Aktuellt kring etableringen

Här hittar du aktuell information om vad som händer just nu kring etableringen i Verksmon.

Vad händer just nu?

Kommunen arbetar nu med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan för Norra Verksmon som ingår i Naturområde Spikbodarna i kommunens långsiktiga Översiktsplan 2040. I arbetet med detaljplanen undersöker kom­munen om det går att utöka Verksmon industri­område för att ge plats för etabler­ingen av WA3RM. För EcoDataCenter finns redan detaljplanerad mark.

Ytan som ska detaljplaneras är cirka 100 hektar och inom det ska förutom industrimark även vägar, dagvattenlösningar rymmas. I detaljplaneprocessen utreds dock ett betydligt större område. Innan det slutliga markområdet bestäms ska hänsyn tas till bland annat kulturmiljövärden, biologisk mångfald och friluftsliv.

Kartbild som visar utredningsområdet för detaljplanen. Förstora bilden

Den röda linjen visar det cirka 300 hektar stora utredningsområdet för detaljplanen. Inom det området arbetar vi med att detaljplanera ett område som kommer vara cirka 100 hektar stort. Inom det 100 hektar stora området ska det - utöver industrimark, även rymmas vägar, dagvattenlösningar och annat.

Övrigt aktuellt

Kännedomsundersökning: Sju av tio östersundare positiva till stora industrietableringar

En kännedomsundersökning från december 2023 visar att mer än sju av tio invånare (71%) i Östersund är positivt inställda till stora industrietableringar generellt. Dessutom tycker sju av tio (70%) att Östersund bör vara en föregångskommun när det gäller den gröna omställningen.

Majoriteten av östersundarna (70%) är medvetna om planerna på en stor industrisatsning i Verksmon, medan nästan var femte (18%) inte känner till satsningen.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av EcoDataCenter, WA3RM, Jämtkraft och Östersunds kommun.

Undersökningen ger oss kunskap om nuläget och ska användas för att förbättra kommande kommunikations­insatser. För oss är det viktigt att veta vad Östersundarna känner till och tycker om detta. Vad de ser som möjligheter och vad de är oroliga för.

Studieresa till EcoDataCenter i Falun och WA3RM i Frövi

Med EcoDataCenter och WA3RM:s etablering i Östersund skapas ett unikt datacenter drivet av förnybar energi, som dessutom levererar värme till livsmedelsproduktion.

Men hur fungerar det i praktiken? Det fick ett 30-tal företag och tjänste­personer från Östersund veta den 22 och 23 augusti när kommunen arranger­ade en studieresa till EcoDataCenter i Falun och WA3RM:s växthusbygge i Frövi.

Film om Näringsliv och Tillväxts företagaresa till EcoDataCenter i Falun och WA3RM i Frövi

Sidan uppdaterad 2024-03-08