Miljöledningssystem

Kommunen har sedan 2007 en ISO 14001 certifiering. Miljöledningssystemet omfattar hela kommunen exklusive den politiska organisationen och de kommunala bolagen.

Illustration av miljöledningssystemet

Miljöpolicy

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun har fastställt en miljöpolicy som anger den inriktning som kommunens miljöarbete ska ha. Miljöpolicyn granskas vid ledningens genomgång och uppdateras vid behov. När kommun­fullmäktige reviderar policyn gäller dessa ändringar omgående.

Östersund tänker, genomför och kommunicerar smarta miljölösningar på kort och lång sikt.

Det innebär att:

 • Användningen av energi och material skall vara effektiv i relation till nyttan.
 • Fossilfria lösningar skall systematiskt genomförs.
 • Kommunens verksamhet bygger på ett krets­loppstänkande och bidrar till en ökad miljö­medvetenhet hos kommunens invånare.
 • Nyttjande av mark och vatten är en långsiktig hushållning som ger en rik variation av naturtyper, biotoper och arter.
 • Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på människors hälsa och på omgivningen.
 • Kommunen ska i all sin verksamhet arbeta systematiskt för att minimera användningen och spridningen av kemikalier som påverkar människor, omgivning och miljö negativt.
 • Kommunen arbetar med att ständigt förbättra och utveckla sitt miljöarbete inom alla områden, för att uppnå bättre miljöprestanda och förebygga föroreningar.
 • Kommunen informerar leverantörer och entreprenörer om kommunens miljöarbete.
 • Kommunen motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av alun­skiffer och liknande bergarter i kommunen. Kommunen motsätter sig även all brytning eller utvinning av mineral eller bergarter som innebär att miljöpåverkande rest- eller biprodukter som innehåller uranhaltigt material uppkommer.
 • Kommunen skall i all verksamhet uppfylla bindande krav inom miljöområdet.
 • Kommunens miljöpolicy skall öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar med personer som arbetar för eller på uppdrag av kommunen samt övriga intresserade.

Vision, miljömål och handlingsplaner

Politisk vision

"Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet".

Det övergripande miljöarbetet utgår ifrån kommunfullmäktiges vision och långsiktiga mål om ett ekologiskt hållbart Östersund samt fastställd miljöpolicy. Varje år analyseras aktuella miljöaspekter och utifrån dessa resultat görs en bedömning vilka som ska prioriteras och utgöra underlag för de långsiktiga målen, alltså där kommunen måste förbättra sina värden.

Utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga, kommunövergripande mål formulerar nämnderna mål i årsbudget som följs upp per april, augusti och i miljöredovisningen. Förvaltningarna utarbetar aktiviteter som styr mot målen.

Prioriterade miljöaspekter 2024

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Energianvändning
 • Luftföroreningar i staden
 • Hållbart samhällsbyggande
 • Avfallshantering
 • Exponering för miljö- och hälsostörande ämnen

Kommunövergripande mål och uppdrag

Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten.

Varje kommunövergripande mål förstärks med en politisk text och uppdrag, som kan vara för alla eller nämnd- och styrelsespecifika. För att följa kommunens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande nyckeltal till varje kommunövergripande mål. I vissa fall är dessa målsatta och benämns då som indikatorer.

MÅL: Östersunds kommuns verksamheter och bolag bedrivs socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

Uppdrag inom miljömässig hållbarhet:

 • Minska risken för effekttoppar genom att kartlägga kommunens anläggningar. Tekniska nämnden (Kultur- och fritidsnämnden)
 • Förbättra luftkvaliteten i Östersund. Tekniska nämnden (Miljö- och samhällsnämnden)
 • Inventera potentiella platser/objekt för ras och översvämning på Östberget
 • Utveckla återbruk inom bygg- och anläggningssektorn. Tekniska nämnden
 • Utred möjligheter till laddförutsättningar för eldrivna båtar. Kultur- och fritidsnämnden
 • Genomför en åtgärd för koldioxidlagring. Kommunstyrelsen (Tekniska nämnden, Miljö- och samhällsnämnden)
 • Öka andelen kommuninvånare som förflyttar sig med gång, cykel och kollektivtrafik. Miljö- och samhällsnämnden.

Indikatorer och målvärden

Indikatorer

Målvärden

Fossila koldioxidutsläpp i kommunen som geografiskt område jämfört 2010

Minska med 100% till 2030

Fossila koldioxidutsläpp för kommunförvaltningen jämfört 2010

Minska med 100% till 2025

Energianvändning i kommunen som geografiskt område jämfört 2010

Minska med 30% till 2030

Energianvändning i kommunförvaltningen jämfört 2010

Minska med 30 % till 2030

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

Öka och uppgå till minst 60 % år 2028

Arbetet med miljömålen styrs utifrån kommunens antagna styrmodell.

Nämndernas handlingsplaner med aktiviteter

Förvaltningarna har integrerat handlingsplanernas aktiviteter i Stratsys, kommunens verksamhetsstyrningssystem.

Lagar och krav

Miljörelaterade lagar och regler som kommunens berörs av finns sammanställda i laglistor. Listorna finns tillgängliga via webbdaterade laguppdateringstjänster och via den interna Miljöhandboken.

Genom våra interna uppföljningssystem skickas det ut frågor till kommunens chefer för att utvärdera efterlevnaden av lagkraven. Resultaten gås igenom på ledningens genomgång.

Ett annat sätt vi följer upp lagefterlevnaden på är via interna revisioner.

Respektive chef ansvarar för att medarbetarna känner till den miljölagstiftning som de berörs av.

Utbildning, information och organisation

Kommunen måste i sitt miljöarbete utbilda, informera och kommunicera miljöarbetet med medarbetarna. Detta sker bland annat genom introduktion av nyanställda och medarbetarsamtal.

 • Utbildning
  Vi utbildar miljöombuden, medarbetare, internrevisorer och lednings­grupper löpande under året.
 • Information
  Kommunikations­policyn är ett dokument som styr hur vi ska arbeta med intern och extern information och kommunikation.
 • Medborgare
  Medborgare kan lämna beröm, klagomål och idéer samt medborgarförslag till kommunen.
 • Organisation
  Kommunen har en särskild miljöorganisation för det interna miljöarbetet.


Kemikalier, sopsortering, upphandling, resor och köldmedier

Kemikalier

Kemikalier ska förvaras, användas och göras av med på ett säkert sätt. När man tvättar fordon, maskiner och aggregat så följer en mängd kemikalier med tvättvattnet. För att förhindra detta ska tvätt ske på ett säkert sätt.

Sopsortering

Vi ska sortera alla sopor som uppkommer på kommunens arbetsplatser. Inom hemsjukvården och skolhälsovården uppstår medicinskt avfall - så kallat riskavfall som ska sorteras och handhas som farligt avfall.

Upphandling

I upphandlingspolicyn finns särskilda miljökrav som kommunen ska följa när vi gör upphandlingar av varor och tjänster. Anställda ska avropa från gällande ramavtal när de gör inköp. I de enstaka fall avrop inte kan göras ska kommunens upphandlingspolicy och miljöpolicy följas.

Resor

Kommunen har en resepolicy och syftet med den är att kommunens kostnader för resor i tjänsten ska minska, resandet ska ske mer trafiksäkert och mer miljöanpassat.

Köldmedier

Köldmedier finns i kyl och frys, klimatanläggningar, värmepumpar med mera. Om anläggningen innehåller mer än 14 ton CO2e köldmedia ska anläggningen underhållas och kontrolleras.

Nödlägesberedskap, avvikelser, förebyggande miljöarbete

Nödlägesberedskap

Verksamheten ska upprätta och underhålla rutiner för att identifiera olycksrisker och för att kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer samt förhindra den miljöpåverkan som sådana kan tänkas orsaka.

Där det är nödvändigt ska verksamheten gå igenom och revidera sin beredskap för olyckor och nödsituationer, särskilt när något har inträffat och där det är praktiskt möjligt ska verksamheten genomföra regelbundna övningar.

Avvikelser

När något håller på att inträffa eller inträffar som påverkar miljön negativt ska verksamheten agera för att mildra miljöpåverkan samt förhindra att det upprepas. Några exempel på avvikelser som ska rapporteras:

 • Utsläpp av kemikalier samt brand
 • Källsortering fungerar inte
 • Brister i efterlevnad av miljölagstiftning
 • Rutiner följs inte
 • Miljömål uppnås ej

Om avvikelsen gäller annan förvaltning/enhet skickas rapporten till eller kontakt tas med berörd enhetschef som ansvarar för att åtgärder vidtas.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet innebär att verksamheten identifierar och bedömer risker som kan uppstå och som påverkar miljön negativt exempelvis brand och utsläpp av kemikalier.

För att minska risken för brand och brandtillbud ska verksamheten löpande genomföra systematiskt brandskyddsarbete enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Kommunens säkerhetsarbete

Kommunfullmäktige beslutade 2004-01-29 § 18 om Inriktningsmål för ledning av Östersunds kommun vid extraordinära händelser eller höjd beredskap samt Ledningsplan för Östersunds kommun vid extraordinära händelser eller höjd beredskap. Genom detta beslut lades fast att alla nämnder, förvaltningar, bolag och förbund inom Östersunds kommuns ansvarsområde ska göra risk- och sårbarhetsanalyser inom respektive ansvarsområde samt ta fram de planer de behöver för respektive verksamhet.

Vid larm om olycka med risk för miljö och hälsa kontakter SOS Alarm ansvariga på samhällsbyggnad och teknisk förvaltning men även andra berörda enligt en särskild upprättad larmlista.

Säkerhetspolicy - med koppling till miljöarbetet (utdrag)

Kommunstyrelsen beslutade 2004-09-21 § 226 om en säkerhetspolicy för Östersunds kommun. Där står att;

 • arbetet med säkerhetsfrågor ska bedrivas systematiskt och omfattar alla verksamheter
 • lagar och externa krav ska följas avseende kommunens säkerhets- och skadeförebyggande arbete
 • kommunen ska vara förberedd på att hantera kriser oavsett omfattning på alla nivåer i organisationen
 • effekterna av oönskade händelser ska i första hand förhindras och i andra hand begränsas
 • kommunen ska driva och delta i arbeten som kan påverka attityder och beteenden som bidrar till ökad säkerhet och trygghet bland kommunens invånare.

Ansvar

Ansvar för nödlägesberedskap och det förebyggande arbetet ligger på respektive enhetschef exempelvis systematiskt brandskyddsarbete som en del i arbets­miljöarbetet. Exempel på att förebygga avvikelser är att en ny rutin upprättas eller en befintlig rutin justeras och/eller att utbildning genomförs.

Enhetscheferna ansvarar för att avvikelser dokumenteras och skickas till närmaste chef och förvaltningens representant i miljöforum. Chefer ansvarar för att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs.

Räddningstjänstförbundet är en egen juridisk person som har ansvar för räddnings­tjänsten i ett antal kommuner. Kommunen har en övergripande organisation för sam­ordning av det förebyggande arbetet.

Räddningstjänstförbundet

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för inrikt­ningen på det förebyggande arbetet i hela den kom­munala verksamheten, som bland annat innebär att fastställa miljöpolicy och säkerhetspolicy.

Uppföljning

Miljörevision

Varje förvaltning beslutar om sitt årliga miljörevisionsprogram utifrån rutinen för internrevision. Vilka revisioner som ska göras beslutas utifrån riskaspekter. Revisionerna kan göras av den egna personalen eller av externa konsulter. Revisionerna undersöker om verksamheten följer rutinerna i Miljöhandboken genom att samla in dokumentation och genom att göra intervjuer och besök.

Eftersom Östersunds kommun har en ISO-certifiering sedan 2007 kontrolleras kommunen årligen av ett ackrediterat företag.

Budgetuppföljning

Alla mål (verksamhet, personal och miljö) följs upp tre gånger per år, den 30 april och 30 augusti i budget­uppföljningen och den 31 december i årsredovisningen. Sedan görs en analys av miljötillståndet till ledningens genomgång i januari. Uppföljningen redovisas till nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Budgetuppföljning

Årsredovisning

Miljöhandlingsplaner

Förvaltningarna beslutar om uppdrag och åtgärder som följs upp löpande och vid ledningens genomgång. Vissa förvaltningar har specifika miljöhandlingsplaner

Miljöredovisning

Varje år upprättas en miljöredovisning som beskriver miljötillståndet i kommunen samt hur vi har uppfyllt våra miljömål.

Miljöredovisning

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång innebär att kommun­lednings­gruppen, KLG (kommundirektör och förvaltningschefer) utvärderar miljöarbetet under det gångna året och lägger förslag på eventuell revidering av prioriterade miljö­aspekter, miljöpolicy och kommun­över­grip­ande mål till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som beslutar.

Sidan uppdaterad 2024-06-20