Frågor och svar om Östersundslänken

Här hittar du svaren på den vanligaste frågorna om Östersundslänken.

Vad är Östersundslänken?

Östersundslänken är en högkvalitativ kollektivtrafiklänk genom Östersunds mest centrala delar. Östersundslänken ska gå mellan Järnvägsstationen i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga punkter i staden. Målet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet av att byta buss för att nå viktiga knutpunkter och öka det kollektiva resandet.

Kan jag fortfarande kliva på och av bussen i centrala Östersund?

Självklart! Både stads- och regionbussarna stannar vid nya ”Hållplats centrum”, som ska ligga vid Kyrkparken och Turistbyrån.

Måste jag stå utomhus och vänta?

Precis som idag beror det på var du står. Vid Hållplats centrum blir det till exempel möjligt att vänta inomhus, med service som både biljettförsäljning och toalett.

Var köper jag biljett?

Precis som idag kan du fortsätta att köpa biljett via Länstrafikens app och hos ombud, till exempel Pressbyrån i Kärnan eller vid järnvägsstationen. Vid Hållplats centrum planerar vi också för resenärsutrymmen med bland annat biljettförsäljning.

Hållplats centrum ska alltså ligga någonstans vid Kyrkparken - planerar ni att förminska parken, eller att bygga där?

Planen är att inte minska på Kyrkparken. Parken har ett stort kulturminnesvärde vilket även är belagt med skydd av Länsstyrelsen.

Kollektivtrafiklänk, betyder det att bilarna inte får köra där?

Kyrkgatan ska i första hand vara en kollektivtrafikgata, där vi satsar på förbättrad framkomlighet för bussar och därmed kortare restider. Men vi ska se över trafikföringen i resten av staden också - varje gata ska få ett tydligare syfte. Idag blandas buss, cykel, gång och biltrafik vilket ger en försämrad framkomlighet. Det är också säkrare att dela upp trafikslagen.

Men om jag bor längs Kyrkgatan, eller behöver ta bilen till Kyrkgatan för att plocka upp någon som kommer med bussen?

Självklart kan de som bor längs Kyrkgatan även fortsättningsvis ta bilen till sina hus eller garage. I anslutning till Hållplats centrum byggs det dessutom särskilda platser där taxi och privatbilar kan hämta och lämna resenärer.

Kommer det att byggas något resecentrum?

Nej vi planerar inte för att bygga något resecentrum.

Ska bussarna börja gå andra tider eller andra sträckor?

Östersundslänken innebär att linjesträckningarna förändras något, därför kan mindre tidsmässiga justeringar behövas på vissa avgångar. Fler turer än idag kommer att gå till sjukhuset och järnvägsstationen. Vi jobbar just nu med planeringen av trafiken och mer information kommer längre fram.

Busstorget upplevs idag av många som en otrygg plats - hur tänker ni kring trygghetsaspekterna för den nya lösningen?

Tryggheten är ett fokusområde för den nya lösningen. Vi har dialog med Destination Östersund och planerar för hur vi ska kunna göra Kyrkgatan och hållplatserna längs Östersundslänken trygga. Det handlar bland annat om utformningen av väntutrymmen, belysning och kameraövervakning.

Hur tänker ni kring tillgängligheten?

Tillgängligheten är naturligtvis jätteviktig. Vi jobbar utifrån Östersunds kommuns tillgänglighetsstrategi "Östersund för alla" och har dialog och samråd ned olika aktörer inom tillgänglighet. Vi har definitivt med tillgänglighetsperspektivet i planeringen av Östersundslänken, ett konkret exempel är att vi planerar för fasta hållplatslägen vilket gör det enkelt för alla att veta varifrån bussen går.

Vad händer med de parkeringar som idag finns längs Kyrkgatan?

Cirka 20 parkeringsplatser längs Kyrkgatan försvinner. Det kan ställas i relation till att det finns cirka 2000 parkeringsplatser i centrala stan, med en beläggningsgrad på cirka 60 procent.

I parallella projekt jobbar vi också med att utveckla parkeringsplatser i centrum. Men det är även viktigt att skapa en attraktiv kollektivtrafik, liksom cykel- och gångmöjligheter - så att de som har nära till centrum ska kunna lämna bilen hemma. Detta kan lätta på parkeringstrycket rejält och därmed öka möjligheten för de som verkligen behöver bilen att hitta centrala parkeringsplatser. Hela projektet är ett led i att klara målsättningen om ett fossilfritt 2030, vilket är förankrat både i Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Vem har ansvar för vad?

Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för tidtabellplaneringen, trafikinformation och biljettförsäljning. Östersunds kommun har ansvaret för hållplatsmiljöer, parkeringar, trafiksäkerhet, gator och vägar.

Hur är det tänkt att kollektivtrafiken ska fungera under byggtiden?

Stadsbussarna kommer till största delen att fungera som vanligt, men vissa perioder kan det eventuellt förekomma störningar. Mer information kommer när det närmar sig byggstart.

Är GIII:s torg fortfarande en del av Östersundslänken?

Nej, i dagsläget planeras Östersundslänken utan att GIII:s torg finns med i den direkta projekteringen.

Hur kommer kollektivtrafiken fungera under byggtiden?

Stadsbussarna kommer till största del att fungera som vanligt, men eventuellt med vissa störningar under vissa skeenden under byggtiden. Mer information kommer när det närmar sig.

Regionbussarna kommer att få en ny tillfällig hållplats vid Rådhuset under byggtiden. Den planeras att vara på plats vid årsskiftet 2021/2022. Det kommer finnas personal- och resenärsutrymmen i anslutning till den tillfälliga hållplatsen.

Eventuellt kommer regionbussarna att få en del mindre justeringar i tidtabell och körvägar under byggtiden, men det är lite för tidigt att säga. Mer information kommer senare om det också.

Sidan uppdaterad 2023-11-06