifik adress, område eller storlek på bostaden. Ett beviljande innebär inte att du får en bostad direkt, det kan ta tid innan du får erbjudande om en bostad och kan flytta in.

Tillsammans med din handläggare kommer du sedan göra en genomförandeplan för hur din boendesituation ska fungera långsiktigt.

Om du blir beviljad råd och stöd i anskaffande av bostad

Blir du beviljad insatsen råd och stöd kommer du tillsammans med din handläggare att se över möjligheter för dig att på egen hand hitta bostad. Det kan till exempel vara genom att gå igenom hur du söker bostad via olika internetsajter.

Så här lämnar du in din ansökan

Kontakta Östersunds kommuns Kundcenter.

Kundcenter 063-14 30 00
kundcenter@ostersund.se
Besöksadress: Rådhusgatan 21 i Östersund

Om du har en handläggare på Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen kan hen hjälpa dig att upprätta en ansökan.

Sidan uppdaterad 2024-01-31