Förälder och förmyndare

Huvudregeln är att föräldrarna till ett barn gemensamt är förmyndare så länge barnet är under 18 år. Om föräldrarna är vårdnadshavare för sitt barn så är de enligt lag också förmyndare. Om barnet mister en av sina vårdnadshavare så fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare.

Förälders ansvar

Föräldrarna ska tillvarata barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. Det är föräldrarna som företräder sitt omyndiga barn när det gäller ekonomiska frågor. Har barnet tillgångar är grundregeln att de ska placeras tryggt och säkert och ge skälig avkastning.

Barnets medel ska användas till barnets utgifter - inte till föräldrarnas. Föräldrar har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort.

Kontrollerad förvaltning för barn med stora tillgångar

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (år 2024 motsvarar detta 458 400 kronor) sker en del förändringar beträffande föräldrarnas förvaltning av barnets tillgångar. Den övergår till så kallad kontrollerad förvaltning.

Detta innebär att tillgångarna skall redovisas till överförmyndaren. En förteckning skall lämnas där barnets samtliga tillgångar redovisas. Därefter skall en årsräkning lämnas före den 1 mars varje år tills dess att barnet blir 18. I den skall föräldrarna redovisa hur de förvaltat barnets tillgångar.

Vid kontrollerad förvaltning behöver förmyndarna tillstånd från överförmyndaren för vissa åtgärder. Det kan exempelvis gälla köp av aktier.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller till exempel om barnet ska:

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • Ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Låna pengar eller låna ut pengar i vissa fall
  • Bedriva rörelse (företag)

Har barnet pengar på konton som försetts med överförmyndarspärr behövs överför­myndar­nämndens samtycke för att ta ut pengar från dessa konton. Ansökan skall undertecknas av båda förmyndarna. Har den omyndige fyllt 16 år skall även hon eller han underteckna ansökan om uttag.

Sidan uppdaterad 2024-04-25