Publicerad 2024-05-20

Förstå luftkvalitet: vad är riktvärden och målvärden?

Luften vi andas är avgörande för vår hälsa, miljön och vår livskvalitet. För att kontrollera att luften inte är skadlig att andas används olika gräns- och målvärden. Dessa värden signalerar när luftkvaliteten är dålig och hjälper oss att veta vilka åtgärder som behövs. Här kommer förklaringar för de vanligaste värdena!

I Östersund överskrider vi samtliga av dessa riktvärden och målvärden:

  • Miljömålet
  • Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden
  • Miljökvalitetsnormer
  • De nya EU-normerna som beslutades 2024 och börjar gälla 2030
En silhuett av en människokropp med markerade luftvägar och lungor. Små svarta prickar representerar PM10-partiklar som kommer in genom näsan och munnen och rör sig in i de övre luftvägarna och lungorna.

Bilden är AI-genererad

Vad betyder de olika värdena:

Miljökvalitetsnormer (MKN): Dessa är det enda gränsvärdet som är juridiskt bindande och är lika i hela EU. De är fastställda i svensk och europeisk lagstiftning. Om dessa gränsvärden överskrids måste ansvarig kommun snabbt vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.

Miljökvalitetsnormerna för PM10 är att vi inte får överskrida dygnsmedelvärdet mer än 35 dygn per år. Dygnsmedelvärdet 50 mikrogram per kubikmeter.

Miljökvalitetsmål (MKM): Dessa mål är en del av Sveriges ambition att säkerställa Frisk luft, ett av de 16 miljömål som antogs av Sveriges riksdag 1999. Målet är att luften ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa, djur, växter och kulturella värden.

Specifikt för partiklar i luften (PM10) innebär det att årsmedelvärdet inte får överskrida 15 mikrogram per kubikmeter luft och att dygnsmedelvärdet inte får överskrida 30 mikrogram per kubikmeter luft.

Riktvärden från Världshälsoorganisationen (WHO): Dessa riktvärden fokuserar på hälsoaspekten och ger rekommendationer baserade på aktuell forskning. De är inte juridisk bindande men tjänar som vägledning för att skydda folkhälsan. De anger rekommendationer för bland annat EU:s miljökvalitetsnormer.

Luftkvalitet i centrala Östersund

I Östersund överskrider partikelhalterna i luften både EU:s gränsvärden och WHO:s riktvärden. Problemen finns i centrala Östersund: längs Rådhusgatan, på Gränsgatan, Färjemansleden och Försöbron samt Strandgatan. Detta innebär en risk för människors hälsa och miljön. För att komma tillrätta med det har kommunen tagit fram ett åtgärdsprogram för luftkvalitet.

Förstorad illustration av en PM10-partikel. Bilden visar partikeln som en liten, oregelbundet formad fläck med en grov textur, i blått och grått.

Bilden är AI-genererad.

Nya miljökvalitetsnormer i EU

Det har gjorts en översyn av EU:s luftkvalitetsdirektiv som har lett till att luftkvalitetsnormerna kommer att skärpas från och med 2030. Normerna kommer då att ligga närmare WHO:s (Världshälsoorganisationen) riktvärden för att ge ett ökat skydd för människors hälsa.

De nya miljökvalitetsnormerna baseras på ny forskning som visar på samband mellan luftföroreningar och hälsoproblem även vid lägre nivåer än tidigare känt.

Idag är miljökvalitetsnormen för PM10 50 mikrogram per kubikmeter luft, och det får inte överskridas mer än 35 dygn per år. De nya luftkvalitetsnormerna börjar gälla 2030 och då kommer det istället vara 45 mikrogram per kubikmeter luft, och maximalt 18 dygn med överskridanden.

För oss i Östersund innebär den lägre miljökvalitetsnormen att vi behöver jobba ännu hårdare och kanske på fler sätt för att få en bra och hälsosam luft.

 

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-21