Träd och växter nära dig

Parksallat  som är på väg att smita ut ur en trädgård

Den invasiva växten parksallat är på väg att smita ut från en trädgård.

Många fastighetsägare är granne med kommunens grönområden. Här kan du läsa om det som gäller oss grannar emellan.

Skylt med texten Dumpa inte ditt trädgårdsavfall här. Lämna det på en återvinningscentral i stället. Förpacka invasiva växter i säckar.

Skylt som vi sätter upp där vi ser dumpat trädgårdsavfall

Vi har problem med dumpat trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som dumpas i parker, dungar och stadsnära skogar förstör och förfular värdefulla gröna stråk i stadsmiljön. Naturliga miljöer förstörs, brännässlor gynnas och invasiva växter sprids.

Nedskräpning är förbjudet

Jord, ogräsrens, gräsklipp, grenar och kvistar räknas som avfall - trädgårdsavfall. Och avfall som slängs på fel ställe räknas som nedskräpning och det är förbjudet.

Läs mer om vad lagen säger om nedskräpning på Håll Sverige Rents hemsida

Dumpa inte ditt trädgårdsavfall i parker eller dungar

Lämna på en återvinningscentral

Östersunds kommun har återvinningscentraler i Odenskog, i Brunflo och i Lit.

Har du invasiva växter i ditt trädgårdsavfall? Alla tre återvinningscentralerna tar emot invasiva växter. Men växterna ska vara förpackade i förslutna plastsäckar - även under transport.

Hitta närmaste återvinningscentral och se öppettiderna

Eller anlägg en kompost i din trädgård i stället!

Återbruka ditt trädgårdsavfall genom att kompostera det i din egen trädgård. I en kompost blir ditt trädgårdsavfall ny, mullrik jord. Det är mycket lättare att lägga jord, löv och annat på den egna komposten, än att släpa iväg trädgårdsavfall och släpa hem nya jordsäckar.

Varför hör inte trädgårdsavfall hemma i parker och dungar?

Läs mer om hur fel det blir med dumpat trädgårdsavfall

Har du invasiva växter i din trädgård?

Främmande växter som människan har fört hit från andra delar av världen, kan vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Vi kallar dem invasiva arter. De hör inte hemma i vår natur och de tränger ut våra inhemska växter och kan lätt ta över hela områden. Vissa invasiva växter har du, som fastighetsägare, ett lagstadgat ansvar att bekämpa.

Läs mer om invasiva växter och vilka växter som du, som fastighetsägare, har ett ansvar att bekämpa

Önskemål om trädfällning

Träd och buskar på kommunal mark

Vi blir ibland kontaktade med önskemål om att ta ner träd som står på kommunal mark och som är till förtret för våra grannar. Kommunen är dock mycket restriktiv med att fälla friska träd. Träden har ofta höga estetiska eller ekologiska värden. De fyller en funktion i landskapsbilden och i det ekologiska samspelet. En trädfällning kan också ge andra negativa effekter, till exempel att sly börjar växa på markytan istället.

Enligt ett politiskt beslut tar vi, i vår bedömning av önskemål om trädfällning, inte hänsyn till om trädet

  • fäller löv och barr på privat mark
  • står i vägen för paraboler eller stör TV-mottagningen
  • skuggar uteplats eller liknande
  • skymmer utsikt

Om träd eller annan växtlighet sträcker sig in över din privata tomt kan du göra en felanmälan.

Farliga träd

Träd eller grova grenar som riskerar att falla kan innebära en fara, Samma sak är det med träd, buskar och häckar som inkräktar på gaturummet. Gångtrafikanter trängs ut i gatan av yviga häckar och cyklister kan slå huvudet i låga grenar. Sådan växtlighet vill vi ha vetskap om.

Gör gärna en felanmälan!

Tänker du fälla träd på egen tomt?

Tänk på att träd, även på privat mark, kan vara skyddade i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det kan, till exempel, vara träd som utgör ett värdefullt inslag i den bebyggda miljön.

Kontrollera om dina träd är skyddade enligt detaljplanen i
e-tjänsten Bygg - Gällande detaljplaner

Har dina träd ett skydd i detaljplanen, måste du 
ansöka om marklov

Trädalléer har ett särskilt skydd

Trädalléer har ett särskilt naturvärde. En allé ska bestå av minst fem lövträd som är planterade i en enkel eller dubbel rad av träd för att omfattas av skyddsbestämmelserna. Träden ska till övervägande del bestå av vuxna träd, det innebär att mer än hälften av träden ska vara vuxna.

Läs mer om biotopskydd och sök dispens på Länsstyrelsens hemsida

Hjälp oss att inventera träden!

Östersunds kommun har låtit kartlägga träden i staden och kommunens tätorter som en del i ett digitalt projekt - Trädkartan . Nu behöver vi din hjälp för att samla in ännu mer information om alla våra träd; både kommunala och privata! Berätta om dina egna träd, gå ut och inventera, eller spela trädbingo för att inventera på ett lite roligare sätt.

Läs mer om trädkartan

Trafikfarliga träd, buskar och häckar

Träd, buskar och häckar som inkräktar på gaturummet utgör en trafikfara. Cyklister slår huvudet i grova grenar, gångtrafikanter trängs ut i gatan av vildvuxna häckar och gatlyktor skyms av yviga trädkronor.

Läs vad som gäller för trafikfarliga träd, häckar och buskar

Trafikfarlig växtlighet vill vi ha vetskap om. Gör gärna en felanmälan!

Felanmälan av utemiljön

Har du sett något fel på gator, torg eller i parker? Något som saknas eller är trasigt? Gör en felanmälan

Vad är en felanmälan?

Illustration på nedklottrad parkbänk, vintercyklist, knäckt trädgren mot en kartbakgrund.

Klicka på bilden för att felanmäla

Fridlysta växter

Skogsbacke med blåsippor

Blåsippor

Cirka 300 av de kända växtarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Till exempel är alla orkidéer fridlysta. I Jämtlands län är dessutom gulsippa, skogsklocka och skäggklocka fridlysta. Fridlysning är ett skydd för sällsynta arter. Det innebär att man inte får plocka de fridlysta växterna och heller inte gräva upp dem eller förstöra deras livsbetingelser på annat sätt.

Läs mer om fridlysta växter på Naturvårdsverkets hemsida

Dispens från fridlysning

Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantningsmiljöer och viloplatser. Men du kan söka dispens för att utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning och om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.

Läs mer om hur du söker dispens från fridlysningen på Länsstyrelsens hemsida.

Sidan uppdaterad 2024-04-15