Försörjningsstöd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter där vi behöver stöd för att klara vår försörjning. Då går det att ansöka om ekonomiskt bistånd - så kallat försörjningsstöd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli själv­för­sörj­ande så snart som möjligt. Tillsammans med dina andra inkomster ska det täcka kostnaderna för uppehälle och andra utgifter som finns i ett hushåll. Det ekonomiska biståndet är behovsprövat och beslutas och betalas ut av socialtjänsten.

Information om försörjningsstöd

Ansök om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst

Innan du fyller i e-tjänsten är det viktigt att du läser igenom all information på denna sida. Där finns också information hur du gör om du saknar bank-id.

Film: Så här söker du försörjningsstöd

Filmen beskriver vad du behöver tänka på när du söker ekonomiskt bistånd - så kallat försörjningsstöd.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd kan du först göra en förenklad beräkning på Socialstyrelsens webbplats för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Då det är många faktorer i din situation som vägs in i det slutliga beslutet behöver du tänka på att socialtjänstens bedömning kan vara en annan än den du får fram.

Gör en provberäkning av ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänst som du hittar i länken här ovanför. För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs att du och en eventuell medsökande har en e-legitimation, till exempel mobilt bank-ID. Det finns utförlig information om hur du skaffar dig e-legitimation på
www.e-legitimation.se

Om du saknar e-legitimation

Du kan kontakta kommunens Kundcenter som kan svara på dina frågor och skicka en ansökningsblankett till dig om du inte vill eller kan använda e-tjänsten.

Östersunds kommuns Kundcenter

Telefon: 063–14 30 00

Öppettider: måndag–fredag, klockan 08.00–16.00

Besöksadress:
Rådhusgatan 21 i Östersund

Närmaste busshållplats är Östersunds busstation, Östersunds centrum eller Kyrkparken.

Gör din ansökan

 1. När du ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången ska du samla alla handlingar så som kontoutdrag, kontoöversikt, inkomstdeklaration, hyreskontrakt, lönespecifikation, fakturor för de specifika utgifter som du kryssat i att du ansöker om och uppehållstillstånd/arbetstillstånd vid utländskt medborgarskap, och bifoga dessa. Logga in på e-tjänsten med din e-legitimation.
 2. Fyll i e-ansökan, signera med e-legitimation och skicka in den. Om ni är två som söker måste båda personerna signera för att vi ska börja handlägga er ansökan.
 3. När du ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången görs en grundutredning för att ta reda på hur din situation ser ut bland annat vad gäller familj, nätverk, bostad, arbete, hälsa och ekonomi. Vi lägger särskild vikt vid att planera för hur du ska kunna försörja dig själv i framtiden. Socialtjänsten är skyldig enligt lagstiftning att arbeta förebyggande och arbetar utifrån ett så kallat helhetsperspektiv. Därför kan du få frågor som handlar om annat än din ekonomi, till exempel om din och dina barns hälsa, om alkohol- och drogvanor med mera.
 4. Beslut om ekonomiskt bistånd meddelas via Mina sidor. Vårt beslut om att bevilja eller neka dig försörjningsstöd baseras på socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer. Du har rätt att få ett skriftligt beslut där vi motiverar varför du får eller inte får det du ansökt om. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det.
  Så överklagar du beslut som rör dig själv
 5. Du har skyldighet att kontrollera att vi betalat ut rätt summa pengar till dig. Beloppet står angivet i beslutet. Om vi betalar ut en felaktig summa till dig och det är rimligt att anta att du förstått att summan varit felaktig blir du skyldig att betala tillbaka den felaktiga summan.

Det är viktigt att du följer ditt ärende på Mina sidor då det är där meddelanden till dig kring ärendet och beslut kommer att skickas.

Ansökan om försörjningsstöd - steg för steg

Så här går det till att söka försörjningsstöd:

Eget ansvar för försörjning

Du har i första hand ett eget ansvar för din försörjning. Det innebär att du aktivt måste göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv. Är du gift, registrerad partner eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra. Det betyder att alla inkomster och tillgångar i hushållet räknas som gemensamma.

Ekonomiska tillgångar

Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du har utmätning hos Kronofogden behöver du kontakta dem för att se om du har rätt till förhöjt förbehållsbelopp.

Arbetslöshet

Du som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta de arbeten, åtgärder eller utbildningar som du blir erbjuden. Socialtjänsten kan begära att du deltar i arbetsträning eller kompetenshöjande verksamhet.

Nedsatt arbetsförmåga

Om du har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan arbeta eller söka arbete på grund av hälsoskäl ska du ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Förutsättningar – det här begär vi av dig

När vi prövar en ansökan om försörjningsstöd tittar vi på hur din inkomst sett ut de senaste tre månaderna.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa innan du kan få försörjningsstöd.

Att du använder alla möjligheter som finns för att försörja dig själv, till exempel:

 • att du använder dig av de andra ekonomiska förmåner eller ersättningar som finns, som till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, alfakassa, sjukpenning och föräldrapenning
 • att du anmält dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete
 • att du inte sagt nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd som du blivit anvisad till och därmed blivit nekad a-kassa
 • att du inte bor större och dyrare än du behöver
 • Att du om du har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan arbeta eller söka arbete på grund av hälsoskäl ska du ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas bland annat:

 • Lön
 • Bostadsbidrag, underhållsstöd, sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa, aktivitetsersättning, skatteåterbäring,
 • Bankinsättningar, Swish

Vad räknas som tillgångar?

Som tillgångar räknas bland annat:

 • Bil, båt, släp, husvagn, husbil, motorcykel eller moped
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus
 • Arv, gåvor
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Aktier/fonder

Vad kan jag få hjälp med?

Vad kan jag få hjälp med?

Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka de mest grundläggande behoven. Kostnader som ingår i det som kallas riksnormen ingår automatiskt i din ansökan och är;

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygienartiklar
 • barnförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Utöver det som ingår i riksnormen kan du också söka hjälp för exempelvis:

 • hyra
 • el
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • läkarvård/medicin
 • medlemskap för A-kassa

I socialtjänstlagen står att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Om din situation förändras

Alla förändringar i din ekonomiska och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd ska du omgående meddela till din socialsekreterare. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter så att du får mer pengar än du annars skulle haft leder det till återbetalning samt kan vara bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Stickprov

Socialtjänsten gör slumpmässiga stickprovskontroller. Det innebär att du vid löpande månadsansökningar inte behöver lämna in verifikationer på dina utgifter och inkomster. Om din ansökan blir utvald för granskning kommer du behöva uppvisa verifikation på de utgifter och inkomster du uppgett i ansökan.

Det är därför viktigt att du varje månad sparar verifikationen på dina utgifter och att du varje månad uppger korrekta uppgifter. Om du lämnar felaktiga uppgifter eller döljer inkomster och tillgångar kan du bli tvungen att betala tillbaka det bistånd som du har fått. Om vi misstänker att du medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att få ekonomiskt bistånd är vi skyldiga att göra en polisanmälan för misstänkt bedrägeri.

Registrering i socialregistret

När du ansöker om försörjningsstöd kommer du att registreras i socialregistret och en personakt läggs upp. Uppgifter som du lämnat in kommer att dataregistreras i den utsträckning som vi behöver för att kunna administrera, besluta och tillhandahålla kommunala tjänster.

Uppgifterna som registreras är personnummer, namn, adress, civilstånd, familjesammansättning, beräkning av försörjningsstöd, beslutsunderlag samt utbetalningar av ekonomiskt stöd. De journalanteckningar som förs i personakten har du rätt att läsa.

Socialtjänsten har en skyldighet att dokumentera all handläggning som rör dig. Skyldigheten finns till för att trygga att ditt ärende behandlas rättssäkert och lagligt. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller upplevs som kränkande skrivs påpekandet eller dina önskemål om korrigering in i personakten.

Din personakt finns kvar i arkivet i fem år efter sista anteckningen. Efter det sorteras den och förstörs. Om du är född dag 05, 15 eller 25 sparas din personakt för forskningsändamål.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2023-11-24