Detaljplaneprocessen

I samband med etableringen i Verksmon finns behov av att utöka Verksmons industriområde. I detaljplane­processen utreder kommunen hur stor del mark som är lämpligt att ta i anspråk.

Att utredningsområdet är stort betyder däremot inte att kommunen ska ställa om all mark till industri.

Kartbild som visar utredningsområdet för detaljplanen. Förstora bilden

Den röda linjen visar det cirka 300 hektar stora utredningsområdet för detaljplanen. Inom det området arbetar vi med att detaljplanera ett område som kommer vara cirka 100 hektar stort. Inom det 100 hektar stora området ska det - utöver industrimark, även rymmas vägar, dagvattenlösningar och annat.

Innan kommunen bestämt det slutliga markområdet för detaljplanen ska vi ta hänsyn till bland annat:

  • kulturmiljövärden kopplade till fäbodarna och dess omgivningar
  • biologisk mångfald
  • strandskydd vid bäckar
  • friluftsliv

Områden med höga naturvärden och värde för friluftslivet kan komma att skyddas i detaljplanearbetet.

Så ser processen ut

Positivt planbesked

Ett positivt planbesked är ett klartecken för kommunen att börja arbeta med detaljplanen för ett område.

Den 9 maj 2023 gav Kommunstyrelsen en positivt planbesked för satsningen i Verksmon.

Förslag till detaljplan

Kommunen arbetar fram ett förslag till detaljplan. I detta arbete har kommunen bland annat beställt en natur­värdes­­inventer­ing för att utreda vilka naturvärden och skyddsvärda arter som finns inom området. Detta är en av flera viktiga underlag i detaljplanearbetet och är viktigt för att få ett bra beslutsunderlag och kunna göra välgrundade avvägningar.

Samråd

Under samrådet samlar kommunen in synpunkter och kunskap om eventuella hinder eller problem som förslaget till detaljplanen kan innebära.

Annonsering

När samrådet startar annonserar kommunen i tidningen, publicerar förslaget på ostersund.se samt ställer ut förslaget på biblioteket.

Synpunkter

Under samrådstiden kan alla lämna in synpunkter på planförslaget. Kommunen skickar även förslaget till sakägare och olika intressenter. Eftersom vi handlägger denna detaljplan med utökat förfarande ska samrådstiden vara minst tre veckor.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet sammanfattar och besvarar kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Eventuellt gör vi ändringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Kommunstyrelsen tar ställning till redogörelsen och beslutar om vi kan skicka ut det bearbetade förslaget på granskning.

Granskning

För ett utökat förfarande pågår granskningen i minst tre veckor. Under granskningen lägger kommunen ut det nya förslaget på ostersund.se samt ställer ut det på biblioteket en gång till. Vi skickar även ut det till alla som lämnat synpunkter under samrådet.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen tar kommunen fram ett granskningsutlåtande som Kommunstyrelsen tar ställning till. Sen kan Kommunfullmäktige fatta beslut om att anta detaljplanen.

Skillnaden mellan översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplan

Översiktsplan

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grund­dragen i den avsedda användningen av mark- och vatten­områden.

Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitets­normer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Östersunds kommuns översiktsplan 2040 (beslutades 20 juni 2022 Pdf, 7.7 MB.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupning av översiktsplan är ett planinstrument som är lämpligt att använda för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre detaljer­ings­grad, än den kommuntäckande översiktsplanen.

Östersunds kommuns fördjupade översiktsplan för södra Östersund pågår. Den berör Odensala, Torvalla och delar av Odenskog. Nästa steg i planprocessen är samråd av planförslaget och det kommer ske under våren 2024.

Detaljplan

En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett specifikt område. Detaljplanen fastställer bland annat vilka typer av byggnader som får uppföras, var de får placeras och vilka krav som gäller för utformning och användning.

Arbete med Östersunds kommuns detaljplan för aktuellt etableringsområde pågår. Ett förslag till ny detaljplan ska vara klart till hösten 2024. Då kommer samråd kring förslaget att ske. Samråd är den första remissomgången i detaljplaneprocessen.

Naturvärdesinventering

I detaljplanearbetet har kommunen beställt en natur­värdes­­inventer­ing för att utreda vilka naturvärden och skyddsvärda arter som finns inom området. Naturvärdet bedöms utifrån bedömningsgrunderna biotop (naturtyp) och arter. 2022 gjordes en första översiktlig naturvärdesinventering på cirka 950 hektar mark. Under senare delen av 2023 har en detaljerad naturvärdes- och artnventering genomförts på cirka 155 hektar.

Naturvärdesinventeringen kommer att vara underlag i detalj­plane­arbetet och är viktig för att värdefulla naturområden inte ska byggas bort.

I dokumenten nedan kan du ta del av rapporterna från inventeringen:

När förslaget till detaljplan är klart skickar kommunen ut det på samråd.

Möjlighet att påverka

Du som kommuninvånare har möjligheter att skicka in synpunkter kring kommunens förslag på detaljplan i samband med att det skickas ut på samråd och granskning. När samrådet och sen granskningen startar kommer information om det på kommunens webb och i lokaltidningar.

Samrådet för detaljplanen avseende det utökade industriområdet i Verksmon som berör Spikbodarna, sker tidigast hösten 2024.

Frågor och svar kring detaljplane­processen

Fråga: Hur kommer jag som boende i närområdet bli påverkad?

Svar: Bland annat kommer du att få en större mångfald av arbetsplatser i ditt närområde.

Sen kommer trafikmängden till Verksmon öka och kollektivtrafiken behöver kompletteras och byggas ut. Detta kommer kommunen utreda i detaljplanearbetet.

Du kommer även fortsättningsvis kunna åka skidor från Torvalla via anslutningsspåret till Odensala och vidare till Spikbodarna.

Fråga: Vad händer med den mark inom utred­nings­­området som inte blir industrimark?

Svar: Utredningen pågår just nu så det är för tidigt att säga.

Men platsens förutsättningar kommer ha betydelse för var vi placerar det detalj­planerade området. Kommunens ambition är också att kompensera för den påverkan som etableringarna kommer få på natur och rekreation i området.

Fråga: Vad händer med området om inte WA3RM etablerar sig där?

Svar: Detaljplanen kommer inte att låsa markanvändningen till enbart WA3RM:s verksamhet.

Fråga: I översiktsplanen står det ”Både i Verks­mon, Lugnvik och Frösö park finns idag verksam­heter som inte kan integreras i den blandade staden. Dessa verksamheter kan fortsätta inom nämnda områden, och i vissa fall kan områdena även expandera. Störst expansionsmöjlighet för sådana verksamheter ges i Verksmon.” Vad innebär det?

Svar: Det innebär att när kommunen beslutade om översiktsplanen pekade vi ut Verksmon som ett område som möjligt att utveckla och expandera med industriverksamhet.

Fråga: Hur kommer ni ta med Jijnjevaerie sameby i planprocessen?

Svar: Utredningsområdet ligger inom samrådsområde för Jijnjevaerie sameby. Därför kommer samråd med samebyn att ske redan innan det allmänna samrådet.

Fråga: Hur kommer naturvärdesinventeringen att påverka etableringen?

Svar: Utredningens resultat utgör tillsammans med många andra faktorer ett underlag till ett planförslag. I planförslaget kommer det göras avvägningar mellan olika intressen. I det fortsatta planarbetet kan därför vissa naturvärden bevaras eller påverkas.

All skog och mark innehåller naturvärden. De fynd som har gjorts innebär inte att det är olämpligt med bebyggelse i området. Däremot måste kommunen göra välgrundade avvägningar mellan olika intressen och minimera negativ påverkan.

Fråga: Vem har beställt och betalat för natur­värdes­inventeringen?

Svar: Kommunens Mark- och exploateringsavdelning har beställt och betalat utredningen.

Fråga: Varför har man gjort riktade artinventer­ingar för fladdermöss, groddjur, fåglar och violett guldvinge?

Svar: Konsulterna som gjorde naturvärdesinventeringen i området rekommenderade oss att också göra riktade artinventeringar på fladdermöss, groddjur, fåglar och violett guldvinge. Violett guldvinge är en fridlyst och hotad fjärilsart med ett starkt fäste runt Östersund.

Fråga: Kommer kommunen kompensera för försvunna naturvärden?

Svar: Enligt kommunens översiktsplan ska vi ta fram riktlinjer för ekologisk kompensation när grönytor tas i anspråk för bebyggelse. Påverkan av naturvärden inklusive eventuella kompensationsåtgärder ska utredas vidare och kommer framgå i samrådsförslaget och miljökonsekvensbeskrivning.

Fråga: Vad är ekologisk kompensation?

Svar: Åtgärder som tillför nya naturvärden eller skyddar befintliga värden som annars skulle riskera att gå förlorade. Naturvärden utgör allmänna intressen och kan till exempel bestå av skyddsvärda arter, naturtyper, ekosystemtjänster och upplevelsevärden.

Sidan uppdaterad 2024-03-13