Östersund - en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Östersunds kommun vill förbättra möjligheterna för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva hälsosamma och självständiga liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Här hittar du information om hur arbetet med att bli en mer åldrandevänlig kommun är upplagt.

Somrig bild från gågatan i Östersund med många människor. Mitt i bilden står ett leende äldre par.

Som ett led i arbetet har Östersunds kommun blivit medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och samhällen - AFCC (Age-friendly cities and communities). Nätverket består av över 1 000 städer/kommuner i mer än 40 länder runt om i världen.

Östersunds medlemskap i WHO-nätverket är ett långsiktigt utvecklingsarbete, men kommunen börjar med att driva arbetet som ett projekt.

Under perioden maj-juni har medorgare som är över 65 år haft möjlighet att besvara en enkät med frågor om hur de upplever livet i Östersund. En sammanställning av svaren kommer att presenteras här på hemsidan i slutet av september.

Mer om projektet

Kommunfullmäktige har gett kommunens nämnder och förvaltningar ett gemensamt uppdrag att påbörja arbetet med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun. Uppdraget kommer att genomföras som ett projekt under 2020–2022.

WHO har identifierat åtta fokusområden som kan bidra till att skapa åldrandevänliga städer och samhällen (AFCC):

  1. Utemiljöer och allmänna byggnader
  2. Transporter
  3. Bostäder
  4. Social gemenskap och delaktighet
  5. Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering)
  6. Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande
  7. Information och kommunikation
  8. Samhällsstöd och service

Projektet börjar med att kommunen gör en nulägesanalys av hur äldre och personer med funktionsnedsättningar upplever dessa åtta områden idag. Flera olika insamlingsmetoder kommer att användas för att fånga medborgarnas perspektiv - till exempel enkäten som du kan läsa mer om under rubriken här nedan.

Kommunen kommer också hålla intervjuer och bjuda in till öppna dialogmöten när det åter är möjligt. När nulägesanalysen är klar ska kommunen ta fram en flerårig handlingsplan för de områden som behöver utvecklas.

Genom att förbättra de ovanstående åtta områdena för äldre och personer med funktionsnedsättningar säkerställer kommunen även viktiga delar i FN:s konventioner för mänskliga rättigheter.

Drygt 1 000 personer har besvarat enkät riktad till äldre över 65 år

Under maj-juni månad 2020 skickade Östersunds kommun ut en enkät i pappersform till 1 500 slumpmässigt utvalda personer över 65 år i kommunen. Enkäten innehöll frågor om hur äldre upplever exempelvis utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, information samt samhällsstöd och service.

Alla som fyllt 65 år och bor i Östersunds kommun hade också möjlighet att svara på enkäten i digital form - även de som inte fick den hemskickad. Drygt 1 000 personer besvarade enkäten. En sammanställning av svaren kommer att presenteras på den här sidan i slutet av september.

Vad görs redan?

Det pågår redan mycket utvecklingsarbete i Östersunds kommun kopplat till WHO:s åtta fokusområden samt det hälsofrämjande arbetet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Här nedan ser du exempel på aktiviteter som pågår inom respektive fokusområde.

Utemiljöer

Tillgängliga parker, trottoarer, övergångsställen, offentliga byggnader och toaletter. Det är exempel på viktiga bitar för en tillgänglig utemiljö.

Ett Östersund för alla
Parker och grönområden
Friluftsprogrammet
Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer (forskningsprojekt)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Trygghet och brottsförebyggande arbete
Snöröjning och sandning
Felanmälan trafik och gator

Bostäder

Standarden på bostaden, möjlighet att få bostadsanpassning och andra former av stöd och service i hemmet eller närområdet. Det är viktiga förutsättningar för tillgängliga och trygga bostäder.

Vård- och omsorgsnämndens program för boplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bo bra på äldre dar
Bostadsanpassning

Respekt och social tillhörighet

Respekt och social tillhörighet innebär att motverka diskriminering i olika former. Det handlar till exempel om hur målgrupperna framställs i media och om målgruppernas perspektiv efterfrågas av offentliga och kommersiella aktörer. Det handlar också om möjligheten att använda tjänster eller delta i olika evenemang trots svag ekonomi.

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Information och kommunikation

Information och kommunikation handlar om tillgången till samhällsinformation utifrån olika personers förutsättningar. Till exempel om man använder klarspråk, att det finns tillgängliga talsvarstjänster och att det finns tillgång till information i skrift eller telefon om man inte kan använda datorer/internet.

Klarspråk
Digital hemguide
Kontakta oss om brister i tillgängligheten på kommunens webbplats

Transporter

Tillgängliga och trygga transporter handlar om allt från bemötande, tydlig information och rimliga priser till utformning av hållplatser, stationer och vägar.

Färdtjänst
Kollektivtrafik
Utveckling av Glll:s torg och Framtidens resande (projekt)

Social gemenskap och delaktighet

Social delaktighet handlar till exempel om tillgång till lokala mötesplatser och aktiviteter som främjar möten mellan människor med olika intressen och olika åldrar. Det handlar också om uppsökande verksamhet i syfte att motverka social isolering.

Mötesplatser och lokaler
Fritid och rekreation
Föreningsliv
Bibliotek

Sysselsättning och medborgarinflytande

Sysselsättning och medborgarinflytande handlar bland annat om möjligheter att arbeta eller göra frivilliginsatser. Här ingår också att det ska vara tillgängliga arbetsplatser och finnas möjligheter till att medverka i beslutande och rådgivande organ.

Frivilliguppdrag
Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Brukarrådet för personer med psykisk funktionsnedsättning
Samiskt samråd
Daglig verksamhet

Samhällsstöd och service

I samhällsstöd och service ingår bland annat utbudet av kommunal service och olika hälso- och sjukvårdsinsatser för att förebygga ohälsa. Det handlar också om det finns tillgängliga hälsocentraler och tillgång till olika former av kommersiell service i närområdet.

Hälsofrämjande seniorträffar och förebyggande säkerhetsbesök
Förhindra fallskador
Säkra steg (forskningsprojekt)
Anhörigstöd
Hjälp i hemmet
Funktionsnedsättning
Fysisk aktivitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning (forskningsprojekt)

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-24