Bidrag

Här hittar du information om de bidrag från kommunen som du som privatperson, förening eller organisation kan söka.

Personer spelar boule på grusplan

Foto: Rebecka Sernheim

Glöm inte att redovisa beviljade bidrag

Större delen av de beviljade bidragen skall redovisas. Kommunen behöver då få in en redovisning över hur det beviljade bidraget har används. Se till att du vet vad som gäller för just det bidrag du sökt.

Information om hur redovisningen ska gå till hittar du under respektive beskrivning av bidragen nedan.

Bidrag att söka

Bidrag till hembygdsföreningar

Syfte

Bidraget är till för att stödja hembygdsföreningens verksamhet.

Vem kan söka?

Hembygdsföreningar som är anslutna till en riksorganisation.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret

Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.

Summa

Grundbidrag: 2000 kronor per år. Årsskriftsbidrag: 5000 kronor eller 10 000 kronor per år beroende på skriftens omfattning.

Bidrag för hembygdsgård: 3000 eller 6000 kronor per år beroende på storlek, antal besökare.

Sista ansökningsdag

10 oktober.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till hembygdsföreningar

Bidrag till idrottsarrangemang

Syfte

Stödja större och mindre idrottsarrangemang.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret

Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.

Sista ansökningsdag

Kan sökas under hela året. Ansökan ska vara inlämnad innan arrangemangets genomförande.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till idrottsarrangemang

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av idrottsevenemang (e-tjänst)

Bidrag till kulturarrangemang

Syfte

Bidraget ska främja och stödja kulturarrangemang inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv.

Vem kan söka?

Kulturföreningar eller organisationer verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

Minst 2 månader innan datum för det planerade kulturarrangemanget.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till kulturarrangemang

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av kulturarrangemang (e-tjänst)

Förutsättningar för att ansöka om bidrag

Bidraget ska främja och stödja kulturarrangemang inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Bidraget kan bara sökas av kulturföreningar eller organisationer som är verksamma i Östersunds kommun.

Villkor

 • bidraget är endast till för offentliga arrangemang
 • bidraget utbetalas till arrangerande förening
 • bidraget bedöms i relation till kulturlivets behov och aktuella situation i övrigt

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret

Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.

Observera att det oftast är många sökande till varje bidrag. Därför får inte alla föreningar sin ansökan beviljad.

Bidrag beviljas inte till

 • kostnader för produktion eller utgivning av musik, böcker, film, foto, utställningar med mera. Undantag kan göras om materialet bedöms som synnerligen värdefullt och av stort bevarandevärde för allmänheten
 • arrangemang på bibliotek, museum med flera platser där nämnden lämnar verksamhets- eller driftsbidrag. Undantag kan göras.
 • arrangemang som anordnas av kommunala verksamheter
 • lägerverksamhet, resor eller livsmedel
 • uttalat kommersiella arrangemang eller välgörenhetsarrangemang
 • förening som erhållit årsbidrag
 • privatpersoner eller företag
 • renodlade religiösa eller partipolitiska arrangemang

Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag när det gäller arrangemang inom nämndens verksamhetsområde som kan vara av stort intresse för allmänheten.

Till exempel:

 • vandringsutställningar och samverkansprojekt
 • nationellt eller internationellt gästbesök, turnéer eller evenemang som skapas inom regionen
 • jubileer med särskilda satsningar som gagnar allmänheten
 • kulturseminarier eller liknande evenemang

Marknadsföring

Om ert arrangemang beviljas pengar ska det synas tydligt i all marknadsföring att projektet stöds av Östersunds kommun. Det gör ni genom att i ert material använda Östersunds kommuns kommunlogotyp.

Kommunlogotypen

Vi kan inte hjälpa er att marknadsföra era arrangemang, men ni kan skicka in information om arrangemangen till Visit Östersund. På så sätt kan ni synas i deras evenemangskalender. Den hittar ni på visitostersund.se.

Bidrag till SISU idrottsutbildarna

Syfte

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som SISU Idrottsutbildarna kan söka. Ansökan ska göras senast i oktober inför nästkommande verksamhetsår.

Vem kan söka?

SISU Idrottsutbildarna.

Mer information och ansökan

Kontakta Kundcenter för mer information om ansökan.

Telefon: 063-14 30 00

Mejl: kundcenter@ostersund.se

Bidrag för studieförbund

Syfte

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som fördelas till de studieförbund som är verksamma i Östersunds kommun. Studieförbunden ansöker om bidraget senast 15 juni inför kommande verksamhetsår.

Statens mål med folkbildningen är att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Syftet med folkbildningen är att stärka och utveckla demokratin, bidra till ökad mångfald av människor som kan påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet.

Vem kan söka?

Studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidraget (e-tjänst)

Drift- och underhållsbidrag till allmänna samlingslokaler

Syfte

Bidragets syfte är att stödja drift och underhåll av allmän samlingslokal, alltså en lokal för föreningsliv, studie-, kultur- eller annan liknande verksamhet i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdatum är 30 april.

Vem kan söka?

Föreningar verksamma i Östersunds kommun som driver en offentlig samlingslokal.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret

Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.

Föreningsanläggning - ansökan om drift- och underhållsbidrag

Syfte

Bidraget är till för att stödja drift och underhåll av föreningsägda anläggningar.

Vem kan söka?

Föreningar verksamma i Östersunds kommun.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret

Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.

Sista ansökningsdag

15 januari.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till drift och underhåll av föreningsanläggning

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av drift- och underhållsbidrag (e-tjänst)

Bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden fördelar årligen bidrag till föreningar inom sitt verksamhetsområde.

Syftet med bidragen

Bidragen ska vara ett stöd till föreningar som riktar sig till kommunens invånare och som kompletterar nämndens egen verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden satsar på hälsofrämjande och förebyggande insatser, och föreningsbidragen är en del av den satsningen.

Vem kan söka?

Vård- och omsorgsnämnden ger bidrag till:

 • Pensionärsföreningar (riktade till personer över 65 år, personer som har gått i förtida pension och/eller personer som har sjukersättning)
 • Föreningar för personer med funktionsnedsättning
 • Föreningar för anhöriga och/eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom
 • Kultur- och idrottsföreningar som anordnar aktiviteter som specifikt riktar sig till pensionärer, personer med funktionsnedsättning eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom. Verksamheten ska bedrivas i ett hälsofrämjande syfte.

Vilka krav ska man uppfylla?

För att kunna få bidrag från Vård- och omsorgsnämnden ska en förening uppfylla följande krav:

 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun
 • Tillhöra Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
 • Komplettera kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet
 • Vara religiöst och partipolitiskt obunden
 • Bedriva en verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och arbeta för jämställdhet och delaktighet
 • I föreningens stadgar/verksamhetsidé/värdegrund ska det finnas formuleringar om jämställdhet
 • Inte bedriva en vinstgivande verksamhet
 • Ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning
 • Ha stadgar som är godkända av medlemmarna
 • Ha en styrelse och revisorer som är utsedda av medlemmarna
 • Ha ett giltigt plus-, bank- eller postgiro/bankkonto och ett organisationsnummer
 • Paraplyorganisationer/samlingsorganisationer som inte har några egna medlemmar, utan består av flera lokalföreningar, kan få bidrag från Vård- och omsorgsnämnden i enlighet med dessa riktlinjer.

Vad finns det för bidrag att söka?

Det finns fyra olika former av bidrag att söka: grundbidrag, verksamhetsbidrag, jämställdhetsbidrag och extraordinärt bidrag.

 • Grundbidrag för föreningar - bidraget beror på föreningens målgrupp och dess medlemmar. Se tabell nedan.

Typ av förening

Upp till 300 medlemmar

301-600 medlemmar

601-900 medlemmar

Över 901 medlemmar

Pensionärsföreningar

6 000 kronor

9 000 kronor

12 000 kronor

15 000 kronor

Föreningar för anhöriga och/eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom

6 000 kronor

9 000 kronor

12 000 kronor

15 000 kronor

Föreningar för personer med funktionsnedsättning

12 000 kronor

18 000 kronor

24 000 kronor

30 000 kronor


 • Verksamhetsbidrag - 25/50/120/400 kronor per aktivitet
 • Jämställdhetsbidrag - 800/2000 kronor per fråga (3 frågor)
 • Extraordinärt bidrag - separat beslut per ansökan, max 50 procent av kostnaden för en aktivitet

Kultur- och idrottsföreningar som i första hand faller inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde kan bara få verksamhetsbidrag och extraordinärt bidrag från Vård- och omsorgsnämnden. Föreningar kan inte beviljas bidrag från flera olika nämnder inom Östersunds kommun för samma aktiviteter.

Föreningar kan välja att söka en eller flera av bidragsformerna.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum för grundbidrag, verksamhetsbidrag och jämställdhetsbidrag är den 30 april varje år. Bidrag söks för föregående års verksamhet.

Ansökan om ett extraordinärt bidrag ska göras senast tre månader innan aktiviteten/arrangemanget ska äga rum.

All information om bidragen finns här

Ansök om bidrag

Återredovisa ett extraordinärt bidrag

Föreningar som har fått bidrag för extraordinära aktiviteter ska skicka in en särskild redovisning senast en månad efter att aktiviteten har avslutats. Redovisningen skickas in via följande e-tjänst:

Förenings- och organisationsbidrag för social verksamhet

Syfte

Organisationsbidrag betalas ut till föreningar inom Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhets­område. Det är ett stöd till föreningar/organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar eller utgör alternativ till Social- och arbetsmarknadsnämndens egna verksamheter.

Vem kan söka?

Bidrag kan beviljas föreningar och organisationer som:

 • har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersund kommun.
 • tillhör Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde
 • bedriver verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar.
 • inte bedriver en vinstgivande verksamhet.
 • vara demokratiskt uppbyggd, det vill säga ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna möten, ha en ideell målsättning.
 • verkar för att all verksamhet är drogfri och inte bedriver verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol, droger eller kriminalitet.
 • ställer sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning.

Utdelning

Bidraget betalas ut efter Social- och arbetsmarknadsnämndens möte i januari.

Sista ansökningsdag

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag (den 1 november året innan det år för vilken ansökan avser) behandlas ej. Social- och arbetsmarknadsnämnden kan medge undantag efter särskild prövning .

Mer information och ansökan

Ansök om förenings- och organisationsbidrag för social verksamhet

Riktlinjer för förenings- och organisationsbidrag inom Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde Pdf, 154.8 kB.

Investerings- och utrustningsbidrag

Syfte

Bidragets syfte ska vara investering i anläggning eller i utrustning.

Det totala beloppet som utbetalas inom ramen för investerings- och utrustningsbidraget är 380 000kr per år.

Vem kan söka

 • Bidraget avser föreningsägda och hyrda anläggningar och ska inte användas till löpande underhållsåtgärder. Bidraget får heller inte användas till fasta investeringar i hyrda anläggningar.
 • Bidraget kan inte sökas för redan genomförda investeringar och kan därmed inte sökas i efterskott.
 • Föreningen ska redovisa organiserad barn- och ungdomsverksamhet (så kallat Lokalt aktivitetsstöd som redovisas till Kultur- och fritidsförvaltningen).
 • Bidrag som används till investeringar som främjar jämställdhet och tillgänglighet prioriteras.
 • Tidigare årsbidrag ska återredovisas innan handläggning av den nya ansökan påbörjas och nytt bidrag kan beviljas.

För ansökan gäller också följande:

 • Att årliga handlingar för föreningen är inlämnade.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidragsnormerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Sista ansökningsdag

9 februari.
Ansökan är öppen 13 november – 9 februari

Mer information och ansökan

Ansök om investerings- och utrustningsbidrag (e-tjänst)
eller via föreningens konto i Interbook Go.

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av investerings- och utrustningsbidrag (e-tjänst)

Kulturbidrag till unga

Syfte

Syftet med bidraget är att uppmuntra och stimulera unga människors initiativ, engagemang och kreativitet och ge möjlighet till att vara del av kulturlivet och driva egna kulturprojekt.

Vem kan söka?

Kulturbidrag till Unga är ett bidrag som kan sökas av de som är mellan 13-25 år. Bidraget kan sökas av en eller flera personer. En särskilt ansvarig person ska utses och finnas tillgänglig under projektet/arrangemanget. För minderårig krävs att en myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

Sista ansökningsdag

Det går att ansöka när som helst under året, men minst en månad innan det planerade projektet.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag för kulturbidrag för unga

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av projekt för kulturbidrag för unga (e-tjänst)

Kulturförening - ansökan om bildande

Syfte

För att uppmuntra föreningsverksamhet inom kulturområdet lämnar Kultur- och fritidsnämnden ett startbidrag på 2 000 kronor.

Vem kan söka?

Kulturföreningar verksamma inom Östersunds kommun.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret

Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.

Sista ansökningsdag

Ansöks löpande under året.

Mer information och ansökan

Kulturförening - ansökan om bildande (e-tjänst)

Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd

Syfte

Stödja föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

Vem kan söka?

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret

Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.

Mer information

Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd beviljas föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget är uppdelat i två delar, en aktivitetsdel och ett grundbidrag.

Bidraget beviljas med:

 • 4 000 kronor i grundbidrag
 • 30 kronor per sammankomst
 • 5,50 kr per deltagare 7-8 år
 • 7 kronor per deltagare 9-12 år
 • 8 kronor per deltagare 13-20 år
 • 8 kronor per deltagare med funktionsnedsättning (oavsett ålder)

Med bidragsberättigad sammankomst menas en sammankomst med minst tre deltagare i åldern 7-20 år. Sammankomsten ska vara planerad, ledarledd och omfatta minst en timme. Bidrag utbetalas endast en gång per grupp och dag. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara räknas med vid en av dessa sammankomster.

En grupp får ur redovisningssynpunkt inte delas i mindre grupper för att få bidrag för flera sammankomster.

Skolidrottsföreningar får inte grundbidrag. Förening får inte söka bidrag för verksamhet som bedrivs under ordinarie skoltid.

Se avsnittet Verksamhetsbidrag på sidan 2 i foldern om bidragsnormer.

Sista ansökningsdatum är 25 februari och 25 augusti

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om lokalt aktivitetsstöd

Redovisning av kvalitetskrav (blankett)

Ladda ner närvaroblankett för redovisning

Årsbidrag till kulturföreningar

Syfte

Bidraget ska främja och stödja kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt.

Vem kan söka?

Kulturföreningar verksamma i Östersunds kommun.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret

Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.

Sista ansökningsdag

10 oktober. Bidraget söks för nästkommande verksamhetsår.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om årsbidrag till kulturföreningar

Sidan uppdaterad 2024-06-28