Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder handlar om att åtgärda brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler. Det är delar av lokaler dit allmän­heten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar samt platser som gator, vägar, torg och parker.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

  • trappsteg eller mindre nivåskillnader
  • tunga dörrar
  • felaktigt placerade eller utformade dörröppnare
  • dålig belysning
  • höga trösklar
  • ledstänger som saknas
  • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
  • bristfällig skyltning

I dag finns en lag som ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i befintliga byggnader.

Har du upptäckt hinder?

Har du upptäckt ett hinder i tillgängligheten på en allmän plats eller publik lokal som är enkelt att åtgärda? Då kan du göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder. Det går att vara anonym.

För att ett hinder ska få klassas som "enkelt avhjälpt" måste kommunen ta hänsyn till vilken nytta åtgärden har samt rimligheten och förutsättningarna för att kunna ta bort hindret.

Alla byggnader och platser är unika och ser olika ut. Något som är enkelt att åtgärda på ett ställe behöver inte vara det på ett annat. Ibland kan det vara en tolkningsfråga om ett hinder är enkelt avhjälpt.

Om kommunen bedömer att det är ett enkelt avhjälpt hinder beslutar de att fastighetsägaren ska åtgärda hindret.

Är du fastighetsägare för en publik lokal?

Om kommunen bedömer att din lokal har ett enkelt avhjälpt hinder ska detta åtgärdas.

Vem ska åtgärda hindret?

I de flesta fall är det fastighetsägaren som ska åtgärda hindret, men det kan också vara en verksamhetsutövare som hyr lokalen. Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas.

Hur fungerar reglerna?

Reglerna gäller retroaktivt. Det innebär att en publik lokal måste uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet.

Kulturinstitutioner ska vara tillgängliga

Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag bör endast verka i tillgängliga lokaler. Det gäller utövare av teater, dans, musik och litteratur samt bibliotek, museer och utställningar. Även fria grupper med flera omfattas, i den utsträckning det kan anses skäligt.

Även äldre kulturbyggnader bör göras tillgängliga

Äldre byggnader och byggnader som bedömts vara särskilt värdefulla får inte förvanskas, men de får förändras på ett respektfullt sätt.

Sidan uppdaterad 2024-05-03