Östersund - en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Östersunds kommun vill förbättra möjligheterna för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva hälso­samma och självständiga liv med ökad delaktighet i samhälls­frågor. Här hittar du information om hur arbetet med att bli en mer åldrandevänlig kommun är upplagt.

Somrig bild från gågatan i Östersund med många människor. Mitt i bilden står ett leende äldre par.

Som ett led i arbetet har Östersunds kommun blivit medlem i Världshälso­organisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och samhällen - AFCC (Age-friendly cities and communities). Nätverket består av över 1 400 städer/kommuner i mer än 50 länder runt om i världen.

Östersunds medlemskap i WHO-nätverket är ett långsiktigt utvecklingsarbete, men kommunen började med att driva arbetet som ett projekt under år 2020-2022.

Under rubriken ”Projekt åldrandevänlig kommun” nedan hittar du närmare information om projektets upplägg och resultat.

Projektet är nu avslutat och det fortsatta arbetet blir en del av alla nämnders och förvaltningars löpande verksamhet med utgångpunkt från styrdokumenten ”Strategi för ett Östersund för alla” och ”Handlingsplan för ett Östersund för alla 2023-2027”.

Projekt åldrandevänlig kommun

Om projektet

Kommunfullmäktige gav år 2020 kommunens nämnder och förvaltningar ett gemensamt uppdrag att påbörja arbetet med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun. Uppdraget har genomförts som ett projekt under år 2020–2022.

Projektets upplägg

WHO har identifierat åtta fokusområden som kan bidra till att skapa åldrandevänliga städer och samhällen (AFCC):

  1. Utemiljöer och allmänna byggnader
  2. Transporter
  3. Bostäder
  4. Social gemenskap och delaktighet
  5. Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering)
  6. Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande
  7. Information och kommunikation
  8. Samhällsstöd och service

Projektet inleddes med att kommunen genomförde en nulägesanalys av hur äldre och personer med funktionsnedsättningar upplevde dessa åtta områden. Flera olika insamlingsmetoder användes för att fånga medborgarnas perspektiv - till exempel enkätundersökningar, telefonintervjuer, medborgardialoger och fokusgruppsintervjuer.

Med utgångspunkt från nulägesanalysens resultat utformades därefter ett strategidokument och en flerårig handlingsplan om vad som ska genomföras under den kommande mandatperioden. Du hittar strategidokument och handlingsplan under rubrik ”Projektets resultat” längre ned.

Genom att förbättra de ovanstående åtta områdena för äldre och personer med funktionsnedsättning säkerställer kommunen även viktiga delar i FN:s konventioner för mänskliga rättigheter.

Vad görs redan?

Det pågår redan mycket utvecklingsarbete i Östersunds kommun kopplat till WHO:s åtta fokusområden samt det hälsofrämjande arbetet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Här nedan ser du exempel på aktiviteter som pågår inom respektive fokusområde.

Utemiljöer

Tillgängliga parker, trottoarer, övergångsställen, offentliga byggnader och toaletter. Det är exempel på viktiga bitar för en tillgänglig utemiljö.

Parker och grönområden
Idrott, fritid och friluftsliv
Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer (forskningsprojekt)
Trygghet och brottsförebyggande arbete
Snö och halka
Felanmälan trafik och gator

Bostäder

Standarden på bostaden, möjlighet att få bostadsanpassning och andra former av stöd och service i hemmet eller närområdet. Det är viktiga förutsättningar för tillgängliga och trygga bostäder.

Vård- och omsorgsnämndens program för boplanering
Bo bra på äldre dar
Bostadsanpassning

Respekt och social tillhörighet

Respekt och social tillhörighet innebär att motverka diskriminering i olika former. Det handlar till exempel om hur målgrupperna framställs i media och om målgruppernas perspektiv efterfrågas av offentliga och kommersiella aktörer. Det handlar också om möjligheten att använda tjänster eller delta i olika evenemang trots svag ekonomi.

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Information och kommunikation

Information och kommunikation handlar om tillgången till samhällsinformation utifrån olika personers förutsättningar. Till exempel om man använder klarspråk, att det finns tillgängliga talsvarstjänster och att det finns tillgång till information i skrift eller telefon om man inte kan använda datorer/internet.

Klarspråk
Digital hemguide
Kontakta oss om brister i tillgängligheten på kommunens webbplats

Transporter

Tillgängliga och trygga transporter handlar om allt från bemötande, tydlig information och rimliga priser till utformning av hållplatser, stationer och vägar.

Färdtjänst
Kollektivtrafik
Utvecklingsprojekt – Östersundslänken

Social gemenskap och delaktighet

Social delaktighet handlar till exempel om tillgång till lokala mötesplatser och aktiviteter som främjar möten mellan människor med olika intressen och olika åldrar. Det handlar också om uppsökande verksamhet i syfte att motverka social isolering.

Mötesplatser och lokaler
Fritid och rekreation
Föreningsliv
Bibliotek
Rätt från början – metoder för medskapande utformning (Vinnovaprojekt=)

Sysselsättning och medborgarinflytande

Sysselsättning och medborgarinflytande handlar bland annat om möjligheter att arbeta eller göra frivilliginsatser. Här ingår också att det ska vara tillgängliga arbetsplatser och finnas möjligheter till att medverka i beslutande och rådgivande organ.

Frivilliguppdrag
Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Samiskt samråd
Daglig verksamhet

Samhällsstöd och service

I samhällsstöd och service ingår bland annat utbudet av kommunal service och olika hälso- och sjukvårdsinsatser för att förebygga ohälsa. Det handlar också om det finns tillgängliga hälsocentraler och tillgång till olika former av kommersiell service i närområdet.

Hälsofrämjande seniorträffar och förebyggande säkerhetsbesök
Fysisk aktivitet – Träningsfilmer och annan hjälp
Säkra steg (forskningsprojekt)
Anhörigstöd
Hjälp i hemmet
Funktionsnedsättning

Sidan uppdaterad 2024-02-20