Markområden för etableringen

I samband med etableringen i Verksmon undersöker kom­munen om det går att utöka Verksmon industri­område för att ge plats för etabler­ingen av WA3RM. För EcoDataCenter finns redan detaljplanerad mark.

Filmen visar vilka markytor som är aktuella i etableringen av datahallar och växthus. Filmen visar även förutsättningarna för nya skidspår i Spikbodarnas skidområde. Tryck på “T” om du vill få filmen textad.

Varför Verksmon?

I Verksmon finns det idag industrimark som är avsatt för att etablera elintensiv verksamhet. Jämtkraft planerar att förstärka elförsörj­ningen in till Östersund med 500 megawatt.

Att etableringen riktas mot just Verksmon beror på att ett stort antal nödvändiga förutsättningar redan är uppfyllda eller relativt snabbt kan uppfyllas inom det utpekade området. Det gäller bland annat el­försörj­ning, vatten och avlopp, tillgång till fiberteknik, samt att kommunen själv äger marken. Men framförallt för att det redan finns ett tillstånd (koncession) för att kunna dra fram tillräckligt med elström.

Kommunledningen, som jobbat med frågan under lång tid, menar att det inte finns några andra platser eller alternativ i dagsläget. Det skulle ta många år att bygga den infrastruktur som behövs och att få nytt tillstånd för elledningar.

Placering är också strategisk utifrån Jämtkrafts nätutbyggnad som sker från stamstationen i Midskog och följer kraftledningsgatan ned mot Verksmon.

Det är också ett område som översiktsplanen Östersund 2040 pekat ut som möjligt att utveckla med industriverksamhet.

Redan detaljplanerad industrimark

I första hand är det två tomter i Verksmons industriområde som är aktuella:

  • Massaveden på 16 hektar
  • Skogvaktaren på 15 hektar

Dessa två tomter är redan detaljplanerade som industrimark.

Här planerar EcoDataCenter att etablera sig. I etapp 1 planerar de att bygga datahallar på Massaveden och i etapp 2 på Skogvaktaren. Miljötillstånds­ansökan avser etableringen på Massaveden.

Karta som visar de detaljplanerade områdena Skogsvaktaren och MassavedenFörstora bilden

Karta som visar de detaljplanerade områdena Skogvaktaren och Massaveden.

Mark som är under utredning

WA3RM planerar att etablera sig på ett markområde som inte är detalj­planerat ännu. Området ligger i anslutning till Verksmons industriområde och är en del av det område som idag räknas som naturområdet Spik­bodarna i kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelsen har därför beslutat att ta fram förslag på ny detaljplan för detta område. Utredningsområdet är cirka 300 hektar stort, men det slutliga området kommer vara cirka 100 hektar stort. Utöver själva industrimarken ska även vägar, dagvattenlösningar och annat ingå i ytan.

Hur stor själva industrimarken inom de 100 hektaren blir, vet vi ännu inte. Fler växthus betyder mer markyta men också fler arbetstillfällen och mängd livsmedel. WA3RM planerar att bygga växthus etappvis. Eftersom växthusen behöver värmen från datahallarna så måste datahallarna komma först.

Kartbild som visar utredningsområdet för detaljplanen. Förstora bilden

Den röda linjen visar det cirka 300 hektar stora utredningsområdet för detaljplanen. Inom det området arbetar vi med att detaljplanera ett område som kommer vara cirka 100 hektar stort. Inom det 100 hektar stora området ska det - utöver industrimark, även rymmas vägar, dagvattenlösningar och annat.

Frågor och svar kring marken

Fråga: En del av det aktuella etableringsområdet står beskrivet som "naturområde Spikbodarna" i kommunens översiktsplan. Ger det något skydd för naturen?

Svar: Naturområde ger inget juridiskt skydd men som vi alla vet är delar av detta område ett kärt natur- och friluftsområde.

För de flesta är området förknippat med skidspår och fäbodar. Den del av skidspåren som skulle påverkas av etableringen blir ersatta med nya spår.

I detaljplaneprocessen ingår att kommunen gör avvägningar mellan olika intressen. Till stöd har vi bland annat den natur­värdes­inventering som blev färdig i december 2023.

Fråga: Var planerar man att bygga ut elnätet?

Svar: Jämtkraft bygger nya elledningar från Svenska kraftnäts stamstation i Midskog öster om Östersund mot Kattstrupeforsen, via Östersem.

Det nya elnätet kommer mestadels att gå utmed befintliga - men breddade, lednings­gator. På två ställen avviker det dock:

  • vid 130 kV-ledningen till Verksmon
  • vid ”böjen” på 220 kV-ledningen i närheten av Östersem.O

De avvikande områdena är markerade med rött på kartan.

Mörkgrönt = 220 kV ledning
Orange = 130 kV ledning

Karta över elnätsutbyggnadenFörstora bilden

Karta över den kommande elnätsutbyggnaden.

Totalt handlar det om cirka fem mil nya elledningar, tre nya region­stationer, två nya brytarställverk och fördelningsstationer i kund­anläggningarna.

Arbetet sker i etapper med planerad grävstart 2025 och driftsättning i slutet av 2027.

Östersunds nya elnät - Jämtkraft

Fråga: Vad betalar företagen för marken?

Svar: Priset för mark och tomter i Verksmon är 300 kronor per kvadrat­­meter. Det fastställde kommunfullmäktige 2021.

Det priset är också utgångspunkten när kommunen räknar fram försäljningspriset på den detaljplanerade marken. Men innan vi bestämmer summan och säljer marken gör vi en så kallad aktualitetsbedömning på prisnivån.

Fråga: Varför har kommunen sålt tomten Massaveden till Jämtkraft?

Svar: På så sätt kan Jämtkraft påbörja sitt arbete med elnäts­utbyggnad. Tomten är detaljplanerad och klar och har bedömts lämplig att bebyggas med elintensiv verksamhet.

EcoDataCenter ska ansöka om miljötillstånd och går det igenom köper de tomten av Jämtkraft. Om det inte skulle gå igenom så är tomten klar för annan elintensiv verksamhet.

Jämtkraft betalade 45 miljoner kronor för Massaveden.

Fråga: Kommer skidspåren i Spikbodarna att påverkas?

Svar: Kommunstyrelsens fattade följande beslut den 9 maj 2023: Kommundirektören ska säkerställa att det skidspår som passerar genom Verksmon och som påverkas av den kommande etableringen, ersätts.

Det är endast det 13 kilometer långa skidspåret som kommer att påverkas. Övriga spår inom det som hör till Spikbodarnas skidområde, 2,5 km- och 5 km-spåren, påverkas inte. Anslutningsspåret från skidstadion och Spikbodarna till Odensala kommer inte att påverkas.

Kultur- och fritid har redan fått i uppdrag av kommundirektören att utreda hur de delar av 13-kilometersspåret som påverkas kan ersättas.

Aktuella frågor och svar kring våra skidspår

Fråga: Hur påverkar de 500 MW valet av industritomt för etableringen?

Svar: Sedan Jämtkraft bokade 500 MW i Midskog hos Svenska Kraftnät 2021 har planerna på elintensiv industri vid den detaljplanerade tomten i Verksmon börjat att förverkligas. Därför påbörjade Jämtkraft också arbetet med att uppgradera det gamla elnätet från 50-, 60- och 70-talet.

Samråden inför de nya tillstånden (koncessionerna) blev klara 2023 och Jämtkraft har nyligen beviljats tillstånd för att bygga de nya ledningarna. Detta handlar om elnätsutbyggnad från Midskog till Verksmon.

I dagsläget finns ingen annan detaljplanerad industritomt att bygga på. Att hitta en annan tomt och börja om tillståndsprocessen skulle ta så lång tid att vi inte skulle få behålla bokningen på 500 MW och då går Östersund också miste om möjligheten att växa med elintensiva industrietableringar. De 500 MW bygger alltså på att en elintensiv kund kopplar in sig på elnätet snarast möjligt. Då är Verksmon och intilliggande skogsområde det enda alternativet.

Fråga: Vem betalar för utbyggnaden av elnätet?

Svar: Jämtkraft Elnät tillsammans med EcoDataCenter, WA3RM och Uniper betalar för utbyggnaden. Elnätet är gammalt och i behov av investeringar och förstärkningar för att klara regionens elektrifiering och tillväxt.

Den nuvarande budgeten pekar mot en kostnad på omkring 2 miljarder. Av denna summa kommer de tre bolagen stå för cirka hälften. Resterande kostnad motsvarar ungefär vad Jämtkraft ändå skulle behövt investera i det föråldrade elnätet. Med andra ord får vi ett bättre elnät med större kapacitet till i stort sett samma kostnad. Det finns även utrymme för ytterligare etableringar eftersom det finns mer kapacitet i det nya elnätet.

Fråga: Hur mycket kommer min tariff att påverkas?

Svar: Jämtkraft säger att det är för tidigt att svara på hur avgiften kommer att vara 2027-2028. Deras prissättning styrs av Energimarknadsinspektionens avgiftsreglering som kallas “intäktsramen”. Det de vet är att Jämtkraft Elnät alltid har haft konkurrenskraftiga elnätsavgifter. Som kommunalägt bolag med monopol på elnätet kommer det fortsatt att ligga inom deras uppdrag att ha rimliga avgifter.

Fråga: Hur kommer värmen från datacentret användas? Kan inte spillvärmen gå in i bostäder istället för växthus?

Svar: Det korta svaret är nej. Temperaturen på värmen är inte tillräckligt hög för att användas i Östersunds fjärrvärmenät, men fungerar bra till livsmedelproduktion i växthus. Däremot tittar Jämtkraft på om de kan återvinna delar av värmen från Unipers e-metanolanläggning NorthStarH2 till deras fjärrvärmenät. Den värmen kommer att ha högre temperaturer.

Fråga: Kommer elpriserna stiga på grund av etableringarna?

Svar: Jämtkraft bedömer att de elintensiva industrierna i Östersund kommer att ha en marginell påverkan på prisnivån i vårt elområde. Ur ett elprisperspektiv gör det inte heller någon skillnad var i vårt elprisområde industrierna etablerar sig. Skulle industrierna exempelvis etablera sig i Umeå, Sundsvall eller Örnsköldsvik så skulle de ha samma påverkan på elpriset, men Östersund skulle då gå miste om utveckling, skatteintäkter och nya arbetstillfällen.

Fråga: Räcker kraften till alla?

Svar: Ja, det kommer den att göra enligt Jämtkraft. Det nät som byggs får en kapacitet på 800 MW. De stora etableringarna efterfrågar omkring 400 MW. Det avtal på 500 MW som finns med Svenska Kraftnät ger oss därmed ett överskott på ca 100 MW för annan utveckling. Den kapacitet Jämtkraft bygger för ger dem alltså möjlighet att i framtiden kunna utöka stamnätsabonnemanget med ytterligare 300 MW om behovet uppstår.

Fråga: Hur kommer Jämtkraft att jobba med kraftledningsgatorna, vad kommer ni göra i spårområdet?

Svar: Just nu projekterar Jämtkraft för att kunna påbörja röjning och breddning av befintliga kraftlednings­gator. Det arbetet kommer att påbörjas tidigast i början av 2025 och påverka de delar av Spikbodarnas friluftsområden som ligger i anslutning till befintliga ledningar. Därefter kommer själva ledningsbyggandet ske i etapper med målet att vara helt klara och utbyggda från Midskog via Verksmon och Lugnvik till Kattstrupeforsen före 2030.

Det är framför allt etapperna Midskog-Verksmon-Lugnvik som kommer att påverka spårområdet med byggnationer. Här sker löpande samråd med Östersunds kommun. Det kommer att inkräkta på skidåkning och övrigt friluftsliv när arbetena passerar där. Skidspår kommer därefter att uppgraderas med nödvändiga skidbroar och annat som behövs.

Dessa investeringar och förbättringar kommer Jämtkraft Elnät att stå för.

Aktuella frågor och svar kring våra skidspår

Sidan uppdaterad 2024-02-28