Du som vill bli god man eller förvaltare

Det är många i samhället som är i behov av hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndig­heter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller för­valt­are kan du spela en viktig roll i dessa män­niskors liv.

De personer som är i behov av god man eller förvaltare har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något tillstånd som liknar dessa. Som god man eller förvaltare ska du se till att de här personernas rättigheter tas till vara.

Observera att vara god man eller förvaltare är ett ideellt uppdrag som arvoderas och inte en anställning i kommunen.

Vad innebär uppdraget?

Skillnaden mellan ett godmanskap och förvaltarskap är att den person som har god man (kallad huvudmannen) har sin fulla rättskapacitet kvar, det vill säga han eller hon kan göra precis som han eller hon vill.

En person som har förvaltare har helt eller delvis förlorat sin rättskapacitet och kan till exempel inte ingå avtal eller ta ut sina pengar från banken. I ett för­valt­ar­skap har förvaltaren det slutliga ordet i nästan alla beslut som ingår i för­ord­nan­det.

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvud­­mannens behov. Följande delar kan ingå:

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och stöd från samhället han eller hon har rätt till.

Exempel kan vara att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.

Sörja för person

Sörja för person innebär att du som god man eller förvaltare ska se till - men inte själv stå för, att huvudmannen får den vård och omsorg han behöver och har rätt till. Det kan till exempel gälla att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, se till att huvudmannen har daglig syssel­sättning, ansöka om färdtjänst med mera.

God man eller förvaltare ska även uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, rekreation och att till med större inköp som exempelvis möbler, TV och liknande.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har.

I uppdraget ingår att varje år lämna in en redovisning till över­för­mynd­ar­nämnden över hur tillgångarna förvaltats.

Så blir du god man eller förvaltare

För att kunna bli god man eller förvaltare behöver du genomföra följande steg:

Uppfyll kraven

För att få bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa i lagen uppställda kriterier. Du måste vara:

  • Rättrådig. Det innebär att man följer de lagar och regler som samhället sätter upp och inte har gjort sig skyldig till något brott som kan ha påverkan på uppdraget.
  • Erfaren. Det krävs att gode mannen eller förvaltaren har en viss livserfarenhet, han/hon bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska och ha en viss ekonomisk kompetens. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.
  • I övrigt lämplig. Innebär att överförmyndaren försöker anpassa gode mannens eller förvaltarens kompetens mot det aktuella uppdraget.

Lämna in intresseanmälan

Om du önskar få uppdrag som god man, förvaltare eller god man för ensam­kommande barn åt någon som bor i Åre, Krokom, Ragunda eller Östersunds kommun ska du fylla i en intresse­anmälan via vår e-tjänst Recruto.

I e-tjänsten får du uppge vilken typ av uppdrag du är intresserad av utifrån din erfarenhet och kompentens. Om du är anhörig och/eller inte vill ha fler uppdrag så kryssar du i den rutan.

Vi gör en lämplighetsprövning

Efter att din intresseanmälan är registrerad så kommer vi att göra en lämplighets­prövning (om inte detta nyligen gjorts).

Genomgå utbildning och introduktionssamtal

Om vi bedömer dig som lämplig blir du erbjuden att gå en utbildning digitalt. När du gått utbildningen skickar du kursintyget till oss.

Därefter kallar vi dig till ett introduktionssamtal. Det är ett bra tillfälle för oss att träffa dig som ny god man och för dig att ställa frågor kring uppdraget.

All kommunikation med oss kommer nu att ske via mejl, kontrollera därför din inkorg regelbundet.

Visa intresse för uppdrag

Överförmyndaren lägger upp annonser med nya uppdrag via Recruto. Du får åtkomst till dessa annonser via en länk som vi skickar till dig. Du får samtidigt information om hur du går tillväga för att visa intresse för de olika uppdragen.

Beslut hos tingsrätten eller överförmyndaren

När du blivit tilldelad ett uppdrag informerar vi dig om det via mejl. Du får då också kontakt med ansvarig handläggare.

Du ska fylla i blanketten "Åtagande att bli god man eller förvaltare" och lämna/skicka in den till överförmyndaren.

Åtagande att bli god man eller förvaltare (blankett)

I de flesta fall ska också huvudmannen godkänna dig som ny god man.

Beslut om att upprätta ett godmanskap för en huvudman fattas av tings­rätten. Därefter är det överförmyndaren som fattar beslut om exempelvis byten av god man.

Dina första uppgifter som god man eller förvaltare

När du fått beslut om att du förordnats som god man eller förvaltare bör du göra följande:

Kontakta alla berörda

Ta så fort det är möjligt kontakt med exempelvis anhöriga, vård­inrätt­ningar och tidigare ställföreträdare (om sådan finns) för att få nödvändig information samt informera dem om ditt uppdrag.

Meddela också exempelvis försäkringskassan, hyresvärd och bank att du för­ord­nats som ställföreträdare, vad du har för uppdrag och dina person­uppgifter.

Det registerutdrag du får från överförmyndarnämnden styrker att du är förordnad som ställföreträdare.

Få överblick över huvudmannens ekonomi

Om du har "förvalta egendom" i ditt förordnande är det viktigt att du snabbt skaffar dig en överblick över din huvudmans ekonomi och gör en budget.

På Konsumentverkets hemsida "Hallå konsument" finns mycket bra att läsa. Där finns också ett verktyg för att göra en budgetkalkyl.

Hallå konsument

Bestäm posthantering

Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma, kan ni enas om regler för post­­hanter­ingen så att du får den post du behöver för att kunna sköta ditt uppdrag.

Saknar huvudmannen förmåga att själv bestämma kan du anmäla din egen adress till folk­bok­föringen som "särskild postadress" för huvud­mannen. All officiell post kommer då direkt till dig.

Särskild postadress (Skatteverket)

Obs! Huvudmannen ska inte folkbokföras hos dig.

Arvode

En god man eller förvaltare har rätt till ett arvode för uppdraget och ersättning för utgifter som varit nödvändiga för att utföra uppdraget.

Arvodets storlek och information om skatt och avgifter

Arvodesnivån bedöms utifrån hur omfattande uppdraget är. Beslutet fattas av över­­för­­myndar­­nämnden/hand­läggarna efter att du lämnat en redogörelse till oss.

Gode mannen eller förvaltaren får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand utan ska avvakta beslut från över­för­mynd­ar­nämnden.

I de fall huvudmannen själv ska betala arvodet ska även skatt och sociala avgifter betalas. Information om skatt och sociala avgifter samt förenklad arbets­givar­deklara­tion hittar du hos Skatteverket.

Här nedan finns ett exempel hur du fyller i en förenklad arbetgivardeklartion SKV 4805 när det är din huvudman som ska betala arvode och hur du redovisar skatt och arbetgivaravgift. Ovan under beräkna skatt och avgifter kan du läsa mer om skatt och avgifter och även hitta skatteverkets blanketter.

Vem betalar arvodet?

Huvudmannens inkomst och totala tillgångar avgör om det är huvudmannen eller kommun som betalar arvodet och ersättningarna. Det är överförmyndar­nämnden/hand­­­läggarna som fattar beslutet.

Huvudmannen betalar ditt arvode om något av följande stämmer:

  • Dennes tillgångar överstiger två prisbasbelopp. Det motsvarar 105 000 kronor år 2023 och 114 600 kronor år 2024.
  • Dennes årsinkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp. Det motsvarar 139 125 kronor år 2023 och 151 845 kronor år 2024.

Om huvudmannens inkomster och tillgångar är lägre än beloppen ovan kan kommunen betala arvodet och kostnadsersättningen.

Merkostnadsersättning för betalning av arvodet

Om din huvudman ska betala arvodet till dig, finns det möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan för att täcka huvudmannens merkostnader. För mer information kontakta Försäkringskassan.

Merkostnadsersättning - Försäkringskassan

Reducering av avgifter för hjälpinsatser

Om din huvudman har någon form av hjälpinsats från kommunens vård och omsorg kan hon eller han få lägre avgift för denna i de fall hon eller han ska betala arvode till dig. Kontakta avgiftshandläggaren för vård- och omsorgsförvaltningen.

Om huvudmannen har skuldsanering

Om din huvudman har skuldsanering finns det en möjlighet att avsätta pengar för arvode till dig. Kontakta handläggare hos Kronofogden för mer information.

För att få ditt arvodesbeslut

För att du ska få ditt arvode utbetalt i tid ska årsräkning och/eller redo­gör­else vara inlämnad senast sista februari. Se till att handlingarna är full­ständ­iga och granskningsbara när du lämnar in dem (se instruktioner för års­räk­ning respektive redogörelse för mer information).

Om handlingarna inte är kompletta när vi får dem, kommer vi begära in kompletteringar. Det innebära att granskningen tar längre tid.

Granskningen och arvoderingen sker löpande, vilket innebär att ju tidigare du lämnar in en granskningsbar årsräkning och/eller redogörelse desto fortare får du ditt arvodesbeslut och en kopia på din årsredovisning.

Sidan uppdaterad 2024-01-31