Sök stöd för missbruk och beroende

Om du vill ansöka om stöd för missbruk och beroende ska du vända dig till kommunens kundcenter på 063-14 30 00.

Vad händer när du kontaktar oss?

Kundcenter ser till att en socialsekreterare kontaktar dig. Du erbjuds ett inledande samtal där du får möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Du får information om vilket stöd Social- och arbetsmarknadsförvaltningen kan erbjuda dig. Om du önskar fortsatt stöd via oss inleds en utredning av socialsekreteraren.

Hur går en utredning till?

Utredningen görs av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är mest lämpade för dig. En del i kartläggningen är en strukturerad intervju, ASI. Du får svara på frågor om alkohol, droger, hälsa, utbildning och arbete, familj med mera. Utredningen sammanställs skriftligt och du får ett beslut.

Om du har behov av sjukvårdsinsatser är vi skyldiga att erbjuda dig en samordnad plan med landstinget, SIP. Ibland behövs även samverkan med andra instanser.

Vad kan du få för hjälp?

Stödinsatser och behandling får du utifrån dina behov, enligt Socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer. Resultatet av ASI-intervjun är grunden till din vårdplan som du upprättar tillsammans med din socialsekreterare.

Stödinsatser som du bland annat kan erbjudas är stödboende, sysselsättning och behandling i öppenvård, kontaktperson och behandlingshem. Alla insatser är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning.

Vem får veta att du har kontakt med oss?

Ingen får veta att du har kontakt med oss. Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig. Du kan lämna samtycke till att uppgifter lämnas ut. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Sekretess och tystnadsplikt

Hur gör jag om jag vill överklaga ett beslut?

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut
så har du rätt att överklaga beslutet.

Överklaga beslut som rör dig själv

Sidan uppdaterad 2022-06-27