Du som är god man eller förvaltare

Här hittar du som är god man eller förvaltare information och material som är relevant för dig i ditt uppdrag.

Anmäl intresse för nya uppdrag

För att kunna se aktuella annonser och anmäla intresse för nya uppdrag behöver du vara inloggad i Recruto.

Vi kommer löpande att lägga ut annonser i portalen. Ta därför för vana att regelbundet logga in om du är intresserad av nya uppdrag.

https://gemensammaoverformyndarnamnden.recruto.se/

Redovisning

Tillgångsförteckning

Gode män och förvaltare som blir förordnade av tingsrätten att förvalta egendom ska lämna en förteckning över huvud­mannens tillgångar och skulder per förordnandedagen. I tillgångsförteckningen skall även värdet på eventuella fastigheter och aktier uppges. Förteckningen lämnas senast två månader efter förordnandedagen.

Årsräkning och sluträkning

Gode män och förvaltare med uppdrag att förvalta egendom ska årligen lämna ekonomisk redovisning till överförmyndarnämnden.

En årsräkning ska lämnas in senast den sista februari varje år, och där redovisas huvudmannens tillgångar, inkomster, utgifter och skulder till och med 31 december föregående år. Årsbesked från banker, uppgifter om årsinkomster och liknande ska bifogas.

Anvisningar om inlämnande av årsräkning skickas ut till dem det berör vid årsskiftet men finns även att ladda ner här.

En sluträkning ska lämnas in senast en månad efter att en ställföreträdares uppdrag upphör. Redovisningen lämnas på samma blankett som årsräkningen och där redovisas huvudmannens tillgångar, inkomster, utgifter och skulder till och med det datum uppdraget upphörde.

Hjälpmaterial

Förenklad redovisning

Dessa blanketter kan endast användas när överförmyndarnämnden har beslutat om förenklad redovisning. Om du är osäker på om du har fått ett sådant beslut - kontakta överförmyndaren!

Redogörelse

Varje år ska gode män och förvaltare redovisa vilket arbete de utfört i uppdraget i form av en redogörelse. Redogörelse avseende föregående år lämnas in senast den sista februari. När uppdraget upphör ska redogörelsen lämnas senast en månad efter uppdragets upphörande.

På redogörelsen kan du även göra anspråk på arvode för uppdraget samt ersättning för körda mil och övriga kostnader.

När du lämnar in årsräkningen för 2022 i Provisum e-tjänst ska du bifoga redogörelseblanketten som en bilaga. Vårt förslag är att du bifogar den till det disponibla kontot. För redovisningsåret 2023 kommer du kunna svara på redogörelsefrågorna direkt i e-tjänsten.

Sälja bostadsrätt eller fastighet

I de fall huvudmannen inte längre kan bo kvar i sin fastighet eller bostadsrätt kan den behöva säljas. Om du:

  • som god man eller förvaltare har "bevaka rätt" i ditt förordnande, ingår att hjälpa din huvudman med försäljningen.
  • är god man och din huvudman har kvar sin beslutsförmåga ska denne själv lämna sitt godkännande till försäljningen.
  • är god man och din huvudman inte har kvar sin beslutsförmåga ska de närmast anhöriga yttra sig, även om det är du som god man som fattar beslut.
  • som förvaltare har "bevaka rätt" i ditt förordnande, så är det du som avgör om bostads­rätten/fastigheten ska säljas.

Det är viktigt att du förvissar dig om att huvudmannen inte kommer kunna återvända till sin bostad.

Oavsett om du är god man eller förvaltare är det din uppgift att se till att försäljningen går rätt till och att bostaden säljs till ett marknadsmässigt värde. Om en mäklare anlitas brukar dessa göra en värdering, men om du väljer att sälja bostaden på annat sätt ska värderingar göras av två oberoende auktoriserade värderingsmän.

Överförmyndarnämndens samtycke

Är det du som god man eller förvaltare som undertecknat kontraktet krävs över­för­mynd­arens samtycke innan avtalet blir giltigt. En huvudman som inte har kvar sin beslutsförmåga kan inte själv underteckna kontraktet.

När både köpare och säljare har skrivit under ska du skicka in en kopia på avtalet till överförmyndaren. Överförmyndaren beslutar om samtycke kan lämnas till försäljningen. När du får beslutet om samtycke kan försäljningen genomföras.

Inför överförmyndarnämndens godkännande behöver du också lämna in uppgifter inför försäljningen av bostadsrätt eller fastighet. Observera att denna handling endast är ett underlag för överförmyndarnämndens godkännande.

Hantering av lösöret - exempelvis möbler

Tänk igenom vilka möbler, föremål med mera som huvudmannen har nytta och glädje av att ta med till sitt nya boende. Om huvudmannen själv kan vara med och bestämma är det dennes vilja som ska vara vägledande. Om inte kanske anhöriga kan vara behjälpliga.

Finns testamente bör du ta del av detta. Du får däremot inte bryta ett förseglat testa­mente med uppgift om att det får öppnas först när huvudmannen avlidit.

Värdeföremål, smycken och personliga handlingar kan placeras i bankfack. Möbler och liknande som inte följer med till det nya boendet kan lämnas till förvaring. Det kan också förvaras hos anhörig som får underteckna en handling om vilka saker som förvaras hos denne.

Du får aldrig skänka bort din huvudmans saker.

Städning och uppsägning

Du ska se till att bostaden städas och rengörs, men du behöver inte själv utföra arbetet. Förutom hyreskontrakt ska du säga upp abonnemang på exempelvis el, telefon och försäkring.

Överförmyndarspärr

Överförmyndarspärr innebär att du som god man eller förvaltare endast kan ta ut pengar efter överförmyndarens medgivande.

Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för dig som är god man eller förvaltare. Behöver huvudmannen hjälp att sköta sin ekonomi bör ett av hans eller hennes konton vara öppet för dig som god man eller förvaltare - oftast ett person- eller transaktionskonto. Övriga konton skall förses med överförmyndarspärr. Att kontot har överförmyndarspärr ska framgå av bankens årsbesked. Vid ett nytt förordnande ska intyg om överförmyndarspärrar lämnas tillsammans med tillgångsförteckningen.

Vid ett godmanskap har huvudmannen själv rätt att ta ut pengar från spärrade konton. Vid ett förvaltarskap där förvalta egendom ingår i förordnandet kan inte huvudmannen själv ta ut pengar.

Uttag från spärrat konto

För att kunna ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto krävs över­för­mynd­arens medgivande. För att få ett medgivande lämnar du en ansökan till över­förmyndaren om uttag från spärrat konto. Har överförmyndaren sedan lämnat medgivande till uttaget tar du med dig blanketten till banken för att kunna göra transaktionen.

Uttagsbegäran kan göras för extra inköp exempelvis till ny TV, säng, dator eller att inkomsten inte räcker till de löpande utgifterna.

Överflyttning mellan överförmyndarspärrade konton behöver inte över­för­myndar­nämndens tillstånd.

För uttag från överförmyndarspärrade konton för andra placeringar än till annat bankkonto ska ansökan lämnas till överförmyndarnämnden.

Arvode

En god man eller förvaltare har rätt till ett arvode för uppdraget och ersättning för utgifter som varit nödvändiga för att utföra uppdraget.

Arvodets storlek och information om skatt och avgifter

Arvodesnivån bedöms utifrån hur omfattande uppdraget är. Beslutet fattas av över­­för­­myndar­­nämnden/hand­läggarna efter att du lämnat en redogörelse till oss.

Gode mannen eller förvaltaren får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand utan ska avvakta beslut från över­för­mynd­ar­nämnden.

I de fall huvudmannen själv ska betala arvodet ska även skatt och sociala avgifter betalas. Information om skatt och sociala avgifter samt förenklad arbets­givar­deklara­tion hittar du hos Skatteverket.

Här nedan finns ett exempel hur du fyller i en förenklad arbetgivardeklartion SKV 4805 när det är din huvudman som ska betala arvode och hur du redovisar skatt och arbetgivaravgift. Ovan under beräkna skatt och avgifter kan du läsa mer om skatt och avgifter och även hitta skatteverkets blanketter.

Vem betalar arvodet?

Huvudmannens inkomst och totala tillgångar avgör om det är huvudmannen eller kommun som betalar arvodet och ersättningarna. Det är överförmyndar­nämnden/hand­­­läggarna som fattar beslutet.

Huvudmannen betalar ditt arvode om något av följande stämmer:

  • Dennes tillgångar överstiger två prisbasbelopp. Det motsvarar 105 000 kronor år 2023 och 114 600 kronor år 2024.
  • Dennes årsinkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp. Det motsvarar 139 125 kronor år 2023 och 151 845 kronor år 2024.

Om huvudmannens inkomster och tillgångar är lägre än beloppen ovan kan kommunen betala arvodet och kostnadsersättningen.

Merkostnadsersättning för betalning av arvodet

Om din huvudman ska betala arvodet till dig, finns det möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan för att täcka huvudmannens merkostnader. För mer information kontakta Försäkringskassan.

Merkostnadsersättning - Försäkringskassan

Reducering av avgifter för hjälpinsatser

Om din huvudman har någon form av hjälpinsats från kommunens vård och omsorg kan hon eller han få lägre avgift för denna i de fall hon eller han ska betala arvode till dig. Kontakta avgiftshandläggaren för vård- och omsorgsförvaltningen.

Om huvudmannen har skuldsanering

Om din huvudman har skuldsanering finns det en möjlighet att avsätta pengar för arvode till dig. Kontakta handläggare hos Kronofogden för mer information.

För att få ditt arvodesbeslut

För att du ska få ditt arvode utbetalt i tid ska årsräkning och/eller redo­gör­else vara inlämnad senast sista februari. Se till att handlingarna är full­ständ­iga och granskningsbara när du lämnar in dem (se instruktioner för års­räk­ning respektive redogörelse för mer information).

Om handlingarna inte är kompletta när vi får dem, kommer vi begära in kompletteringar. Det innebära att granskningen tar längre tid.

Granskningen och arvoderingen sker löpande, vilket innebär att ju tidigare du lämnar in en granskningsbar årsräkning och/eller redogörelse desto fortare får du ditt arvodesbeslut och en kopia på din årsredovisning.

Om ditt uppdrag upphör

Det finns olika anledningar till att ett uppdrag upphör. Oavsett orsaken så innebär det för dig som ställföreträdare att du inte längre är behörig att företräda din huvudman. Om "förvalta egendom" ingår i förordnandet ska dock sluträkning lämnas senast 1 månad efter upp­hör­andet.

Huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider ska du snarast anmäla detta till oss på över­för­myndar­­nämn­den så skickar vi blankett för sluträkning till dig. Slut­räk­ning­en ska avse perioden fram till huvudmannens dödsdag. Skicka tillbaka slut­räkningen inom en månad till oss på överförmyndarnämnden.

Så snart som möjligt bör du informera anhöriga till huvud­mannen eller andra när­stå­ende om dödsfallet. Om du inte lyckas nå några anhöriga, eller inte känner till om det finns några anhöriga, måste du själv kontakta en begravningsbyrå och beställa begrav­ning av din avlidne huvudman, alternativt överlåta åt socialtjänstens boutredare att ombesörja begravningen.

Du får inte beställa gravsten eller gravplats, inte heller fortsätta betala räkningar eftersom uppdraget upphör den dag huvudmannen avlidit.

Du vill sluta som god man eller förvaltare

Om du inte längre vill fortsätta som god man eller förvaltare skriver du en begäran till överförmyndaren.

Begäran om entledigande från uppdrag som ställföreträdare (e-tjänst)

Det är också bra om du pratat med din huvudman för att stämma av om han/hon har något eget förslag på ny god man/förvaltare, samt om huvudmannen har fortsatt behov av hjälp.

Du kvarstår i uppdraget tills överförmyndaren beslutat om byte.

Godmanskapet eller förvaltarskapet upphävs

Beslutet fattas av tingsrätten och kan bero på att huvudmannens hjälpbehov kan till­godo­ses på annat sätt eller att huvudmannen inte längre behöver någon hjälp.

Vid ett godmanskap där huvudmannen har egen beslutsförmåga ska ett godmanskap vara frivilligt och kan själv begära att det upphör.

Ansökan om upphörande kan lämnas av huvudmannen själv, närmaste anhörig eller av dig själv.

Vanliga frågor och svar

Här följer ett antal vanliga frågor och svar kring uppdraget som god man eller förvaltare.

Vem får ta del av handlingar i akten?

Huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör godmanskapet /förvaltar-skapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har även huvudmannens make/maka/sambo och de närmaste anhöriga. En god man eller förvaltare kan ha rätt till det efter sekretessprövning och särskilt om det behövs för uppdraget.

Hur många uppdrag får jag ha?

Det finns ingen gräns för hur många uppdrag man får ha som god man eller förvaltare. Det viktiga är det finns tillräckligt med tid för att utföra alla uppdrag. Däremot är det viktigt att komma ihåg att om den gode man­nen/för­valt­aren på egen begäran vill sluta sina uppdrag, så måste han eller hon kvarstå tills över­för­mynd­aren hittat nya gode män/förvaltare som kan ta över uppdragen. Om detta behöver ske med kort varsel kan det bli svårt att hitta flera gode män/förvaltare på samma gång.

Hur länge bör jag spara mina verifikationer?

Verifikationer sparas så länge uppdraget pågår och i minst tre år efter avslutat uppdrag. Huvudmannen, huvudmannens släktingar eller dödsbo­delägare kan efter att uppdraget upphört ha frågor om redovisningen eller kräva att få se alla verifikationer.

Sidan uppdaterad 2024-04-25