Nyinstallation av vattenmätare

En vattenmätare monteras på vattenledningen där den kommer in i huset. Vattenmätaren mäter förbrukningen av kranvatten.

Vattenmätaren ägs av Östersunds kommun, men det är du, som fastighetsägare, som ansvarar för att den inte läcker, fryser eller går sönder på annat sätt.

Vi ställer vissa krav för vattenmätaren för att vattenmätaren inte ska skadas och för att den ska vara åtkomlig för avläsning eller utbyte och för att du snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en vattenläcka i fastigheten. När vi installerar eller flyttar vattenmätare hos dig, eller när vi byter vattenmätare hos dig, kontrollerar vi att våra krav uppfylls.

Läs mer om vad som krävs när din vattenmätare ska bytas ut.

Krav

Krav vi ställer på vattenmätarplatsen

När du bygger nytt eller bygger om kontrollerar vi att vattenmätarplatsen uppfyller våra krav:

  • Utrymmet ska vara frostfritt
  • Utrymmet bör tåla vatten och helst ha en golvbrunn
  • Utrymmet ska var tillgängligt och får ej byggas in
  • Det ska vara fritt ovanför, nedanför och framför vattenmätaren enligt skissen nedan
  • Platsen ska vara utformad så att mätaren kan monteras horisontellt

Tag kontakt med en fackman för att ställa i ordning vattenmätarplatsen. Vi godkänner platsen och anordningarna genom att montera en vattenmätare. Kontakta oss när platsen är klar.

Vid om- och nybyggnation ställer vi också krav på konsol och avstängningsventiler (se nedan).

Skiss över en vattenmätarplats med måttangivelser

Måttangivelser i mm

Krav vi ställer på anordningarna för vattenmätaren

När vi installerar ny eller byter vattenmätare hos dig kontrollerar vi att kraven på följande anordningar uppfylls:

  • Vattenmätarplatsen ska ha en vattenmätarkonsol, se bild nedan. Konsolen ska vara dimensionerad efter mätarstorleken - för en villa ska mätaren vara på Q3 2,5 (mätaren kan, som mest, hantera ett flöde på 2,5 m³/tim)
  • Vattenmätarplatsen ska ha två avstängningsventiler, se bild nedan. Ventiler av typen LK580 godkänner vi inte eftersom de har orsakat läckage och omfattande vattenskador.

Det är du, som fastighetsägare, som bekostar och ansvarar för dessa anordningar. Anlita en fackman så att arbetet blir korrekt utfört.

Kommunen får inte rekommendera någon alternativ ventil. Prata med rörmokaren.

Den icke godkända ventilen LK 580

Den icke godkända ventilen LK580

En vattenmätare installerad i konsol och med två avstängningsventiler

Varför vi ställer dessa krav på anordningarna

En vattenmätare ska vara monterad med två fungerande avstängningsventiler - en på vardera sida. Det ska var lätt att öppna och stänga ventilerna. Det är viktigt, inte minst för dig själv, så att du snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell översvämning. Det sista du önskar dig då, är avstängningsventiler som inte fungerar. Ventiler av typen LK580 (även kallade champagnekorkar) bör skyndsamt bytas ut.

Vattenmätaren ska vara förankrad i vägg. En vattenmätarkonsol underlättar bytet av vattenmätaren för kopplingshylsan är justerbar.

Enligt § 6 i "Allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA" ska fastighetsägaren "bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt." Som huvudman för den allmänna VA-anläggningen äger vi rätten att bestämma vad som erfordras. Utifrån vår yrkeskompetens och erfarenhet har vi beslutat att alla vattenmätare i Östersund ska vara monterade med två fungerande ventiler och i en vattenmätarkonsol med skjutbar kopplingshylsa.

Sidan uppdaterad 2024-03-05