Samarbete med civila samhället

Ser du och din ideella förening och organisation ett behov som finns i samhället? Har ni idéer på vad som behöver göras? Kontakta Civilsamhälleslotsen så kan vi tillsammans hjälpas åt!

Närbilder på två yngre kvinnor som tittar på varandra. De befinner sig i en stadsmiljö.

Det civila samhället är bra på att identifiera och se olika komplexa behov i samhället. Ofta finns också mycket tankar och idéer på vad som går att göra för att lösa olika samhällsutmaningar. Frivilligorganisationer, ideella föreningar eller arbetsintegrerade sociala företag är därför ett bra komplement till kommunens egna verksamheter och insatser.

En väg in

För att kommunen lättare ska kunna samarbeta med det civila samhället har vi startat Civilsamhälleslotsen. Kommunen vill genom lotsen lättare kunna samarbeta med aktörer i det civila samhället. När du kontaktar Civilsamhälleslotsen har du kontakt med en person i kommunen som tar din idé vidare till representanter från olika förvaltningar.

Integration och ökad sysselsättning

Samarbetet kan till exempel handla frågor som rör integration, sysselsättning för ungdomar, att motverka mäns våld mot kvinnor, att hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden, motverka psykisk ohälsa eller att det ska finnas fler aktiviteter på landsbygden.

Vill du veta mer?

Har du en idé och vill skicka in din förfrågan om samarbete? Eller vill du bara ställa en fråga? Mejla till Jon Söder.

Vad är idéburet offentligt partnerskap (IOP)?

  • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan kommuner, regioner och ideell verksamhet. Parterna samarbetar kring en samhällsutmaning där alla parter bidrar med olika resurser. Det kan vara pengar, lokaler, personer, volontärer, material, kunskap eller nätverk. Ingen av parterna ska gå med vinst utan eventuellt överskott återbetalas när ett partnerskap avslutas.
  • IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster.
  • Samarbetsformen skapar möjlighet till flexibilitet och kreativa lösningar. Avtalen utformade att kunna greppa över komplexa frågor och det finns även goda möjligheter att omformulera dem och ta in fler aspekter, som en från början kanske inte visste om.

Reserverad upphandling

  • Östersunds kommun kan inte ge stöd eller bidrag till näringsidkare men däremot så kan vi använda oss av så kallade reserverade upphandlingar.
  • Reserverad upphandling är en slags socialt ansvarsfull upphandlingöppnas i nytt fönster. En socialt ansvarsfull upphandling innebär att kommunen kan ställa sociala krav på att den upphandlade aktören till exempel ska ha ett visst antal praktikplatser. En reserverad upphandling är istället utformad så att mindre aktörer ska kunna vinna upphandlingar, om aktören kan erbjuda sådant som kommunen och invånarna behöver, exempelvis arbetsträning eller sociala insatser.
  • Den senare kan vara om kommunen upphandlar städ från en stor aktör så ska de tillhandahålla ett antal praktikplatser. Medan en reserverad är utformad så att en liten aktör kan vinna en liten upphandling då förbehållen är sådana (tex arbetsträning eller andra sociala kvalitéer) att de med sin unika inriktning kan vinna mot de stora.
  • För att minska utanförskapet kan kommunen utforma och rikta upphandlingar till arbetsintegrerande sociala företag. Det är företag som har som mål att hjälpa människor att komma närmare arbetslivet.
  • I en reserverad upphandling kan kommunen till exempel ställa krav på att företaget ska kunna erbjuda visst antal praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Exempel på olika samarbeten idag

Nattvandring

Östersunds kommun och den nationella stiftelsen Nattvandring.nu har sedan årsskiftet ingått ett ideburet offentligt partnerskap (IOP) för att förstärka vår samverkan. Målet med partnerskapet är att Östersunds kommun och Nattvandring.nu tillsammans jobbar för att engagera flera vuxna till att nattvandra. Partnerskapet innebär bland annat att Östersunds kommun hjälper till att skapa god samverkan med skola och fritidsgårdar samt ordnar lokaler och fika vid informationsträffar. Nattvandring.nu ansvarar för jackor, försäkring, utbildning, trycksaker och annat som nattvandrare kan tänkas behöva.

Här finns mer information för dig som vill börja nattvandraöppnas i nytt fönster

Mer information om hur Östersunds kommun och Nattvandring.nu samverkarPDF

Övergångsboende för unga utan bostad

Kommunen har tillsammans med Svenska kyrkan jobbat fram en överenskommelse i syfte att erbjuda övergångsboende för ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen. Eftersom varken Migrationsverket eller kommunerna har ett tydligt ansvar att ordna boende för denna grupp, har de hittills hamnat mellan de stödsystem som finns. Överenskommelsen gjordes efter att privatpersoner och organisationer i civilsamhället uppmärksammade kommunen på hur ungdomar fick allt svårare att fokusera på sina studier då många inte vet var de ska bo för natten.

Snabb uppstart för övergångsboendeöppnas i nytt fönster

Mer information om hur Svenska kyrkan och Östersunds kommun samverkar kring övergångsboendenPDF

Erikshjälpen

Erikshjälpens second hand-butik öppnade i september. Där får 25 personer som står utanför arbetsmarknaden erfarenhet av arbetslivet. Kommunens del i samarbetet är att ha två medarbetare på plats som fungerar som coacher och handledare. Kommunen får också del av de eventuella stadsbidrag och handledararvoden som följer med vissa av deltagarna från Arbetsförmedlingen. Det är kommunens arbetsmarknadsenhet som fördelar de 25 platserna.

Hej främling

Hej främling bidrar med en fördjupad kunskap kring de personer i etableringen som ska matchas mot praktik och arbete i kommunen. Genom sina aktiviteter känner de ofta målgruppen (eller en stor del av den) bättre än vad en arbetsförmedlare eller etableringskoordinator kan göra. Den kunskapen används för att matchningarna ska bli träffsäkrare. Genom Hej främling har nyanlända också fått bättre skolnärvaro och ett nätverk med trygga vuxna etablerade personer. Den populära läxhjälpen dit också många infödda svenskar kommer har också gjort att ungdomar från många olika etniciteter har kunnat träffas.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-15