Djur som stör

Här hittar du information om de vanligaste djuren som kan orsaka störningar och vad kommunen gör i sådana ärenden.

Det är svårt att ge ett entydigt svar på vem man ska kontakta om ärenden där djur orsakar en störning. Det beror mycket på var störningen sker, vilken typ av djur det handlar om och vilken typ av störning det rör sig om.

Djurägaren har ett stort ansvar

Generellt kan man säga att det alltid är fastighetsägaren (markägaren), eller djurägaren om det handlar om tamdjur, som är ansvarig för att se till så djur inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Kommunen har dock ansvaret för att se till så att djurägare förvarar och sköter sina djur på ett sätt som gör att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning kan därför ibland utreda och bedöma om en störning från djur är så pass allvarlig att den utgör en olägenhet i lagens mening.

Katt- och hundhållning regleras både i lagen om tillsyn av hund och katt, och i de lokala ordningsföreskrifterna för Östersunds kommun. Det är polisen som är ansvarig för att se till så de lokala ordningsföreskrifterna följs, och polisen kan också bötfälla brott mot föreskrifterna.

Vem ska jag vända mig till om jag störs av djur?

Om du upplever störningar från djur ska du i första hand alltid kontakta djurägaren eller fastighetsägaren och berätta om problemet du upplever. Djurägaren eller fastighetsägaren måste sedan få tid på sig att försöka komma tillrätta med problemet.

Kommunen har två typer av ansvar för störningar från djur - dels äger kommunen fastigheter, och har då ett ansvar som vilken annan fastighetsägare som helst. Kommunen har också myndighetsansvar för att se till så företag och enskilda medborgare följer Miljöbalkens lagar.

Har du redan talat med djurägaren eller fastighetsägaren och det inte hjälpt kan du göra en så kallad olägenhetsanmälan.

Vi utreder då om störningen är så pass stor att den i lagens mening kan sägas vara en olägenhet. Generellt är det sällan störningar från djur bedöms vara så allvarliga. En olägenhet är enligt lagen en störning som i medicinsk eller hygienisk mening påverkar människors hälsa negativt.

Anmäl olägenhet via e-tjänsten Bostadsklagomål

Vilka regler gäller för olika typer av djur?

Hundar

Hundägare är skyldiga enligt lag att se till så hunden inte orsakar olägenhet för andra människors hälsa, till exempel genom att hunden skäller mycket.

Det är lagen om tillsyn av hundar och katter, samt de lokala ordningsföreskrifterna för Östersunds kommun som reglerar vad som gäller för hundhållning inom olika områden i kommunen.

Läs mer om de lokala ordningsföreskrifterna för Östersunds kommun.

Hundar som är aggressiva, springer lösa eller skäller

Lösspringande eller aggressiva hundar är ett polisärende. Ring 114 14 om du stöter på sådana.

Skällande hundar kan störa närboende och du som är djurägare ska visa hänsyn.

Om du störs av till exempel en skällande hund - prata i första hand med djurägaren eller fastighetsägaren och försök komma fram till en lösning. Ge också djurägaren eller fastighetsägaren tid att komma tillrätta med problemet.

Om detta inte löser saken kan du göra en olägenhetsanmälan till kommunen. Vi gör då en bedömning om huruvida störningen är så pass allvarlig att den utgör en olägenhet - det vill säga om störningen ur medicinsk och hygienisk synpunkt kan sägas påverka människors hälsa på ett negativt sätt. Då kan vi besluta om att djurägaren ska åtgärda problemet.

Anmäl olägenhet via e-tjänsten Bostadsklagomål

Hundbajs

Hundägare är, enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Östersunds kommun, skyldiga att plocka bort bajs efter sina hundar inom följande områden:

 • Gatumark
 • Gångbanor
 • Cykelvägar
 • Torg
 • Anlagda parker och grönytor där gräset klipps regelbundet
 • Särskilt iordningsställda lekplatser, skidbackar, kälkbackar, elljusspår och motionsspår

Måste man koppla hunden?

Enligt lagen ska hundägaren ha sådan kontroll över hunden att det motsvaras av ett koppel. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Östersunds kommun ska man dock hålla sin hund kopplad inom följande områden:

 • På försäljningsplats för torghandel medan torghandel pågår
 • På begravningsplatser
 • På offentliga platser medan offentlig tillställning pågår
 • I preparerade skidbackar, kälkbackar, motionsspår och elljusspår
 • I parker och planteringar mellan den 1 maj och den 15 september

I bilaga 1 till de lokala ordningsföreskrifterna kan du läsa mer om vilka områden som kommunen specificerat som begravningsplatser, preparerade friluftsområden och liknande.

Katter

Om du störs av katter ska du alltid i första hand kontakta den som äger katten, om du vet vem det är.

Kattägares skyldigheter

Du som äger en katt är enligt lagen är skyldig att se till din katt på ett sådant sätt att den inte orsakar skador eller det som i lagen kallas "avsevärda olägenheter". Visa hänsyn för dina grannar, fråga dem om din utekatt orsakar störningar!

Enligt de lokala föreskrifterna för Östersunds kommun ska kattens ägare eller den som tar hand om en katt se till att kattens ägare är identifierbar genom öronmärkning eller halsband. Polisen är tillsynsmyndighet för detta.

Det är lagen om tillsyn av hundar och katter, samt de lokala ordningsföreskrifterna för Östersunds kommun som fastställer vilka regler som gäller för katthållning i kommunen och vem ansvaret ligger på.

Ovälkommen katt på tomt eller i bostad

Katter får röra sig fritt utomhus. Domstol har fastslagit att katter som vistas eller gör sina behov på annans tomt normalt inte utgör en olägenhet. Det gäller även katter som tar sig in i bostäder genom öppna dörrar eller fönster. Generellt är det därför mycket sällan kommunen kan göra något när det gäller sådana störningar från katter.

Om du upplever att en katt stör dig genom att exempelvis kissa på din tomt eller ta sig in i din bostad är du själv ansvarig för att freda dig. Det kan du göra genom att till exempel stänga dörrar och fönster och försöka jaga bort katten från tomten.

Prata också med djurägaren om du vet vem det är, ofta vet dessa inte om att deras djur stör någon annan.

Tips för att göra katten ovillig att komma till din tomt:

 • Spreja vatten på katten med blomspruta eller liknande om den kommer till platser där du inte vill att den ska vara (använd aldrig hett vatten eller högtryckstvätt, det kan skada katten!)
 • Om katten urinmarkerar på altaner eller annan olämplig plats finns det särskilda sprejer och andra medel man kan köpa i djuraffären eller hos veterinär för att få katten att sluta med det.
 • Katter ogillar ofta citrusfrukter - pröva lägg ut apelsin- eller citronskal i rabatten eller på altanen.
 • Var uthållig - det tar tid att få katten att ändra beteende!

Kom ihåg att du aldrig får skada någon annans katt, även om den vistas eller förorenar på din tomt!

Anmäla katt som olägenhet?

Om problemen är mycket stora, så stora att störningen inverkar negativt på människors hälsa i medicinsk eller hygienisk mening, kan det röra sig om det som i lagen kallas en olägenhet.

Kattfrågan har dock varit uppe i domstol tidigare och man har där beslutat att ansvaret för att freda sig ligger hos den som äger den fastighet där störningen förekommer.

Det är därför mycket sällan kommunen kan göra något för dig som störs av en katt på något sätt. Vi rekommenderar att du pratar med djurets ägare, förhoppningsvis kan ni gemensamt komma fram till en lösning.

​Förvildade eller övergivna katter

I Sverige finns inga vildkatter, men däremot förvildade tamkatter. Sådana katter far ofta illa - om du ser eller hittar en katt som verkar förvildad eller övergiven kan du kontakta länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsen i Jämtlands webbplats.

Tänk på att om du börjar mata en förvildad katt ses du som dess ägare, och då har du också ett ägaransvar enligt lagen om tillsyn av hundar och katter.

Som markägare (jakträttsinnehavare) har du rätt av avliva en herrelös katt, men tänk på att du ska vara helt säker på att katten verkligen inte har någon ägare! Tänk också på att du måste avliva katten på ett humant sätt.

Du kan läsa mer om detta under rubriken "Djur" på Jordbruksverkets webbplats. För att skjuta en katt i tättbebyggt område behöver du dessutom polisens tillstånd.

Fåglar

Fåglar är normalt inget som kommunen gör något åt.

Om problemet med fåglar beror på någon matar, aktivt lockar till sig fåglar eller liknande och det skapar en olägenhet så kan du kontakta kommunen.

Om du upplever störningar från fåglar i allmänhet ska dui första hand alltid kontakta den som äger fastigheten. Det är den personen som enligt lagen är ansvarig för att komma tillrätta med problemet.

Upplever ​du att fåglar stör på ett eller annat sätt ska du:

 • Ta reda på vem som äger fastigheten, ta kontakt med denne och berätta om problemet.

Vad kan jag själv göra åt fåglar som stör?

Östersunds kommun får ibland frågor om vi kan skjuta de fåglar som orsakar störningar för människor. Att skjuta fåglarna är normalt inte en lösning som hjälper mer än på kort sikt. Det flyttar snabbt in nya fåglar.

Östersunds kommun har i dagsläget ingen kommunal skytt som man kan anlita. Vi rekommenderar istället att du tar kontakt med en professionell skadedjursbekämpare. Observera att kommunen inte står för kostnaderna för detta.

Det bästa är att arbeta förebyggande och göra det svårare för fåglarna att slå sig ner och bygga bon. Det kan man göra tidigt på vårvintern, i februari eller mars.

 • Se till så fåglarna inte har tillgång till material att bygga bon av, som kvistar, grenar och annat löst.
 • Ta bort förra årets fågelbon från hängrännor och tak (man kan anlita professionella skadedjursbekämpare som är vana vid takarbete om man inte vill klättra själv).
 • Sätt upp roterande eller reflekterande skyltar eller andra anordningar som kan skrämma bort fåglarna.
 • Sätt upp nät, piggar, vajrar eller liknande så att fåglarna inte kommer åt att bygga bon på tak och vid skorstenar.

Se också till så soptunnor på fastigheten har lock eller på annat sätt är oåtkomliga för fåglarna. Soppåsar på marken sliter fåglarna lätt sönder och de lär sig snabbt att hitta mat på detta sätt.​

Prata gärna med de boende/grannarna och be dem undvika att mata småfåglar, eftersom större fåglar också söker sig dit då. Undvik speciellt att mata fåglar på gator, torg och i parker. Det finns speciella fröautomater och fågelbord som är anpassade till småfåglar. Det är bättre än att till exempel lägga ut brödsmulor direkt på marken.

Ingen fågelinfluensa i Jämtland hösten 2023

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt - SVA, finns ingen fågelinfluensa bland vilda fåglar i Jämtland. Smittläget för fågelinfluensa är dock föränderligt och förändras över säsong och mellan säsonger. SVA övervakar sjukdomen kontinuerligt genom provtagning av tamfåglar. De undersöker också vilda fåglar som hittas sjuka och döda i naturen.

Läs mer om smittläget i Sverige bland vilda fåglar på SVA:s hemsida

Ta inte i sjuka eller döda fåglar utan handskar.

Läs mer om hur du ska hantera döda fåglar på Jordbruksverkets hemsida

Vilda djur som skabbrävar, grävlingar, rådjur

Fastighetsägare har ett stort ansvar för att ta itu med djur som stör. Skabbrävar, grävlingar och andra djur som riskerar att sprida smitta eller orsaka skada är fastighetsägaren därmed själv ansvarig för att ta hand om.

Om du har jakträtt på området har du rätt att avliva ett sjukt eller skadat djur, men tänk på att du måste ha polisens tillstånd om du ska skjuta inom detaljplanerat område.

Du kan läsa mer om vilket ansvar fastighetsägare har på sidan Miljö- och hälsoskydd för företag och fastighetsägare.

Råd om vilda djur som grävlingar och ormar på tomter hittar du på Naturvårdsverkets webbplats, klicka på "Vår natur".

Om djuret finns på kommunens mark ska du höra av dig direkt till kommunen. Vi har ett ansvar för våra fastigheter, precis som vilken annan fastighetsägare som helst. Störningar från djur som finns på mark som inte kommunen äger kan vi dock inte göra något åt.

Skadade, sjuka eller döda vilda djur

Om du hittar eller ser ett djur som är skadat eller uppenbart sjukt ska du kontakta Polisen på 114 14. Anmäl också alltid till Polisen om du avlivat ett djur som inte får jagas. Mer information kan du få på Naturvårdsverkets webbplats. Där kan du också läsa om trafikolyckor med vilt och om regler för skyddsjakt.

Ibland påträffar man döda djur i skog och mark, vilket är normalt. Det är markägaren som är ansvarig för att till exempel avlägsna kadaver.

Statens vilt

Vissa djur faller dock under kategorin "statens vilt" och tillfaller därför staten när de dör eller skadas. Det gäller till exempel björn, varg, järv och ett antal fågelarter. Du kan läsa mer om vilka djur som räknas som statligt vilt i paragraf 33 i Jaktförordningen.

Felanmäl vilda djur och fåglar i stan

Vilda djur och fåglar på gator, torg eller i parker kan du felanmäla.
Vad är en felanmälan?

Illustration på nedklottrad parkbänk, vintercyklist, knäckt trädgren mot en kartbakgrund.

Klicka på bilden för att komma till Felanmälan

Sidan uppdaterad 2023-08-08