Kulturhusutredningen

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2023 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder utreda politisk ambitionsnivå vad gäller innehåll, utbud och placering av ett eventuellt kulturhus.

Gitarr

Kommunstyrelsen har utsett en politisk beredningsgrupp vars huvuduppgift är att lämna förslag om ett framtida kulturhus i Östersunds kommun. De ska bland annat presentera ett förslag till fullmäktige om anläggningens innehåll utifrån tidigare redovisade behov, finansieringsalternativ och tidplan.​ 

Arbetet i den parlamentariska gruppen pågår fortfarande och beräknas pågå under 2024.

Gruppen har kommit fram till att prioritera en renovering av Östersunds bibliotek som är nödvändig för att kunna fortsätta den viktiga verksamhet som biblioteket bedriver. Under våren 2024 ska en detaljerad plan för det arbetet presenteras.

Beredningsgruppens gemensamma vision:

Östersunds kommun står bakom att kulturen ska vara fri och oberoende. Kommunen uppdrag är att ge förutsättningar för alla kulturyttringar och att alla medborgare att kunna ta del av dem och själva kunna vara skapande människor. Kommunen ska också ge goda förutsättningar för de professionella kulturskapare som lever i kommunen.

Östersund ska vara en levande kulturstad där kulturutbudet är brett och tillgängligt för alla att ta del av och vara med och skapa. Som samisk förvaltningskommun är det också viktigt att Östersunds kommun arbetar aktivt för att synliggöra och tillgängliggöra samisk kultur och att samiska kulturutövares perspektiv vägs in vid utformning av kulturlokaler. Barn och unga ska vara en särskilt prioriterad grupp när det gäller kommunens kulturutbud. Däri ligger också att kulturskolans verksamhet behöver förstärkas och göras mer tillgänglig för barn och unga i hela kommunen.

Östersund behov av kulturhus innebär inte att alla former av kulturutövning behöver samlas i ett enda hus. Det finns fördelar med att nyttja och rusta redan befintliga lokaler och komplettera med det som saknas. Det befintliga biblioteket behöver renoveras och kan med fördel utvecklas ytterligare. Det finns också behov av en konsthall och en större konsertlokal som uppfyller kraven för akustisk musik.

Läs mer:

Sidan uppdaterad 2024-01-15