EcoDataCenter och WA3RM

EcoDataCenter och WA3RM utgör tillsammans en cirkulär industri som består av ett data­center som drivs av förnybar energi och samtidigt levererar värme till en storskalig livsmedelsodling.

Illustration som visar det cirkulära systemet med växthusen och datorhallarna

Det cirkulära systemet där spillvärmen från datahallen används för att värma upp växthuset för odling av grönsaker.

Datacentret kommer att drivas av 100 procent förnybar energi. Den spillvärme som genereras i datacentret ska användas för att värma upp växthus för odling av grönsaker.

Satsningen sätter Östersund på kartan i den gröna omställningen som sveper över landet och ligger helt i linje med Östersunds kommuns ambitioner när det gäller hållbar utveckling och Agenda 2030.

EcoDataCenter och WA3RM tar fasta på två konkreta behov i vår samtid:

  • Behovet av datakraft för våra moderna uppkopplade liv, både på arbetet och under fritiden.
  • Mat på bordet, året runt och en ökad självförsörjning av livsmedel, något som Sverige behöver.

Film om Näringsliv och Tillväxts företagaresa till EcoDataCenter i Falun och WA3RM i Frövi

Fakta

  • Datacenter i Östersund ger minskade utsläpp med 90 % med dagens energimix jämfört med traditionellt datacenter i Tyskland. (Källa: EcoDataCenter)
  • Mängden data i samhället ökar snabbt och förväntas öka med 300% under den kommande femårsperioden som ett resultat av SG, AI och allt fler uppkopplade produkter. (Källa: Statista)
  • I snitt ”besöker vi” en datahall 30 gånger per dag när vi använder digitala tjänster såsom appar, elbilar, sociala medier, söker på internet etc. (Källa: EcoDataCenter)
  • I Sverige importerar vi idag över 80 procent av alla de tomater vi konsumerar, och den stora importen gäller för en lång rad andra grönsaker och livsmedel (Källa: WA3RM)

Frågor och svar kring EcoDataCenter och WA3RM

Fråga: Varför är denna etablering bra för Östersund?

Svar: De etableringar som blir aktuella är ingen slump, vi vill att de ska matcha Östersunds profil. I det här fallet är det företag som bidrar till vår tids samtidsutmaningar – datakraft och livsmedel.

Vi vet att behovet av livsmedel i världen ökar då det inte går att odla på samma platser som tidigare på grund av klimatförändringar och energiförsörjning. Här kan vi bidra till att öka självförsörjningsgraden samtidigt som det ger många arbetstillfällen.

Behovet av datakraft kommer också öka för att exempelvis klara medicinska utmaningar och elektrifiering. Vi har bra förutsättningar och denna innovativa cirkulära affärsmodell passar in i Östersund och vårt framtidsarbete.

Idag levereras stor del av vår förnybara elproduktion till övriga landet. Denna export medför väsentliga överföringsförluster i elnätet. Med denna satsning kan vi förädla en större andel av energiresurserna på hemmaplan med två svenska företag. Det skapar arbetstillfällen och regional utveckling utan att livsmiljön för kommande generationer riskeras.

Fråga: Vad betyder det här för Östersund kommun?

Svar: Det har mycket stor betydelse för Östersunds kommun. Vi vill nämligen växa ännu mer.

Satsningarna i Verksmon blir de största företagsinvesteringarna någonsin i kommunen. Livsmedelsproduktionen har potential att bli regionens största privata arbetsgivare.

Regionen får två nya branscher, vilka har hållbara förutsättningar att långsiktigt och påtagligt bidra till regionens försörjning.

Dels genererar etableringarna många arbetstillfällen och skattekraft, dels kommer självförsörjningsgraden inom livsmedelsproduktion att öka. Östersund har förutsättningar att bli en betydande plats för svensk grönsaksodling.

Etableringarna är också de första tydliga resultaten av regionens mångåriga satsning på The Power Region, vilken handlar om att attrahera elintensiva företagsetableringar. Genom etableringarna drar Östersund nytta av det överskott av lokalt producerad förnybar elkraft som finns i regionen.

Fråga: Vad betyder satsningen för det lokala näringslivet?

Svar: En sådan här stor etablering, som den med EcoDataCenter och WA3RM, innebär stora möjligheter för det lokala näringslivet. Det finns en uttalad vilja att i första hand nyttja lokala entreprenörer. Kompetenser som behövs är exempelvis: byggentreprenörer, installatörer inom el, vvs, kyla och IT, markentreprenörer, konsulter, besiktningspersonal med flera.

Fråga: Ibland pratar ni om EcoSystem och ibland pratar ni om EcoDataCenter och WA3RM. Vad är vad?

Svar: Det är WA3RM och EcoDataCenter som etablerar sig men vi har sedan lanseringen ett arbetsnamn som heter EcoSystem (Ekosystem) när vi pratar om helheten, det vill säga WA3RM, EcoDataCenter, Jämtkraft och Östersunds kommun. Det är ett organisatoriskt ekosystem.

Ett organisatoriskt ekosystem är ett nätverk av organisationer såsom leverantörer, kunder, konkurrenter och myndigheter som tillsammans skapar en produkt/tjänst genom både samarbete och konkurrens. Grundidén bygger på att alla delarna i systemet påverkas av varandra och att alla enskilda delar behöver vara både flexibla och anpassningsbara för att vara framgångsrika - precis som i ett biologiskt ekosystem.

Fråga: Får EcoDataCenter och WA3RM specialpris på elen?

Svar: Det finns i nuläget inget avtal gällande elhandel, men Jämtkraft önskar självklart att få sälja el till både EcoDataCenter och WA3RM. Bolagen kan välja vilket elhandelsbolag de vill och är alltså inte bundna att köpa sin el från Jämtkraft. Om de väljer Jämtkraft som elhandelsbolag kommer de att få köpa sin el på liknande villkor som Jämtkrafts övriga större kunder.

Fråga: Hänger antalet arbetstillfällen ihop med hur stor markyta växthusen får?

Svar: WA3RMs första växthusprojekt i Frövi utanför Örebro är 100 000 kvadratmeter stort och där planeras idag för cirka 100 arbetstillfällen när det är i full drift. Antalet arbetstillfällen är direkt avhängigt av hur många växthus eller andra tillämpningar de kan bygga. Men det är också beroende på val av gröda och eventuell automatisering.

Fråga: Kan det bli aktuellt med andra anläggningar än växthus?

Svar: WA3RM arbetar med att hitta olika tillämpningar för att ta hand om de stora mängder outnyttjade resurser som uppstår vid industriell produktion. Det som kallas restströmmar. I Östersund arbetar de i första hand efter att det kommer att bli växthus för grönsaksodling, där de utnyttjar den restvärme som kommer från EcoDatacenter för att värma upp kommande anläggningar. I takt med att etableringen och nya idéer utvecklas kan det bli aktuellt med andra användningsområden än växthus.

Fråga: Hur ser WA3RM:s arbetsmodell ut där man sätter ihop olika aktörer?

Svar: WA3RM vill skapa nya möjligheter genom att koppla samman industrier som vill använda sina restströmmar på ett bättre sätt. Entreprenörerna drar nytta av tillgänglig energi och råmaterial i olika former.

Detta cirkulära system skapar också andra möjligheter som fler lokala jobb och självförsörjande livsmedelsproduktion. De menar också att det skapar en hälsosammare och mer hållbar framtid för oss alla. För att driva sina anläggningar utvecklar de partnerskap med företag som är experter på att exempelvis odla grönsaker i det fall det handlar om ett växthus.

Fråga: Bygger ni alla växthus direkt eller sker det i etapper?

Svar: WA3RM:s etablering i Östersund är ett partnerskap med EcoDataCenter och de kommer att bygga sina anläggningar i takt med att de utvecklar sina datacenter, det vill säga etappvis.

Fråga: Är det bara tomater som ska odlas?

Svar: Vad WA3RM kan odla i Östersund är för tidigt att säga ännu. De gör noggranna analyser i samarbete med en rad aktörer i Sverige – såsom odlarföreningen, inköpare, handlare med flera. Det gör de för att förstå vilka grönsaker som det finns en marknad för i Sverige. De baserar sitt val av odling på detta.

Fråga: Hur är det med ljusutsläpp/förorening från växthus under nätter/mörk årstid?

Svar: Frågan om ljusföroreningar från växthus är något som WA3RM tar på största allvar. Om de inte tar hänsyn till detta kan det ha en oönskad effekt på både människor och djurliv.

I växthusen motverkar de ljusföroreningar genom att använda moderna mörkläggningsskärmar. Dessa skärmar hjälper inte bara till att hålla det artificiella ljuset inne, utan spelar också en viktig roll för att förbättra energieffektiviteten.

Högeffektiva LED-lampor inuti växthuset används för att komplettera det naturliga solljuset, så att grödorna kan växa ordentligt på vintern eller under molniga dagar. När solen går ner blockerar mörkläggningsskärmar mer än 99 % av ljuset från att komma ut, vilket reflekterar mycket tillbaka till grödan och ökar energieffektiviteten i hela växthuset. Det innebär att mindre än 1 % av ljuset från växthuset läcker ut, vilket minimerar påverkan på omgivningen. Och precis som vi människor behöver plantorna sova, så ljuset i växthuset släcks under en stor del av natten.

Fråga: Hur många datahallar planerar EcoDataCenter för?

Svar: I första etappen planerar EcoDataCenter för fyra stycken datahallar på Massaveden 4. Nästa etapp är på tomten som kallas Skogvaktaren 2.

Fråga: Ska EcoDataCenters etablering i Östersund vara dubbelt så stor som deras anläggning i Falun?

Svar: Ja, ungefär. Falun är 80 MW och Östersund blir på 150 MW.

Fråga: Hur kan ni vara säkra på antalet arbetstillfällen?

Svar: Antalet arbetstillfällen beräknar EcoDataCenter vara 150-200 när datacentren är klara. Beräkningen är gjord utifrån vad de vet om befintlig anläggning i Falun. Sedan har de applicerat samma nyckeltal på Östersund.

Fråga: Var ska bränslet till reservkraften förvaras? Hur stora mängder pratar vi om?

Svar: Bränslet förvaras i cisterner på verksamhetsområdet. Mängderna kommer att specificeras i kommande handlingar. Vid EcoDataCenters befintliga anläggning i Falun har de en bränsleförbrukning på 30 000 liter per år/datacenter. Bränslet ska räcka i 24 timmar, det är ett krav från kunder.

Fråga: Vad är det för bränsle som kommer att användas till reservkraften?

Svar: EcoDataCenters mål är HVO eller andra fossilfria lösningar. Datacentrets största CO2-påverkan som de styr över kommer från reservkraften. Detta är en prioriterad fråga för EcoDataCenter. I Falun använder de HVO vilket de är bland de första datacentren i världen att göra.

Fråga: Vilka typer av jobb kommer att finnas på EcoDataCenter? Vilka kompetenser krävs?

Svar: Det är alltifrån platschef, elektriker och administrationspersonal. Majoriteten av jobben är drifttekniker.

Sidan uppdaterad 2024-02-28