Att ansöka om god man eller förvaltare

Om du behöver hjälp eller tror att någon annan behöver hjälp av en ställföreträdare det kan du ansöka respektive anmäla behov om det.

Så här söker du

Ansökan om god man eller förvaltare är det i första hand du själv eller nära anhörig som gör. Anmälan däremot kan lämnas in av vem som helst.

Ansökan

Ansöka om god man eller förvaltare får du göra (om du har besluts­för­måga) eller en nära anhörig. Har du redan en kontakt inom kommunen – till exempel bistånds­bedömare, LSS-handläggare, social­sekreterare eller liknande, kan du kontakta denne för att få hjälp med ansökan.

Till ansökan ska du bifoga handlingar som styrker behovet av hjälp, till exempel social­tjänst­utredning, skrivelse från kurator eller biståndshandläggare. I de flesta ärenden behövs ett läkarintyg angående anordnande av god man. När det gäller förvaltarskap krävs alltid ett läkarintyg angående anordnande av förvaltarskap.

Har du förslag på vem som ska vara din gode man eller förvaltare så ska den personen lämna ett skriftligt åtagande för uppdraget. Detta görs på blanketten Åtagande­ att bli god man eller förvaltare.

Skicka ansökan

Det går snabbare att behandla din ansökan om den är komplett. Ansökan tillsammans med bilagor sänds till:

Östersunds Tingsrätt
Box 708
831 28 Östersund

Hur lång tid dröjer det?

Från det att vi fått din ansökan om god man kan det ta allt från några veckor till några månader innan beslutet om god man är fattat. Hand­läggningstiden beror bland annat på tillgång till gode män/förvaltare, om vi fått in alla uppgifter vi behöver samt vilken arbetsbelastning vi och tingsrätten har för tillfället.

Anmälan

En anmälan kan vem som helst göra som upptäckt att en person behöver hjälp. Det kan till exempel vara en granne, vän eller någon annan som ser hjälpbehovet. En anmälan kan också göras av någon som i sin yrkesroll kommer i kontakt med personen. Vissa, exempelvis social­nämnden, ska anmäla behovet.

Du gör anmälan till överförmyndaren i den kommun där personen som behöver hjälp är folkbokförd. Överförmyndarkansliet i Östersund tar emot anmälningar för personer som är folkbokförda i Åre, Krokom, Ragunda eller Östersunds kommun.

Skicka anmälan

Anmälan tillsammans med bilagor sänds till:

Östersunds kommun
Överförmyndaren
831 82 ÖSTERSUND

När du har skickat in en anmälan till överförmyndaren utreder vi om det finns ett behov av att ansöka till tingsrätten om god man eller förvaltare.

Kostnad

Din ställföreträdare har rätt till skäligt arvode.

Kostnadens storlek

Kostnaden för att ha en god man eller förvaltare kan variera. Kostnaden beror på hur mycket hjälp du behöver och vilka av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som ingår. Kostnaden kan också variera olika år beroende på ditt behov av hjälp under året.

Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar alla tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kronor per år plus sociala avgifter. Kostnaden kan dock bli både lägre och högre. Ställföreträdaren har också rätt att få kostnadsersättning samt ersättning för resor.

Det är överförmyndarnämnden som beslutar vilket arvode ställföreträdaren ska få och detta ska betalas ut en gång per år.

Vem betalar?

Du som huvudman betalar arvodet om:

  • Dina tillgångar överstiger två prisbasbelopp (2023 motsvarar det 105 000 kronor, 2024 motsvarar det 114 600 kronor)
    eller
  • Din årsinkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp (2023 motsvarar det 139 125 kronor, 2024 motsvarar det 151 845 kronor)

I övriga fall betalar kommunen arvodet.

Om det är du själv som ska betala arvodet skickas en kopia av arvodesbeslutet till dig så att du kan se hur mycket du ska betala till gode mannen eller förvaltaren.

Att byta god man eller förvaltare

Ibland finns det anledning att byta god man eller förvaltare. Orsaken kan vara att samarbetet inte fungerar eller att något annat inträffat som gör ett byte av god man eller förvaltare nödvändigt.

Om du är missnöjd

Om du är missnöjd med din ställföreträdare kan du skriva till överförmyndaren och informera om detta. Ställföreträdaren kommer att få bemöta synpunkterna innan överförmyndaren bedömer om åtgärd ska vidtas eller inte.

Begära byte

Om du vill byta god man eller förvaltare vill vi helst ha en skriftlig begäran om detta. Har du svårt att skriva ett brev kan du be någon vän eller anhörig hjälpa dig eller ringa till över­för­myndaren. Överförmyndaren vill också veta om du har något eget förslag på god man eller om du vill att vi ska fråga någon utomstående.

Begäran om byte kan även göras av de närmast anhöriga eller av ställföreträdaren själv. Även överförmyndarnämnden kan ta initiativ till ett byte.

Om utomstående ställföreträdare ska utses brukar ni som regel träffas innan bytet görs för att stämma av att det känns bra. Den tidigare ställföreträdaren är kvar i sitt uppdrag tills ett byte görs.

Eventuell sluträkning

Om "förvalta egendom" ingår i förordnandet ska en sluträkning göras av den tidigare ställ­före­trädaren. Sluträkningen avser perioden fram tills det datum beslut om byte fattas.

Den nye ställföreträdaren får en kopia av sluträkningen sedan den granskats av över­för­myndar­nämnden. Tillgångsförteckning behöver i regel inte lämnas av den nye gode mannen/förvaltaren.

Sidan uppdaterad 2024-01-31