Klimatstrategi

Klimatstrategin beskriver vi hur vi ska göra för att nå våra klimatmål. Hur ska kommunorganisationen bli fossilfri senast 2025 och hur ska vi bli klimatneutrala och energieffektiva senast 2030? Nio utvecklingsområden och 74 åtgärdspunkter visar vägen.

Nu reviderar vi klimatstrategin

Vi har påbörjat arbetet med att revidera klimatstrategin, eftersom den nuvarande gäller till och med 2023. Den kommer att skickas ut på remiss i höst.

Ladda ner och läs

Klimatstrategin finns både som populärversion och fullängdsversion.

Längre och mer utförlig version: Klimatstrategin (PDF) Pdf, 5.8 MB.

Klimatstrategi populärversion framsida

9 utvecklingsområden och 74 klimatåtgärder

Klimatstrategin har nio strategiska utvecklingsområden med 74 klimatåtgärder som ska genomföras under perioden 2019-2023. Allt från fler elbusslinjer och laddstolpar till elbilar, till att erbjuda energi- och klimatrådgivning.

Det finns även åtgärder som ska göra det lättare för oss att ställa om till mer klimatsmarta konsumtionsmönster: det ska vara lätt att återanvända, återvinna, delanvända och reparera.

Hur går det med åtgärderna i klimatstrategin?

Klimatstrategin status

Teckenförklaring

Grönt = Genomfört

Gult = Påbörjat eller planerat

Rött = Ej påbörjat

1. Utforma organisation och styrmedel för ett effektivt klimatarbete

1. Östersunds kommunorganisation sätter år 2025 som övergripande målbild för att bli fossilbränslefri och energieffektiv, för att det ska vara realistiskt att bli fossilbränslefri i det geografiska området till år 2030.

Genom­fört

2. Det bör finnas en strategigrupp för att samordna arbetet med att nå kommunens klimatmål. Gruppen bör bestå av utvalda politiker och tjänstemän som stöttar processen med genomförande av klimatprogram och klimatstrategi.

Genom­fört

3. Det ska finnas en klimatbudget för att säkerställa att personella och ekonomiska resurser avsätts för genomförandet av klimatprogrammet och strategin, se exempelvis Trondheims och Oslos klimatbudget. Deras klimatbudget visar vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå så stora nedskärningar av växthusgasutsläpp som möjligt och hur mycket pengar som ska användas för att uppnå detta. I budgetprocessen ska det ställas krav på att synliggöra minskningar respektive ökningar av klimatpåverkande utsläpp för att medel ska styras till åtgärder som har bäst effekt. Metoder för att fördela utsläppsminskningar på varje nämnd bör utredas. Östersunds kommunorganisation ska också göra en årlig redovisning avseende de avsteg som gjorts från översiktsplanen och vilka konsekvenser det kan få för klimatpåverkan.

På­börjat

4. Östersunds kommunorganisation bör fortsätta samverka med andra kommuner, genom exempelvis föreningen Klimatkommunerna, Fossilbränslefritt Sverige, SÖT-samarbetet (Sundsvall, Östersund, Trondheim samarbetet.), Svenska Cykelstäder etcetera. Kompetens och omvärldsbevakning är oerhört viktig för ett effektivt arbete.

Genom­fört

5. Samtliga nämnder och förvaltningar i Östersunds kommunorganisation ska snarast ta fram avvecklingsplaner för de fossila bränslen som används.

På­börjat

6. Östersunds kommunorganisation bör söka bidrag från den stora flora av klimatomställningsstöd som finns. Till exempel kan det handla om att anställa resurser för bidragsmaximering som kan stötta och hjälpa förvaltningar, organisationer och företag att söka bidrag.

Genom­fört

7. Klimatväxling har visat sig vara ett bra styrmedel för att minska utsläpp och även frigöra medel för investeringar. Klimatväxling för flygresor ska fortsätta och det ska utredas om klimatväxling kan införas på fler områden.

Genom­fört

8. Östersunds kommun bör genomföra åtgärder inom de områden där Östersund har fått låga poäng i miljörankningar och benchmarking. Det är ofta utvalda åtgärder som har hög klimateffekt. På detta sätt kan utsläppen minska samtidigt som kommunens miljöprofil stärks och kommunen kan vara en intressant bra-exempel-kommun för andra.

Genom­fört

9. Östersunds kommun ska se till att det finns information och en fungerande kommunikation kring de prioriterade områdena i klimatstrategin med medborgarna och även inom kommunorganisationen.

Genom­fört

10. Östersunds kommun bör genomföra regelbundna utbildningsinsatser för medarbetare och förtroendevalda så att de kan agera som ambassadörer för resten av samhället då de utgör en stor del av Östersunds kommuns befolkning.

Genom­fört

11. Det bör etableras ett tätare samarbete mellan klimat- och miljöenheter i kommunen och näringslivskontoret för att nyttja tillväxtpotentialen med klimatomställning. Östersunds kommun bör inleda ett strukturerat samarbete med näringslivet, till exempel som Uppsalas klimatallians eller Stockholms klimatpakt. Kommunorganisationen står för en liten del av utsläppen från kommunen som geografiskt område, och på detta sätt går det att påverka andra aktörer.

På­börjat

12. Kommunorganisationen bör fortsätta ställa tydliga ägardirektiv med fokus på minskad klimatpåverkan till de kommunala bolagen. De kommunala bolagen bedriver ett offensivt miljöarbete och har stora möjligheter att påverka hushåll och företag inom det geografiska området. Det finns mycket kunskap och utvecklingspotential inom hela kommunkoncernen som bör tas till vara för att tillsammans minska klimatpåverkan fortare.

Genom­fört

Sammanställning åtgärdspunkter utifrån status

Här är åtgärdspunkterna i utvecklingsområdet ovan sorterade utifrån status.

Genomfört

1. Målbild om fossilfri och energieffektiv organisation 2025 och som geografiskt område 2030.

2. Strategigrupp för samordning av klimatmål.

4. Samverkan med andra kommuner.

6. Bidragsansökningar för klimatomställningsstöd.

7. Klimatväxling av flygresor och utredning av klimatväxling på andra områden.

8. Åtgärder vid låga poäng i miljörankingar.

9. Information och kommunikation om klimatstrategin internt och externt.

10. Utbildningsinsatser för kommunanställda och förtroendevalda så att de kan agera ambassadörer.

12. Ägardirektiv med fokus på minskad klimatpåverkan.

Påbörjat eller planerat

3. a.) Klimatbudget.

b.) Uppföljning av avsteg från översiktsplanen.

5. Avvecklingsplaner för fossila bränslen inom kommunorganisationen, Barn och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnad, Teknisk förvaltning Fastighet när det gäller oljepannor. Transport – personbilar.

11. Tätare samarbete inom kommunen och strukturerat samarbete med näringslivet.

2. Skapa hållbara och energieffektiva resor och transporter

13. En övergripande målbild bör antas om en förändrad färdmedelsfördelning i Östersunds tätort. Målsättningen till 2030 bör vara en fördelning där andel bil är 40 procent cykel och gång är 40 procent och kollektivtrafik är 20 procent. Enligt en HEAT-studie utförd av Trivector kan det bli en samhällsekonomisk vinst på 95 - 137 miljoner kronor årligen och 497 ton koldioxidekvivalenter sparas om andelen kollektivtrafik, gång och cykel ökar från dagens cirka 37 procent till 60 procent. Även jämställdhetsaspekter och trafiksäkerhet skulle främjas.

Genom­fört

14. Det ska genomföras en fortsatt satsning på elektrifiering av stadsbusstrafiken till nya linjer. Det ska vara hög framkomlighet för kollektivtrafiken i staden, genom att förbättra framkomligheten blir kollektivtrafiken ett attraktivt alternativ till bilen.

Genom­fört

15. Det ska finnas goda bussförbindelser med fordon som drivs av förnybara drivmedel mellan kommunens tätorter. Kollektivtrafik ska vara etablerad i nya bostadsområden redan vid inflyttning för att förbinda nya stadsdelar. Att planera täta boendestråk är viktigt för att skapa underlag för kollektivtrafiken.

Genom­fört

16. Östersunds kommun ska förbättra och utveckla drift och underhåll på gång- och cykelvägar, både sommar- och vintertid. Detta främjar även jämställdhet.

På­börjat

17. Östersunds kommun ska implementera den handlingsplan som tagit fram inom ramen för CERO-projektet och avsätta resurser för implementeringen. Östersunds kommun har med stöd av energimyndigheten och KTH tagit fram en CERO-analys om hur kommunen kan minska utsläppen från de anställdas resor.

Utgår

18. Östersunds kommun bör verka för utvecklingen kring delandetjänster och digitalisering som medför nya möjligheter för kollektivtrafik- och samåkningstjänster, samt kombinationer av dessa. Kombinerad Mobilitet och Mobility as a Service (MaaS) innebär att mobilitet är något som kan köpas som tjänst och inte kräver att man äger en egen bil. Kombinerade mobilitetstjänster innebär att kunden köper ett abonnemang som ger mobilitet, där olika transportslag kopplas ihop, exempelvis dagens kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, hyrbil, taxi med mera. Det kan också vara reseplanerare som kopplar ihop hela resan.

På­börjat

19. Östersunds kommun bör utreda förutsättningar ur stadsplaneringssynpunkt och följa utvecklingen med delade, uppkopplade och eldrivna automatiserade fordon och om det är möjligt att bli en testarena för dessa. Detta eftersom det finns potential, förutsatt att fordonen delas, att de kan öka kollektivtrafikresandet och minska trängsel.

Genom­fört

20. Östersunds kommun ska ta fram ett mobilitets- och trafikprogram och en mobilitets-/trafikstrategi som ersätter den utgångna trafikplanen. Resvaneundersökningar är viktiga verktyg och underlag för att ta fram styrdokumenten.

På­börjat

21. Minst 25 procent av parkeringsplatserna vid nybyggnation ska ha laddinfrastruktur för elfordon när Östersunds kommun bygger egna bostäder och verka för att andra aktörer också följer efter.

På­börjat

22. Östersunds kommun bör byta ut fler fordon i tjänstebilsflottan till elfordon. Östersunds kommun bör etablera nya laddstationer i takt med att antalet elbilar ökar i den interna fordonsflottan.

På­börjat

23. Östersunds kommun ska minska antalet tjänstebilar genom till exempel bilpooler, elcyklar, bussåkning och samåkning. Alla förvaltningar ska snarast vidta åtgärder för att minska antalet fordon och gå över till fordon som kan drivas med förnybart bränsle och stimulera ett fossilbränslefritt resande. Förutsättningarna ska utredas för att samnyttja bilpooler med andra företag och organisationer.

På­börjat

24. Östersunds kommun ska i god tid göra en genomgång över kommande upphandlingar för att kunna ställa relevanta krav. Ungefär hälften av kommunorganisationens utsläpp kommer från upphandlade tjänster, upphandling är ett kraftfullt verktyg för att minska utsläppen.

På­börjat

25. Östersunds kommun bör utreda och införa förbättrade logistiklösningar för interna och externa transporter. Minskat antal transporter innebär också ökad trafiksäkerhet.

På­börjat

26. Östersunds kommun bör aktivt främja de anställdas möjligheter till distansarbete i de fall det är möjligt. Det bör tydliggöras när och hur det är möjligt i till exempel policy, riktlinjer eller motsvarande. Inriktningen bör vara att minska antal resor totalt, genom digitalisering och nya arbetssätt. Detta skulle kunna innebära positiva effekter ur både effektivitets- samt arbetsmiljösynpunkt, lägre kostnad för resor, mindre arbetstid som läggs på själva resan samt mindre tid borta från familj med mera.

Genom­fört

27. Anställda som har långa avstånd till jobbet, saknar kollektivtrafik eller har funktionsvariationer bör prioriteras när det gäller parkeringsplatser.

Genom­fört

28. En utredning bör göras om möjligheten till slingbussar utan fast tidtabell.

Genom­fört

Sammanställning åtgärdspunkter utifrån status

Här är åtgärdspunkterna i utvecklingsområdet ovan sorterade utifrån status.

Genomfört

13. Målbild om färdmedelsfördelning, metod och regelbunden uppföljning.

14. Elektrifiering av stadsbusstrafiken.

15. Bussförbindelser med förnybara drivmedel mellan kommunens tätorter.

19. Utreda förutsättningarna för eldrivna automatiserade fordon.

26. Främja distansarbete för anställda genom policy eller riktlinje.

27. Prioritera anställda med långa avstånd till jobbet vad gäller parkeringsplatser.

28. Utredning om möjligheten till slingbussar utan tidtabell.

Påbörjat eller planerat

16. Förbättra och utveckla drift- och underhåll på gång- och cykelvägar.

18. Verka för utveckling av delandetjänster och digitalisering.

20. Framtagande av mobilitets-och trafikprogram/strategi.

21. Minst 25 % av parkering- platserna vid nybyggnation ska ha laddstation.

22. Utbyte av fler fordon till elfordon inom kommunförvaltningen.

23. Minska antalet tjänstebilar i kommunorganisationen.

24. Genomgång av upphandlingar och relevant kravställning.

25. Förbättrade logistiklösningar för interna och externa transporter.

Utgår

17. Implementering handlings-plan från CERO-analys.

3. Öka andelen förnybar energiproduktion

29. Östersunds kommun bör verka för och hjälpa till med etableringen av tankstationer för flytande biogas, där det också går att tanka komprimerad gas. Då finns det även en backup för produktionen i Göviken.

Genom­fört

30. Östersunds kommun ska utreda förutsättningarna och se till att det insamlade matavfallet används till att producera drivmedel.

Genom­fört

31. Östersunds kommun bör vid nybyggnation och större ombyggnationer installera solceller på lämpliga platser, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Genom­fört

32. Östersunds kommun ska fastställa och genomföra en avvecklingsplan för den fossila olja som fortfarande används för att värma fastigheter, senast 2025.

Genom­fört

33. Östersunds kommun bör följa utvecklingen av vätgas för fordonsdrift.

På­börjat

34. Östersunds kommun ska verka för att det finns tankställen för förnybara bränslen och laddplatser i hela kommunen.

På­börjat

Sammanställning åtgärdspunkter utifrån status

Här är åtgärdspunkterna i utvecklingsområdet ovan sorterade utifrån status.

Genomfört

29. Verka för etablering av tankstationer för biogas.

30. Utreda förutsättningar för att producera drivmedel av insamlat matavfall.

31. Installation av solceller vid nybyggnation inom kommunorganisationen.

32. Avvecklingsplan för fossil olja inom kommunorganisationen.

Påbörjat eller planerat

33. Följa utvecklingen av vätgas för fordonsdrift.

34. Verka för att det finns tankställen för förnybara bränslen samt laddplatser.

4. Skapa en mer effektiv energianvändning

35. Östersunds kommun ska fortsätta bedriva effektiviseringsarbete och behålla sin energicertifiering.

Genom­fört

36. Östersunds kommun ska fortsätta bedriva energitillsyn som en del av miljötillsynen.

Genom­fört

37. Östersunds kommun bör fortsätta bedriva energi- och klimatrådgivning.

Genom­fört

38. Östersunds kommun ska kräva att nyproducerade fastigheter som byggs internt eller på kommunens mark minst ska uppfylla silverkravet i Miljöbyggnad.

På­börjat

39. Östersunds kommun bör stimulera till att fler fordon byts till elfordon.

På­börjat

40. Östersunds kommun bör stimulera passivhus, aktivhus och solenergi.

Ej på­börjat

41. Kommunkoncernen bör arbeta aktivt med energieffektivisering i kommunkoncernens fastighetsbestånd.

På­börjat

42. Östersunds kommun ska använda upphandlingsverktyget och ställa krav på låg energiförbrukning och klimatpåverkan vid upphandling av fordon, tjänster och varor.

På­börjat

43. Östersunds kommun ska fortsätta arbetet med belysningsprogrammet.

Genom­fört

44. Östersunds kommun bör följa arbetet med de nya tekniklösningar som kommer för effektivisering av godstransporter.

På­börjat

45. Östersunds kommun bör ta del av de försök som görs och införa intressanta lösningar inom Smart city-projekt. Det övergripande syftet är att förbättra livskvaliteten för medborgarna genom smart teknik.

På­börjat

46. Östersunds kommun bör genomföra en heltäckande energikartläggning inom kommun-organisationen som följs upp årligen på enhetsnivå.

På­börjat

Sammanställning åtgärdspunkter utifrån status

Här är åtgärdspunkterna i utvecklingsområdet ovan sorterade utifrån status.

Genomfört

35. Fortsätta bedriva energieffektivisering och behålla sin energicertifiering.

36. Fortsätta bedriva energitillsyn som del av miljötillsynen.

37. Fortsätta bedriva energi- och klimatrådgivning.

43. Fortsätta arbetet med belysningsprogrammet.

Påbörjat eller planerat

38. Krav om att nybyggda fastigheter internt, eller på kommunal mark, minst ska klara silverkravet i Miljöbyggnad.

39. Stimulera att fler fordon byts till elfordon.

41. Arbeta aktivt med energieffektivisering av kommunkoncernens fastighetsbestånd.

42. Använda upphandlingsverktyget för kravställning om energiförbrukning och klimatpåverkan.

44. Arbeta med nya tekniklösningar för effektivisering av godstransporter.

45. Delta i Smart city-projekt.

46. Genomföra energikartläggning av kommunorganisationen på fastigheter som kommunen hyr och Fastighet inte är ansvarig. Kravställning i avtal.

Ej påbörjat

40. Stimulera passivhus, aktivhus och solenergi.

5. Använda fossilbränslefria och energieffektiva arbetsmaskiner, snöskotrar och vattenmaskiner

47. Östersunds kommun ska vid upphandling av arbetsmaskiner, snöskotrar och båtar välja alternativ med låg klimatpåverkan. Vid upphandling av tjänster ska möjligheten att ställa krav beaktas.

På­börjat

48. Östersunds kommun ska samverka med andra aktörer för att driva utvecklingen mot fossilbränslefria och energieffektiva arbetsmaskiner, skotrar och båtar framåt.

På­börjat

Sammanställning åtgärdspunkter utifrån status

Här är åtgärdspunkterna i utvecklingsområdet ovan sorterade utifrån status.

Påbörjat eller planerat

47. Låg klimatpåverkan ska väljas vid upphandling.

48. Samverkan med andra aktörer för att driva utvecklingen mot fossilbränslefria arbetsmaskiner, skotrar och båtar framåt.

6. Samhällsplanera klimatsmart och satsa på hållbart byggande

49. Östersunds kommun bör öka GIS-användning som kan bidra till minskad klimatpåverkan och klimatkommunikation.

Genom­fört

50. Skolor och förskolor ska lokaliseras i mindre enheter med närhet till bostäder, för att möjliggöra aktiva transporter med gång och cykling. Placering, riktning och utformning av förskolor, skolor, äldreboenden och andra byggnader möjliggör även ett mindre behov av värme och kyla av lokaler och därmed energiåtgång. En ytterligare aspekt är närhet till parker, grönområde, stadsnära skog och rekreationsområden till exempel idrottsplatser och skidspår för att möjliggöra minskade transporter för rekreation.

Genom­fört

51. Östersunds kommun bör ställa krav i markanvisningsavtal för att stimulera ett hållbart byggande. Miljöbyggnads silverkrav för energi samt uppkoppling till fjärrvärme bör ställas där det är relevant. Kommunen bör också föra dialog med byggherrar för att öka användningen av klimatsmarta byggnadsmaterial, exempelvis trä eller annat.

Genom­fört

52. Östersunds kommun ska öka möjligheterna att parkera cyklar säkert i hela kommunen både i Östersunds tätort och i serviceorterna vid större målpunkter och kollektivtrafikpunkter. Cykelparkering kan vara parkeringshus, cykelparkering med eller utan tak, med cykelställ där cykelns ram kan låsas fast.

Genom­fört

53. Östersunds kommun ska utreda vilka standarder för byggnadsmaterial som minst ska gälla vid egenproduktion av fastigheter. Införande av en trähuspolicy bör övervägas. Erfarenheter kan inhämtas från Östersundshem inom området som alltid bygger med minst Miljöbyggnads krav för silver eller med Svanen-märkning.

På­börjat

54. Östersunds kommun ska aktivt informera om möjligheter till flexibla p-tal, i enlighet med parkeringspolicyn.

Genom­fört

Sammanställning åtgärdspunkter utifrån status

Här är åtgärdspunkterna i utvecklingsområdet ovan sorterade utifrån status.

Genomfört

49. Öka GIS-användning som kan bidra till minskad klimatpåverkan.

50. Lokalisera förskolor och skolor i mindre enheter.

51. Kravställning i markanvisningsavtal för stimulans av hållbart byggande. (Miljöbyggnad Silver och fjärrvärme.)

52. Öka möjligheten att parkera cyklar.

54. Aktivt informera om flexibla parkeringstal.

Påbörjat eller planerat

53. Utreda vilka standarder för byggnadsmaterial som minst ska gälla vid egenproduktion av fastigheter.

7. Göra Östersund medvetet och hållbart – att leva, göra, bo och besöka

55. Östersunds kommun ska göra det lättare för de anställda och medborgarna att återanvända och återvinna varor och material och verka för en minskad och hållbar konsumtion av varor. En utredning bör göras för att identifiera arbetssätt, metoder och affärsmodeller som uppmuntrar eller bidrar till minskad konsumtion, ett klimatanpassat samhälle och en cirkulär ekonomi.

På­börjat

56. De företag och organisationer som arbetar med frågan samt de aktiviteter som pågår i Östersund ska synliggöras för medborgare och anställda så att de kan använda sig av dem.

På­börjat

57. Kommunorganisationen ska förbättra möjligheterna till delad användning, återanvändning och reparation. Kommunorganisationen ska arbeta internt med att förebygga avfall. Östersunds kommun ska se över våra behov och de mängder av varor som förbrukas. System för att dela och återanvända resurser internt ska införas. Vissa upphandlingar, exempelvis möbler bör innehålla möjligheten att köpa begagnade varor.

På­börjat

58. Kommunorganisationen ska utreda vilka varor som är minst resurskrävande och klimatpåverkande, upphandla dem och göra det lätt i inköpssystemet att hitta produkter med låg klimatpåverkan.

På­börjat

59. Östersunds kommun bör samverka med andra kommuner, regioner med flera för att utbyta erfarenheter och ta fram relevanta klimatberäkningar eller livscykelanalyser för material och produkter samt metoder som bidrar till minskad konsumtion.

På­börjat

60. Vid val av förmånserbjudanden till kommunens anställda ska klimatperspektivet vägas in.

Genom­fört

61. Östersunds kommun ska utveckla och bredda stödet för hållbara aktiviteter och projekt som Östersundsborna kan delta i. Vid kommunala evenemang och möten ska livsmedel med låg klimatpåverkan väljas.

På­börjat

62. Östersunds kommun bör tillsammans med Destination Östersund och andra aktörer initiera ett arbete för att göra och synliggöra Östersund som en fossilbränslefri och hållbar destination och eventstad. Turister och resenärer ska kunna resa fossilbränslefritt hit och inom orten. Det ska vara enkelt att få information om fossilbränslefria resmöjligheter och Östersund som hållbar gastronomistad.

På­börjat

63. Östersunds kommun ska utforma upphandlingar så att de främjar närproducerade livsmedel.

Genom­fört

64. Östersunds kommun ska fortsätta med att minska klimatpåverkan från mat, skapa mindre stressiga matsalsmiljöer och jobba långsiktigt för att minska matsvinnet. Erfarenheterna bör spridas och forum skapas för samarbete och kunskapsutbyte om matfrågor och matens klimatpåverkan.

Genom­fört

65. Östersunds kommun bör förnya sitt lånecykelprogram.

På­börjat

Sammanställning åtgärdspunkter utifrån status

Här är åtgärdspunkterna i utvecklingsområdet ovan sorterade utifrån status.

Genomfört

60. Vid val av förmånserbjudanden till anställda ska klimatperspektivet vägas in.

63. Utforma upphandlingar som främjar närproducerade livsmedel.

64. Minska klimatpåverkan från mat samt minska matsvinnet.

Påbörjat eller planerat

55. Gör det lättare för anställda och medborgare att återanvända och återvinna varor och material.

56. Synliggör pågående arbete i frågan för medborgare och anställda.

57. Förbättra möjligheterna till delad användning, återanvändning och reparation inom kommunorganisationen.

58. Utreda vilka varor som är minst resurskrävande och klimatpåverkande och underlättar inköp av dessa.

59. Samverka med andra kommuner, regioner med flera för att ta fram LCA för material och produkter.

61. Utveckla och bredda stödet för hållbara aktiviteter för medborgarna.

62. Tillsammans med Destination Östersund AB och andra aktörer synliggöra Östersund som fossilbränslefri och hållbar destination och eventstad.

65. Förnya lånecykelprogrammet.

8. Öka fossilbränslefria kapitalplaceringar och gröna obligationer

66. Östersunds kommun ska fortsätta ge ut gröna obligationer.

Genom­fört

67. Östersunds kommun ska fortsätta arbetet med att avveckla sina fossila kapitalplaceringar, ett arbete som bör vara slutfört 2020. 2018 var innehavet nära100 procent fossilbränslefritt. Innehavet och vägen mot målet bör synliggöras tydligt i kommunens miljöredovisning.

Genom­fört

Sammanställning åtgärdspunkter utifrån status

Här är åtgärdspunkterna i utvecklingsområdet ovan sorterade utifrån status.

Genomfört

66. Ge ut gröna obligationer. Arbetet fortsätter.

67. Avveckla fossila kapitalplaceringar.

9. Utveckla Östersund till en klimatneutral kommun

Områden att bevaka och utveckla:

68. Förstudie av biokolsproduktion och behov i Östersund.

På­börjat

69. Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation och strategisk användning av Östersunds kommuns skogsinnehav och träd i parker och gatumiljö.

På­börjat

70. Hållbar matkonsumtion och lokal/regional livsmedelsproduktion.

På­börjat

Områden att bevaka:

71. Produktion av grönt flygbränsle.

På­börjat

72. Möjlighet att bli ett testområde för autonoma luftfartyg och elektriskt flyg.

På­börjat

73. Koldioxidlagring och koldioxidanvändning.

På­börjat

74. Koldioxidlagring inom jordbruk och skogsbruk inklusive kunskapsspridning om metoder som fungerar.

På­börjat

Sammanställning åtgärdspunkter utifrån status

Här är åtgärdspunkterna i utvecklingsområdet ovan sorterade utifrån status.

Påbörjat eller planerat

68. Förstudie av biokolsproduktion och behov i Östersund.

69. Bevaka och utveckla ekosystemtjänster, ekologisk kompensation och strategisk användning av kommunens skogsinnehav.

70. Bevaka och utveckla hållbar matkonsumtion och lokal/regional livsmedelproduktion.

71. Bevaka produktion av grönt flygbränsle.

72. Bevaka möjlighet till testområde för autonoma och elektriska luftfarkoster.

73. Koldioxidlagring och koldioxidanvändning.

74. Koldioxidlagring inom jordbruk och skogsbruk.

Grönt = Genomfört

Gult = Påbörjat eller planerat

Rött = Ej påbörjat

Varför en klimatstrategi?

Klimatstrategin är vägledande för att hela Östersund ska vara fossilfritt, klimatneutralt och energieffektivt till 2030. För att nå dit måste vi ha noll fossila koldioxidutsläpp, minska energiförbrukningen med 30 procent jämfört med 2010 och minska våra utsläpp från konsumtion. 

I strategin finns det därför förslag som gör det lättare för oss alla att minska vår klimatpåverkan, utifrån våra egna förutsättningar. Genom att göra så att vi förändrar våra beteenden och ökar vår medvetenhet kan strategin bidra till minskad klimatpåverkan. Vissa klimatåtgärder kan även leda till ekonomiska besparingar både för samhället i stort och för individen.

Förändra beteenden och hitta nya tekniska lösningar, men framförallt - öka takten!

Vi alla måste arbeta tillsammans för att minska våra utsläpp, både genom att

  • förändra våra beteenden
  • använda oss av nya tekniska lösningar

Det behövs en palett av olika åtgärder och systemförändringar för att vi ska lyckas. Eftersom koldioxid och andra växthusgaser finns kvar under lång tid i atmosfären och ackumuleras varje år gäller det att minska utsläppen så fort som möjligt. Ska vi dessutom bli fossilfria, klimatneutrala och energieffektiva till år 2030 måste vi öka takten!

Tillsammans har vi redan ett aktivt klimatarbete med många bra insatser och vi har lyckats minska våra utsläpp.

Om Klimatstrategin

Klimatstrategin är ett politiskt styrdokument. Den beskriver de prioriterade och strategiska utvecklingsområdena för klimatarbetet som Östersunds kommun måste ha för att vi ska nå klimatmålen. Utifrån strategin ska kommunfullmäktige- och nämnduppdrag tas fram och förvaltningarna ska genomföra aktiviteter.

  • Östersunds kommun ska vara fossilfritt, klimatneutralt och energieffektivt till 2030. Det innebär att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll år 2030.
  • Östersunds kommunorganisation ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2025.

Den gäller för Östersunds kommuns geografiska område och för kommunorganisationen under 2019–2023.

Målet är att Östersunds kommun ska klara sin del av åtagandet i Parisavtalet, Länsstyrelsens nya klimatstrategi och rekommendationerna från IPCC (FNs klimatpanel).

Utvecklingsområdena är framtagna för kommunorganisationens ansvarsområden och valda utifrån den beslutanderätt som kommunorganisationen har. De är även valda utifrån hur vi snabbast och effektivast kan minska utsläppen från fossila bränslen och energianvändning.

På kort tid måste vi genomföra många åtgärder och avsätta stora resurser till klimatarbetet i den kommunala organisationen för att nå resultat för utsläppsminskningarna i Östersund.

Sidan uppdaterad 2024-03-01