Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Arbetsmodellen Skolfam inom familjehemsvården syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma möjligheter att lyckas i skolan som andra barn.

Skolfam är en satsning som ska stärka skolresultaten hos långvarigt familjehemsplacerade barn. Det långsiktiga målet är att barnet ska gå ut årskurs nio med behörighet till gymnasie­skolan.

Varför behövs Skolfam?

Svensk och internationell forskning visar att barn som växer upp i familjehem lämnar skolan med betydligt lägre betyg än sina jämnåriga. Låga eller ofullständiga betyg är en klar riskfaktor. Detta kan innebära försämrade framtidsutsikter.

Till exempel ökar riskerna för att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa, tonårsföräldraskap, suicid och suicidförsök, missbruk, kriminalitet och långvariga försörjningsproblem. Utbildning/skol­fram­gång är den faktor som har visat sig skydda mest mot dessa risker. Och det är också en faktor som är möjlig att påverka. Forskning visar att barn i familjehem som grupp under­presterar i skolan i förhållande till sin egentliga kapacitet.

Kartläggning och insatser

Skolfamteamet består av en psykolog, en specialpedagog, barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare.

Skolfamarbetet inleds med en psykologisk och en pedagogisk kartläggning av barnets styrkor och svårigheter. Tillsammans med skolan och familjehemmet görs sedan en planering för barnet, en så kallad Skolfamplan.

Planen innebär att skolan och Skolfamteamet sätter in de insatser som behövs för att hjälpa barnet. Det kan handla om att hitta rätt svårighetsgrad och rätt inlärningsmetod för barnet eller att upptäcka kunskapsluckor innan hen blivit för stort.

För familjehem kan det handla om att få råd och stöd kring läxläsning, tips om spel som utvecklar barnets språk eller hur man kan använda bildstöd. Efter två år görs en ny kartläggning för att ta reda på om och på vilket sätt resultaten har påverkats.

Du som är barn

Du som är barn och med i Skolfam får regelbundet möjlighet att komma till tals och uttrycka dina åsikter. De vuxna ska både lyssna och ta hänsyn till dina åsikter för att det ska bli så bra som möjligt för dig kring skolarbetet.

Du som är förälder

Du som är förälder har värdefull kunskap om barnet som är viktig att Skolfamteamet får ta del av. Den samlade kunskapen gör det lättare att hitta lösningar och rätt stöd till barnet.

Du som är familjehemsförälder

Du som är familjehemsförälder har en mycket viktig uppgift i att stödja och uppmuntra barnet i skolarbetet. Du kommer att erbjudas stöd av Skolfamteamet kring exempelvis läxläsning och i frågor som rör barnets lärandeutveckling.

Skolfam nationellt

Skolfam är ett arbetssätt som används i flera svenska kommuner, med stöd och samordning från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Många barn som är med i Skolfam har fått bättre studieresultat. Utvärderingar visar att med Skolfam som insats når familjehemsplacerade barn som grupp i stort sett samma gymnasiebehörighet som andra barn.

På Skolfams webbsida hittar du mer information om arbetsmodellen och får tips för både barn, familjehem och skolpersonal.

www.skolfam.se

Sidan uppdaterad 2023-12-20