Projektets undersökningar - Östersund - en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Här hittar du de undersökningar som Projekt åldrandevänlig kommun har genomfört.

Resultat – medborgar­dialoger/­fokusgrupps­intervjuer med personer över 18 år som har fysiska, psykiska/­neuro­psykiatriska respektive intellektuella funktions­nedsättningar

Under oktober-december 2021 har Östersunds kommun genomfört ett antal medborgardialoger och fokusgruppsintervjuer riktat till personer över 18 år som har fysiska, psykiska/neuropsykiatriska respektive intellektuella funktionsnedsättningar. Syftet har varit att få mer information om hur de upplever att det är att leva i Östersund.

Nedan finns sammanfattningar av resultatet från dessa dialoger.

Sammanställning - resultat medborgardialog SRF 19 oktober Pdf, 314.9 kB.

Sammanställning - resultat fokusgruppsintervju personer med psykisk ohälsa-NPF 22-25 oktober Pdf, 302.9 kB.

Sammanställning - resultat personer med olika fysiska funktionsnedsättningar Pdf, 312.6 kB.

Sammanställning - resultat fokusgruppsintervju intellektuell funktionsnedsättning 24 november Pdf, 279 kB.

Resultat – medborgardialoger med personer över 65 år

Under oktober-november 2021 har Östersunds kommun genomfört fem medborgardialoger med medborgare över 65 år för att få veta mer om hur de upplever att det är att leva i Östersund.

Medborgardialogerna hölls i områdena Hornsberg, Körfältet, Centrala stan, Lit och Odensala. Vid dialogerna diskuterade medborgare och politiker områdena utemiljöer, busstrafik, bostäder, social gemenskap, medborgarinflytande och samhällsstöd och service.

Nedan finns sammanfattningar av resultatet från respektive dialog.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Hornsbergskyrkan 12 oktober Pdf, 247.6 kB.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Körfältet 13 oktober Pdf, 252.1 kB.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Mötesplats Prästgatan 58 - 15 oktober Pdf, 210.9 kB.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Lit 2 november Pdf, 336.2 kB.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Odensalakyrkan 3 november Pdf, 234 kB.

Resultat – telefonintervjuer hem­tjänst­användare 65+”

Under oktober-december 2020 tillfrågades ett antal medborgare över 65 år som använder hemtjänst om de ville medverka i en telefonintervju om hur de upplever exempelvis utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, information samt samhällsstöd och service. 45 personer valde att delta i undersökningen och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Nedan kan du ta del av rapporten och tillhörande bilagor.

Delrapport - telefonintervjuer med hemtjänstanvändare 65+ slutlig version inklusive bilagor Pdf, 733.8 kB.

Resultat – enkätundersökning 65+

Under maj-juni månad 2020 skickade Östersunds kommun ut en enkät i pappersform till 1 500 slumpmässigt utvalda personer över 65 år i kommunen. Enkäten innehöll frågor om hur äldre upplever exempelvis utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, information samt samhällsstöd och service. 1 030 personer besvarade enkäten och resultatet av enkätundersökningen har nu sammanställts.

Nedan finns den aktuella delrapporten och tillhörande bilagor.

Delrapport - Enkätundersökning om förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt åldrande för äldre 65+ i Östersunds kommun Pdf, 3.3 MB.

Resultat – enkätundersökning personer med funktionsnedsättningar 18+

Under perioden 10 februari-15 april 2021 genomförde Östersunds kommun en enkätundersökning riktad till medborgare med funktionsnedsättningar över 18 år.

Syftet var att få kunskap om hur personer med funktionsnedsättningar upplever att det är att leva i Östersund.

Enkäten innehöll frågor om exempelvis utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, information samt samhällsstöd och service.

120 personer besvarade enkäten och resultatet av undersökningen har nu sammanställts.

Nedan kan du ta del av den aktuella delrapporten och tillhörande bilagor.

Länk till dokumentet Delrapport - Enkätundersökning personer med funktionsnedsättningar 18+ i Östersunds kommun Pdf, 1.5 MB.

Länk till sidan Delrapport - Enkätundersökning personer med funktionsnedsättningar 18+ i Östersunds kommun (tillgänglighetsanpassad information i webbformat)

Resultat – enkätundersökning personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+

Under april-maj månad 2021 genomfördes en enkätundersökning riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+ som bor i LSS-bostad eller ordinärt boende i Östersunds kommun och som har någon insats av Vård- och omsorgsförvaltningen. En enkät med 13 frågor och bildstöd utformades med stöd av Vård- och omsorgsförvaltningens stödpedagoger.

130 av de tillfrågade medborgarna valde att medverka i undersökningen och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Länk till dokumentet Delrapport – enkätundersökning personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+ i Östersunds kommun (inklusive bilagor) Pdf, 1.1 MB.

Resultat – Färdtjänstundersökning medborgare 18-64 år

Under februari-april månad 2021 tillfrågades 280 medborgare i åldern 18-64 år i Östersunds kommun om de ville delta i en telefonintervju eller enkätundersökning om hur de upplever att använda färdtjänst. De olika undersökningarna omfattade frågor om beställning, punktlighet, bemötande, trygghet, tillgänglighet samt priser för färdtjänst.

65 av de tillfrågade medborgarna valde att medverka i någon av undersökningarna och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Delrapporten och tillhörande bilagor

Delrapport: Undersökning med färdtjänstanvändare 18–64 år i Östersunds kommun Pdf, 977.7 kB.

Resultat – färdtjänstintervjuer 65+

Under november-december månad 2020 tillfrågades 180 medborgare över 65 år i Östersunds kommun om de ville delta i en telefonintervju om hur de upplever att använda färdtjänst. Telefonintervjun omfattade frågor om beställning, punktlighet, bemötande, trygghet, tillgänglighet samt priser för färdtjänst.

54 av de tillfrågade medborgarna valde att medverka i undersökningen och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Delrapporten och tillhörande bilagor

Delrapport – telefonintervjuer med färdtjänstanvändare 65+ Pdf, 527.4 kB.

Bilaga 1 – Informationsbrev och anmälningsblankett Pdf, 189.1 kB.

Bilaga 2 – Mall för telefonintervjuer - färdtjänst Pdf, 151.8 kB.

Sidan uppdaterad 2024-02-20